Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (rok 2021) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

"3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty."

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli tut. Urzędu Miejskiego, realizując obowiązek ustawowy udostępnia – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Miejska – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych);
2. na stronie internetowej miasta: www.przemysl.pl;
3. oraz do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli – pok. nr 7, I piętro.

Lp.

Imię
i nazwisko
radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do
Prezydenta Miasta Przemyśla
(skan – pdf.)

Data złożenia interpelacji / zapytania
(według daty wpływu do Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego)

Termin załatwienia
sprawy

Treść udzielonej przez
Prezydenta Miasta Przemyśla
(lub osobę przez niego wyznaczoną) odpowiedzi na interpelację / zapytanie
(skan – pdf.)

1.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie parkowania i poruszania się pojazdami na ul. Malawskiego.

PDF1. interp. M. Kamiński - 07.01.2021 r..pdf
 

07.01.2021 r.

   
2. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących ilości studni miejskich oraz przydatności wody do spożycia.

PDF2. interp. M. Gazdowicz - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r.    
3. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie przycięcia drzew, znajdujących się przy ul. Chopina.

PDF3. interp. M. Gazdowicz - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r.    
4. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utwardzenia terenu, znajdującego się przy ul. Niewiadomskiego 4.

PDF4. interp. M. Kamiński - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r.    
5. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej znaku drogowego.

PDF5. interp. M. Kamiński - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r.    
6. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących kampanii informacyjnych, odnoszących się do prawidłowego segregowania śmieci, przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta.

PDF6. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 20.01.2021 r. PDF6. odp. B. Barczak - 20.01.2021 r..pdf
 
7. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących kampanii informacyjnych, odnoszących się do prawidłowego segregowania śmieci, przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

PDF7. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r.    
8. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących akcji "Przemyśl wolny od plastiku".

PDF8. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r.    
9. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia interwencji, dotyczącej parkingu przy ul. Malawskiego.

PDF9. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r.    
10. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia działań zmierzających do posprzątania brzegów Sanu.

PDF10. interp. B. barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 18.01.2021 r. PDF10. odp. B. Barczak - 18.01.2021 r..pdf
 
11. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia działań zmierzających do posprzątania ulic naszego miasta.

PDF11. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r.    
12. Pan Marcin Kowalski
Pan Paweł Zastrowski

W sprawie remontu drogi ul. Bpa Glazera.

PDF12. interp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r.    
13. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wsparcia finansowego na rozwój sportu oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w 2020 r.

PDF13. interp. T. Schabowski - 13.01.2021 r..pdf
 

13.01.2021 r.    
14. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Bielskiego oraz przy ul. Swobodnej.

PDF14. interp. P. Zastrowski - 13.01.2021 r. - anonimizacja.pdf
 

13.01.2021 r.    
15. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie organizacji ruchu ul. Skorupki.

PDF15. interp. P. Zastrowski - 14.01.2021 r. - anonimizacja.pdf
 

14.01.2021 r.    
16. Pan Robert Bal

W sprawie przekazania kopii wniosku złożonego przez Prezydenta Miasta w ramach programu "Rozwój Lokalny" oraz udzielenie informacji w sprawie projektu pn. "Razem zmieniamy Przemyśl".

PDF16. interp. R. Bal - 14.01.2021 r..pdf
 

14.01.2021 r.    
17. Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji o zadaniach ich wartościach, dotyczących Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

PDF17. interp. R. Bal - 14.01.2021 r..pdf
 

14.01.2021 r.    
18. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie wymiany barierek zabezpieczających skarpę przy ul. Sienkiewicza.

PDF18. interp. M. Gazdowicz - 14.01.2021 r..pdf
 

14.01.2021 r.    
19. Pan Robert Bal

W sprawie rozważenia możliwości udzielenia pomocy przedsiębiorcom poprzez uchylenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

PDF19. interp. R. Bal - 15.01.2021 r..pdf
 

15.01.2021 r.    
20. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji o terminie i zakresie poprawienia stanu technicznego działki drogowej.

PDF20. interp. M. Kamiński - 18.01.2021 r..pdf
 

18.01.2021 r.    
21. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, związane z informacjami dotyczącymi usług pogrzebowych, świadczonych przez spółkę miejską.

PDF21. interp. M. Kamiński - 18.01.2021 r..pdf
 

18.01.2021 r.    
22. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany sygnalizacji świetlnej przy wjeździe z ulic: Wałowej i Mniszej w ulicę Jagiellońską.

PDF22. interp. M. Kamiński - 19.01.2021 r..pdf
 

19.01.2021 r.