Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (rok 2021) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

  1. "W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
  2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
  3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
  4. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
  5. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty."
  6. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli tut. Urzędu Miejskiego, realizując obowiązek ustawowy udostępnia – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Miejska – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych);
  • na stronie internetowej miasta: www.przemysl.pl;
  • oraz do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli – pok. nr 7, I piętro.

Pliki z treściami interpelacji są niedostępne w wersji tekstowej, pochodzą ze źródła zewnętrznego

Lp.

Imię
i nazwisko
radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do
Prezydenta Miasta Przemyśla
(skan – pdf.)

Data złożenia interpelacji / zapytania
(według daty wpływu do Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego)

Termin załatwienia
sprawy

Treść udzielonej przez
Prezydenta Miasta Przemyśla
(lub osobę przez niego wyznaczoną) odpowiedzi na interpelację / zapytanie
(skan – pdf.)

1.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie parkowania i poruszania się pojazdami na ul. Malawskiego.

PDF1. interp. M. Kamiński - 07.01.2021 r..pdf
 

07.01.2021 r.

25.01.2021 r.

PDF1. odp. M. Kamiński - 25.01.2021 r..pdf

 PDF1. Odpowiedź Maciej Kamiński 25.01.2021.pdf

(wersja tekstowa)

2. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących ilości studni miejskich oraz przydatności wody do spożycia.

PDF2. interp. M. Gazdowicz - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r. 21.01.2021 r.

PDF2. odp. M. Gazdowicz - 21.01.2021 r..pdf

PDF2. Odpowiedz_M_Gazdowicz_21_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

3. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie przycięcia drzew, znajdujących się przy ul. Chopina.

PDF3. interp. M. Gazdowicz - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r. 21.01.2021 r.

PDF3. odp. M. Gazdowicz - 21.01.2021 r..pdf

PDF3. Odpowiedź_M_Gazdowicz_21_01_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

4. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utwardzenia terenu, znajdującego się przy ul. Niewiadomskiego 4.

PDF4. interp. M. Kamiński - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r. 22.01.2021 r.

PDF4. odp. M. Kamiński - 22.01.2021 r..pdf

PDF4. Odpowiedź_M_Kaminski_22_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

5. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej znaku drogowego.

PDF5. interp. M. Kamiński - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r. 22.01.2021 r.

PDF5. odp. M. kamiński - 22.01.2021 r..pdf

PDF5. Odpowiedź_M_Kaminski_22_01_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

6. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących kampanii informacyjnych, odnoszących się do prawidłowego segregowania śmieci, przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta.

PDF6. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 20.01.2021 r.

PDF6. odp. B. Barczak - 20.01.2021 r..pdf

PDF6. Odpowiedź_B_Barczak_21_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

7. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących kampanii informacyjnych, odnoszących się do prawidłowego segregowania śmieci, przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

PDF7. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 21.01.2021 r.

PDF7. odp. B. Barczak - 21.01.2021 r..pdf

PDF7. Odpowiedz_B_Barczak_21_01_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

8. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących akcji "Przemyśl wolny od plastiku".

PDF8. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 25.01.2021 r.
01.02.2021 r.

PDF8. odp. B. Barczak - 25.01.2021 r..pdf

PDF8. Odpowiedź_B_Barczak_25_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)
PDF8. odp. B. Barczak - 01.02.2021 r..pdf

PDF8. Odpowiedz_B_Barczak_01_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

9. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia interwencji, dotyczącej parkingu przy ul. Malawskiego.

PDF9. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 25.01.2021 r.

PDF9. odp. B. Barczak - 25.01.2021 r..pdf

PDF9. Odpowiedź_B_Barczak_25_01_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

10. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia działań zmierzających do posprzątania brzegów Sanu.

PDF10. interp. B. barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 18.01.2021 r.

PDF10. odp. B. Barczak - 18.01.2021 r..pdf

PDF10. Odpowiedź_B_Barczak_18_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

11. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia działań zmierzających do posprzątania ulic naszego miasta.

PDF11. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 25.01.2021 r.

PDF11. odp. B. Barczak - 25.01.2021 r..pdf

PDF11. Odpowiedź_B_Barczak_25_01_2021_3.pdf

(wersja tekstowa)

12. Pan Marcin Kowalski
Pan Paweł Zastrowski

W sprawie remontu drogi ul. Bpa Glazera.

