Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (rok 2021) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

  1. "W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
  2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
  3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
  4. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
  5. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty."

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli tut. Urzędu Miejskiego, realizując obowiązek ustawowy udostępnia – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Miejska – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych);
  • na stronie internetowej miasta: www.przemysl.pl;
  • oraz do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli – pok. nr 7, I piętro.

Pliki z treściami interpelacji są niedostępne w wersji tekstowej, pochodzą ze źródła zewnętrznego

Lp.

Imię
i nazwisko
radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do
Prezydenta Miasta Przemyśla
(skan – pdf.)

Data złożenia interpelacji / zapytania
(według daty wpływu do Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego)

Termin załatwienia
sprawy

Treść udzielonej przez
Prezydenta Miasta Przemyśla
(lub osobę przez niego wyznaczoną) odpowiedzi na interpelację / zapytanie
(skan – pdf.)

1.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie parkowania i poruszania się pojazdami na ul. Malawskiego.

PDF1. interp. M. Kamiński - 07.01.2021 r..pdf (387,09KB)
 

07.01.2021 r.

25.01.2021 r.

PDF1. odp. M. Kamiński - 25.01.2021 r..pdf (423,42KB)

PDF1. odp. M. Kamiński - 25.01.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (333,66KB)
 

2. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących ilości studni miejskich oraz przydatności wody do spożycia.

PDF2. interp. M. Gazdowicz - 11.01.2021 r..pdf (281,22KB)
 

11.01.2021 r. 21.01.2021 r.

PDF2. odp. M. Gazdowicz - 21.01.2021 r..pdf (501,37KB)

PDF2. Odpowiedz_M_Gazdowicz_21_01_2021.pdf (412,83KB)

(wersja tekstowa)

3. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie przycięcia drzew, znajdujących się przy ul. Chopina.

PDF3. interp. M. Gazdowicz - 11.01.2021 r..pdf (229,84KB)
 

11.01.2021 r. 21.01.2021 r.

PDF3. odp. M. Gazdowicz - 21.01.2021 r..pdf (202,46KB)

PDF3. Odpowiedź_M_Gazdowicz_21_01_2021_2.pdf (419,85KB)

(wersja tekstowa)

4. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utwardzenia terenu, znajdującego się przy ul. Niewiadomskiego 4.

PDF4. interp. M. Kamiński - 11.01.2021 r..pdf (193,90KB)
 

11.01.2021 r. 22.01.2021 r.

PDF4. odp. M. Kamiński - 22.01.2021 r..pdf (271,48KB)

PDF4. Odpowiedź_M_Kaminski_22_01_2021.pdf (495,80KB)

(wersja tekstowa)

5. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej znaku drogowego.

PDF5. interp. M. Kamiński - 11.01.2021 r..pdf (213,24KB)
 

11.01.2021 r. 22.01.2021 r.

PDF5. odp. M. kamiński - 22.01.2021 r..pdf (321,89KB)

PDF5. Odpowiedź_M_Kaminski_22_01_2021_2.pdf (532,60KB)

(wersja tekstowa)

6. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących kampanii informacyjnych, odnoszących się do prawidłowego segregowania śmieci, przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta.

PDF6. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf (213,67KB)
 

12.01.2021 r. 20.01.2021 r.

PDF6. odp. B. Barczak - 20.01.2021 r..pdf (294,02KB)

PDF6. Odpowiedź_B_Barczak_21_01_2021.pdf (374,93KB)

(wersja tekstowa)

7. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących kampanii informacyjnych, odnoszących się do prawidłowego segregowania śmieci, przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

PDF7. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf (189,78KB)
 

12.01.2021 r. 21.01.2021 r.

PDF7. odp. B. Barczak - 21.01.2021 r..pdf (311,83KB)

PDF7. Odpowiedz_B_Barczak_21_01_2021_2.pdf (565,10KB)

(wersja tekstowa)

8. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących akcji "Przemyśl wolny od plastiku".

PDF8. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf (294,50KB)
 

12.01.2021 r. 25.01.2021 r.
01.02.2021 r.

PDF8. odp. B. Barczak - 25.01.2021 r..pdf (895,26KB)

PDF8. Odpowiedź_B_Barczak_25_01_2021.pdf (588,34KB)

(wersja tekstowa)
PDF8. odp. B. Barczak - 01.02.2021 r..pdf (386,52KB)

PDF8. Odpowiedz_B_Barczak_01_02_2021.pdf (481,26KB)

(wersja tekstowa)

9. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia interwencji, dotyczącej parkingu przy ul. Malawskiego.