PDF12. interp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 26.01.2021 r.

PDF12. odp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 26.01.2021 r..pdf

PDF12. Odpowiedź_M_Kowalski_i_P_Zastrowski_26_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

13. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wsparcia finansowego na rozwój sportu oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w 2020 r.

PDF13. interp. T. Schabowski - 13.01.2021 r..pdf
 

13.01.2021 r. 26.01.2021 r.

PDF13. odp. T. Schabowski - 26.01.2021 r. - anonimizacja.pdf

PDF13. Odpowiedź_T_Schabowski_26_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

14. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Bielskiego oraz przy ul. Swobodnej.

PDF14. interp. P. Zastrowski - 13.01.2021 r. - anonimizacja.pdf
 

13.01.2021 r. 01.02.2021 r.

PDF14. odp. P. Zastrowski - 01.02.2021 r..pdf

PDF14. Odpowiedź_P_Zastrowski_01_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

15. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie organizacji ruchu ul. Skorupki.

PDF15. interp. P. Zastrowski - 14.01.2021 r. - anonimizacja.pdf
 

14.01.2021 r. 01.02.2021 r.

PDF15. odp. P. Zastrowski - 01.02.2021 r..pdf

PDF15. Odpowiedź_P_Zastrowski_01_02_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

16. Pan Robert Bal

W sprawie przekazania kopii wniosku złożonego przez Prezydenta Miasta w ramach programu "Rozwój Lokalny" oraz udzielenie informacji w sprawie projektu pn. "Razem zmieniamy Przemyśl".

PDF16. interp. R. Bal - 14.01.2021 r..pdf
 

14.01.2021 r. 27.01.2021 r.

PDF16. odp. R. Bal - 27.01.2021 r..pdf

PDF16. Odpowiedź_R_Bal_27_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

17. Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji o zadaniach ich wartościach, dotyczących Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

PDF17. interp. R. Bal - 14.01.2021 r..pdf
 

14.01.2021 r. 27.01.2021 r.

PDF17. odp. R. Bal - 27.01.2021 r..pdf

PDF17. Odpowiedź_R_Bal_27_01_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

18. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie wymiany barierek zabezpieczających skarpę przy ul. Sienkiewicza.

PDF18. interp. M. Gazdowicz - 14.01.2021 r..pdf
 

14.01.2021 r. 01.02.2021 r.

PDF18. odp. M. Gazdowicz - 01.02.2021 r..pdf

PDF18. Odpowiedź_M_Gazdowicz_01_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

19. Pan Robert Bal

W sprawie rozważenia możliwości udzielenia pomocy przedsiębiorcom poprzez uchylenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

PDF19. interp. R. Bal - 15.01.2021 r..pdf
 

15.01.2021 r. 29.01.2021 r.

PDF19. odp. R. Bal - 29.01.2021 r..pdf

PDF19. Odpowiedź_R_Bal_29_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

20. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji o terminie i zakresie poprawienia stanu technicznego działki drogowej.

PDF20. interp. M. Kamiński - 18.01.2021 r..pdf
 

18.01.2021 r. 27.01.2021 r.

PDF20. odp. M. Kamiński - 27.01.2021 r..pdf

PDF20. Odpowiedź_M_Kaminski_27_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

21. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, związane z informacjami dotyczącymi usług pogrzebowych, świadczonych przez spółkę miejską.

PDF21. interp. M. Kamiński - 18.01.2021 r..pdf
 

18.01.2021 r. 29.01.2021 r.

PDF21. odp. M. Kamiński - 29.01.2021 r..pdf

PDF21. Odpowiedź_M_Kaminski_29_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

22. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany sygnalizacji świetlnej przy wjeździe z ulic: Wałowej i Mniszej w ulicę Jagiellońską.

PDF22. interp. M. Kamiński - 19.01.2021 r..pdf
 

19.01.2021 r.

03.02.2021 r.

PDF22. odp. M. Kamiński - 03.02.2021 r..pdf

PDF22. Odpowiedź_M_Kaminski_03_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

23. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej szacunkowej straty finansowej jaką poniesie POSiR w związku z pandemią.

PDF23. interp. M. Kowalski - 21.01.2021 r..pdf
 

21.01.2021 r. 02.02.2021 r.

PDF23. odp. M. Kowalski - 02.02.2021 r..pdf

PDF23. Odpowiedź_M_Kowalski_01_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

24. Pani Ewa Sawicka

W sprawie poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu "Winna Góra" w okolicach punktu widokowego przy ul. Chrobrego.

PDF24. interp. E. Sawicka - 25.01.2021 r..pdf
 

25.01.2021 r. 03.02.2021 r. PDF24. odp. E. Sawicka - 03.02.2021 r..pdf

PDF24. Odpowiedź_E_Sawicka_03_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

25. Pani Ewa Sawicka

W sprawie montażu barierek ochronnych przy ul. Żółkiewskiego i ul. Chrobrego.

PDF25. interp. E. Sawicka - 25.01.2021 r..pdf
 

25.01.2021 r. 03.02.2021 r.

PDF25. odp. E. Sawicka - 03.02.2021 r..pdf

PDF25. Odpowiedź_E_Sawicka_03_02_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

26. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących Budżetu Obywatelskiego  z 2019 r.

PDF26. interp. B. Barczak - 29.01.2021 r..pdf
 

29.01.2021 r. 11.02.2021 r.

PDF26. odp. B. Barczak - 11.02.2021 r..pdf
PDF26. Odpowiedź_B_Barczak_11_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

27. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań, dotyczących poprawy ciągu pieszego na ul. Opalińskiego.

PDF27. interp. M. Kamiński - 03.02.2021 r..pdf
 

03.02.2021 r. 08.02.2021 r.

PDF27. odp. M. Kamiński - 08.02.2021 r..pdf

PDF27. Odpowiedź_M_Kaminski_08_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

28. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wydzielenia miejsca dla transportów, przewożących substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska.

PDF28. interp. M. Kamiński - 03.02.2021 r..pdf
 

03.02.2021 r. 16.02.2021 r.

PDF28. odp. M. Kamiński - 16.02.2021 r..pdf

PDF28. Odpowiedź_M_Kaminski_16_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

29. Pani Monika Różycka

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących planowanego utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

PDF29. interp. M. Różycka - 09.02.2021 r..pdf
 

09.02.2021 r. 19.02.2021 r.

PDF29. odp. M. Różycka - 19.02.2021 r..pdf

PDF29. Odpowiedź_M_Różycka_19_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

30. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wzmożenia działań w zakresie poprawy odśnieżania miasta.

PDF30. interp. M. Kamiński - 09.02.2021 r..pdf
 

09.02.2021 r. 22.02.2021 r.

PDF30. odp. M. Kamiński - 22.02.2021 r..pdf

PDF30. Odpowiedź_M_Kaminski_22_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

31. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie zamontowania słupków przeszkodowych przy ul. Tatarskiej,  wzdłuż muru klasztornego.

PDF31. interp. M. Gazdowicz - 09.02.2021 r..pdf
 

09.02.2021 r.

19.02.2021 r.

31.03.2021 r.

PDF31. odp. M. Gazdowicz - 19.02.2021 r..pdf

PDF31. Odpowiedź_M_Gazdowicz_19_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

PDF31. odp. M. Gazdowicz - 30.03.2021 r..pdf

PDF31. odp. M. Gazdowicz - 31.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

32. Pan Dariusz Lasek

W sprawie pilnej interwencji, dotyczącej odśnieżania dróg miejskich i ciągów pieszych.

PDF32. interp. D. Lasek - 11.02.2021 r..pdf
 

11.02.2021 r. 22.02.2021 r.

PDF32. odp. D. Lasek - 22.02.2021 r..pdf

PDF32. Odpowiedź_D_Lasek_22_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

33. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta na 2021 rok.

PDF33. interp. M. Kamiński - 12.02.2021 r..pdf
 

12.02.2021 r. 26.02.2021 r.

PDF33. odp. M. Kamiński - 26.02.2021 r..pdf

PDF33. Odpowiedź_M_Kaminski_26_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

34. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przedstawienia analiz ankiet antymobbingowych w MOPS.

PDF34. interp. M. Kamiński - 15.02.2021 r..pdf

15.02.2021 r. 22.02.2021 r.

PDF34. odp. M. Kamiński - 22.02.2021 r..pdf

PDF34. Odpowiedź_M_Kaminski_22_02_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

35. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia wsparcia, dotyczącego pomysłu utworzenia "sklepu socjalnego".

PDF35. interp. B. Barczak - 25.02.2021 r..pdf
 

25.02.2021 r. 03.03.2021 r.

PDF35. odp. B. Barczak - 03.03.2021 r..pdf

PDF35. Odpowiedź_B_Barczak_03_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

36. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących terenów leśnych w mieście.

PDF36. interp. P. Zastrowski - 25.02.2021 r..pdf
 

25.02.2021 r. 09.03.2021 r.

PDF36. odp. P. Zastrowski - 09.03.2021 r..pdf

PDF36. Odpowiedź_P_Zastrowski_09_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

37. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących podwyżki cen za zużycie wody.

PDF37. interp. M. Kamiński - 02.03.2021 r..pdf
 

02.03.2021 r. 16.03.2021 r.
17.03.2021 r.

PDF37. odp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf

PDF37. Odpowiedź_M_Kaminski_16_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)
PDF37. odp. M. Kamiński - 17.03.2021 r..pdf

PDF37. Odpowiedź_M_Kaminski_17_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

38. Pan Maciej Kamiński

W sprawie organizacji ruchu w pobliżu
ul. Zawiszy Czarnego i ul. Noskowskiego.

PDF38. interp. M. Kamiński - 02.03.2021 r..pdf
 

02.03.2021 r. 15.03.2021 r.

PDF38. odp. M. Kamiński - 15.03.2021 r..pdf

PDF38. Odpowiedź_M_Kaminski_15_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

39. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej baneru powieszonego przy
ul. Ratuszowej 12.

PDF39. interp. M. Kamiński - 02.03.2021 r..pdf
 

02.03.2021 r. 16.03.2021 r.

PDF39. odp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf

PDF39. Odpowiedź_M_Kaminski_16_03_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

40. Pan Marcin Kowalski
Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przedstawienia wyceny kosztów remontu wyszczególnionych odcinków jezdni wraz z chodnikami.

PDF40. interp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 03.03.2021 r..pdf

03.03.2021 r. 17.03.2021 r.

PDF40. odp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 17.03.2021 r..pdf

PDF40. Odpowiedź_M_Kowalski_i_P_Zastrowski_17_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

41. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących kompleksu poszpitalnego, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 85.

PDF41. interp. P. Zastrowski - 04.03.2021 r..pdf
 

04.03.2021 r. 16.03.2021 r.

PDF41. odp. P. Zastrowski - 16.03.2021 r..pdf

PDF41. Odpowiedź_P_Zastrowski_16_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

42. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących strat finansowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z .o.o, wynikających z ubytków wody w miejskiej sieci wodociągowej w 2019 i 2020 roku.

PDF42. interp. A. Berestecki - 09.03.2021 r..pdf
 

09.03.2021 r.

23.03.2021 r.

01.04.2021 r.

PDF42. odp. A. Berestecki - 23.03.2021 r..pdf

PDF42. odp. A. Berestecki - 23.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

PDF42. odp. A. Berestecki - 01.04.2021 r..pdf

PDF42. odp. A. Berestecki - 01.04.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

43. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie podjęcia działań w celu ochrony wskazanych nieruchomości przed cyklicznym zalewaniem piwnic ściekami z miejskiej sieci kanalizacyjnej.

PDF43. interp. A. Berestecki - 09.03.2021 r..pdf
 

09.03.2021 r. 23.03.2021 r.

PDF43. odp. A. Berestecki - 23.03.2021 r..pdf

PDF43. odp. A. Berestecki - 23.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

44. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wysokości subwencji oświatowej przyznanej podległym placówkom w 2020 roku.

JPEG44. interp. P. Zastrowski -.jpeg
 

09.03.2021 r. 22.03.2021 r.

PDF44. odp. P. Zastrowski - 22.03.2021 r..pdf

PDF44. Odpowiedź_P_Zastrowski_22_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

45. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przeprowadzenia naboru uzupełniającego do Przemyskiej Rady Kobiet.

PDF45. interp. M. Kowalski - 10.03.2021 r..pdf
 

10.03.2021 r. 22.03.2021 r.

PDF45. odp. M. Kowalski - 22.03.2021 r..pdf

PDF45. Odpowiedź_M_Kowalski_22_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

46. Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy lampy oświetleniowej, mieszczącej się przy ul. Węgierskiej.

PDF46. interp. M. Kowalski - 10.03.2021 r..pdf
 

10.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF46. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r..pdf

PDF46. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

47. Pan Marcin Kowalski

W sprawie uzupełnienia kostki brukowej na przystanku autobusowym, mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej na wysokości SP 16.

PDF47. interp. M. Kowalski - 10.03.2021 r..pdf
 

10.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF47. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r..pdf

PDF47. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

48. Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy schodów prowadzących na ścieżkę pieszo-rowerową przy Wybrzeżu Józefa Piłsudskiego.

PDF48. interp. M. Kowalski - 10.03.2021 r..pdf
 

10.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF48. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r..pdf

PDF48. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

49. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania związane z odśnieżaniem miasta.

PDF49. interp. M. Kamiński - 11.03.2021 r..pdf
 

11.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF49. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r..pdf

PDF49. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

50. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu / wymiany barierki, mieszczącej się na ul. Okrzei, prowadzącej w stronę Osiedla Kazanów.

PDF50. interp. M. Kamiński - 11.03.2021 r..pdf
 

11.03.2021 r. 29.03.2021 r.

PDF50. odp. M. Kamiński - 29.03.2021 r..pdf

PDF50. odp. M. Kamiński - 29.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

51. Pan Maciej Kamiński

W sprawie budowy schodów terenowych na skarpie łączącej ul. Wiśniowskiego z ul. Wincentego Pola.

PDF51. interp. M. Kamiński - 11.03.2021 r..pdf
 

11.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF51. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r..pdf

PDF51. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

52. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji na pytania, dotyczące stanowisk pracy na placu
"Mój Rynek".

PDF52. interp. M. Kamiński - 13.03.2021 r..pdf
 

12.03.2021 r. 30.03.2021 r.

PDF52. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r..pdf

PDF52. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

53. Pan Maciej Kamiński

W sprawie ponownego przeanalizowania zmiany organizacji ruchu na ul. Dolińskiego.

PDF53. interp. M. Kamiński - 15.03.2021 r..pdf
 

15.03.2021 r. 29.01.2021 r.

PDF53. odp. M. Kamiński - 29.03.2021 r..pdf

PDF53. odp. M. Kamiński - 29.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

54. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi, czy sporządzona została szczegółowa analiza ankiet antymobbingowych przeprowadzonych na terenie MOPS.

PDF54. interp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf
 

16.03.2021 r. 19.03.2021 r.

PDF54. odp. M. Kamiński - 19.03.2021 r..pdf

PDF54. Odpowiedź_M_Kaminski_19_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

55. Pan Maciej Kamiński

W sprawie poprawy stanu technicznego działki drogowej nr 747 obr. 215.

PDF55. interp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf
 

16.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF55. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r..pdf

PDF55. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

56. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej naprzeciw Kościoła Salezjanów.

PDF56. interp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf
 

16.03.2021 r. 30.03.2021 r.

PDF56. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r..pdf

PDF56. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

57. Pan Robert Bal

W sprawie przedłożenia projektu uchwały, dotyczącego dofinansowania lub sfinansowania remontu KL I.

PDF57. interp. R. Bal - 17.03.2021 r..pdf
 

17.03.2021 r. 30.03.2021 r.

PDF57. odp. R. Bal - 30.03.2021 r..pdf

PDF57. odp. R. Bal - 30.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

58. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących drogi dojazdowej do ROD "PODWINIE".

PDF58. interp. M. Kamiński - 18.03.2021 r..pdf
 

18.03.2021 r. 30.03.2021 r. PDF58. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r..pdf
59. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmian organizacji ruchu ul. Zawiszy Czarnego i Noskowskiego w Przemyślu.

PDF59. interp. M. Kamiński - 25.03.2021 r..pdf

25.03.2021 r. 07.04.2021 r.

PDF59. odp. M. Kamiński - 07.04.2021 r..pdf

PDF59. odp. M. Kamiński - 07.04.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

60. Pan Maciej Kamiński

W sprawie baneru, powieszonego przy ul. Ratuszowej 12.

PDF60. interp. M. Kamiński - 29.03.2021 r..pdf
 

29.03.2021 r. 08.04.2021 r. PDF60. odp. M. Kamiński - 08.04.2021 r..pdf
61. Pan Maciej Kamiński

W sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

PDF61. interp. M. Kamiński - 29.03.2021 r..pdf

29.03.2021 r. 13.04.2021 r. PDF61. odp. M. Kamiński - 13.04.2021 r..pdf
62. Pan Marcin Kowalski

W sprawie odnowienia przemyskich podcieni

PDF62. interp. M. Kowalski - 30.03.2021 r..pdf

30.03.2021 r. 14.04.2021 r. PDF62. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r..pdf
63. Pan Marcin Kowalski

W sprawie ujednolicenia tabliczek informacyjnych przy ul. 3 Maja i Krasińskiego oraz renowacje tabliczki  przy ul. Przemysława.

PDF63. interp. M. Kowalski - 30.03.2021 r..pdf

30.03.2021 r. 13.04.2021 r. PDF63. odp. M. Kowalski - 13.04.2021 r..pdf
64. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przeglądu technicznego deptaków przy Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II i Wyb. Piłsudskiego.

PDF64. interp. M. Kowalski - 30.03.2021 r..pdf

30.03.2021 r. 14.04.2021 r. PDF64. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r..pdf
65. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie przebiegu Akcji Zimowego Utrzymania Ulic i Chodników.

PDF65. interp. J. Zapotocki - 06.04.2021 r..pdf

06.04.2021 r.    
66. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie planowanych prac koszenia traw na terenie miasta.

PDF66. interp. J. Zapotocki - 06.04.2021 r..pdf

06.04.2021 r.    
67. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany organizacji ruchu  na odcinku ul. 3 Maja - ul. Wyszyńskiego.

PDF67. interp. M. Kamiński - 06.04.2021 r..pdf

06.04.2021 r. 14.04.2021 r. PDF67. odp. M. Kamiński - 14.04.2021 r..pdf
68. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany organizacji ruchu ul. Dolińskiego.

PDF68. interp. M. Kamiński - 06.04.2021 r..pdf

06.04.2021 r.    
69. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wyższych stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

PDF69. interp. M. Kamiński - 06.04.2021 r..pdf

06.04.2021 r.    
70. Pan Marcin Kowalski

W sprawie uzupełnienia żywopłotu przy Wyb. Jana  Pawła II oraz Wyb. Piłsudskiego.

PDF70. interp. M. Kowalski - 07.04.2021 r..pdf

07.04.2021 r. 14.04.2021 r. PDF70. odp. M. Kowalski - 13.04.2021 r..pdf
71. Pan Marcin Kowalski

W sprawie czystości budynku przy ul. Piotra Skargi.

PDF71. interp. M. Kowalski - 07.04.2021 r..pdf

07.04.2021 r. 14.04.2021 r. PDF71. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r..pdf
72. Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy schodów przy Pomniku Orląt Przemyskich.

PDF72. interp. M. Kowalski - 07.04.2021 r..pdf

07.04.2021 r. 14.04.2021 r.  
73. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia pomocy jednemu z mieszkańców miasta.

PDF73. interp. D. Lasek- 08.04.2021 r..pdf

08.04.2021 r. 14.04.2021 r. PDF73. odp. D. Lasek - 14.04.2021 r. cz I.pdf
PDF73. odp. D. Lasek - 14.04.2021 r. cz II.pdf
74. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie remontu ul. Grochowskiej

PDF74. interp. A. Berestecki - 12.04.2021 r..pdf

12.04.2021 r.    
75. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie alternatywnch źródeł wody w przypadku braku glównego ujęcia z rzeki San.

PDF75. interp. A. Barestecki - 12.04.2021 r..pdf

12.04.2021 r.    
76. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przedstawienia harmonogramu prac porządkowych po zimie.

PDF76. interp. A. Berestecki - 12.04.2021 r..pdf

12.04.2021 r.    
77. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie ustawienia koszy na śmieci na osiedlach domów jednorodzinnych.

PDF77. interp. A. Berestecki - 12.04.2021 r..pdf

12.04.2021 r.    
78. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wyłączania oświetlenia Parku Miejskigo w godzinach nocnych.

PDF78. interp. A. Berestecki - 12.04.2021 r..pdf

12.04.2021 r.    
79. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie gruzu znajdującego się na terenie ochrony bezpośredniego ujęcia wody powierzchniowej

PDF79. interp. A. Berestecki - 14.04.2021 r..pdf

14.04.2021 r.