PDF9. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf (275,77KB)
 

12.01.2021 r. 25.01.2021 r.

PDF9. odp. B. Barczak - 25.01.2021 r..pdf (282,63KB)

PDF9. Odpowiedź_B_Barczak_25_01_2021_2.pdf (484,85KB)

(wersja tekstowa)

10. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia działań zmierzających do posprzątania brzegów Sanu.

PDF10. interp. B. barczak - 12.01.2021 r..pdf (1,46MB)
 

12.01.2021 r. 18.01.2021 r.

PDF10. odp. B. Barczak - 18.01.2021 r..pdf (280,81KB)

PDF10. Odpowiedź_B_Barczak_18_01_2021.pdf (563,82KB)

(wersja tekstowa)

11. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia działań zmierzających do posprzątania ulic naszego miasta.

PDF11. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf (1,52MB)
 

12.01.2021 r. 25.01.2021 r.

PDF11. odp. B. Barczak - 25.01.2021 r..pdf (323,09KB)

PDF11. Odpowiedź_B_Barczak_25_01_2021_3.pdf (399,00KB)

(wersja tekstowa)

12. Pan Marcin Kowalski
Pan Paweł Zastrowski

W sprawie remontu drogi ul. Bpa Glazera.

PDF12. interp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 12.01.2021 r..pdf (238,14KB)
 

12.01.2021 r. 26.01.2021 r.

PDF12. odp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 26.01.2021 r..pdf (255,77KB)

PDF12. Odpowiedź_M_Kowalski_i_P_Zastrowski_26_01_2021.pdf (388,49KB)

(wersja tekstowa)

13. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wsparcia finansowego na rozwój sportu oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w 2020 r.

PDF13. interp. T. Schabowski - 13.01.2021 r..pdf (225,37KB)
 

13.01.2021 r. 26.01.2021 r.

PDF13. odp. T. Schabowski - 26.01.2021 r. - anonimizacja.pdf (1,98MB)

PDF13. Odpowiedź_T_Schabowski_26_01_2021.pdf (700,48KB)

(wersja tekstowa)

14. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Bielskiego oraz przy ul. Swobodnej.

PDF14. interp. P. Zastrowski - 13.01.2021 r. - anonimizacja.pdf (690,14KB)
 

13.01.2021 r. 01.02.2021 r.

PDF14. odp. P. Zastrowski - 01.02.2021 r..pdf (757,32KB)

PDF14. Odpowiedź_P_Zastrowski_01_02_2021.pdf (431,26KB)

(wersja tekstowa)

15. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie organizacji ruchu ul. Skorupki.

PDF15. interp. P. Zastrowski - 14.01.2021 r. - anonimizacja.pdf (216,82KB)
 

14.01.2021 r. 01.02.2021 r.

PDF15. odp. P. Zastrowski - 01.02.2021 r..pdf (388,71KB)

PDF15. Odpowiedź_P_Zastrowski_01_02_2021_2.pdf (351,74KB)

(wersja tekstowa)

16. Pan Robert Bal

W sprawie przekazania kopii wniosku złożonego przez Prezydenta Miasta w ramach programu "Rozwój Lokalny" oraz udzielenie informacji w sprawie projektu pn. "Razem zmieniamy Przemyśl".

PDF16. interp. R. Bal - 14.01.2021 r..pdf (324,00KB)
 

14.01.2021 r. 27.01.2021 r.

PDF16. odp. R. Bal - 27.01.2021 r..pdf (256,80KB)

PDF16. Odpowiedź_R_Bal_27_01_2021.pdf (426,21KB)

(wersja tekstowa)

17. Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji o zadaniach ich wartościach, dotyczących Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

PDF17. interp. R. Bal - 14.01.2021 r..pdf (351,02KB)
 

14.01.2021 r. 27.01.2021 r.

PDF17. odp. R. Bal - 27.01.2021 r..pdf (1,29MB)

PDF17. Odpowiedź_R_Bal_27_01_2021_2.pdf (550,30KB)

(wersja tekstowa)

18. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie wymiany barierek zabezpieczających skarpę przy ul. Sienkiewicza.

PDF18. interp. M. Gazdowicz - 14.01.2021 r..pdf (286,92KB)
 

14.01.2021 r. 01.02.2021 r.

PDF18. odp. M. Gazdowicz - 01.02.2021 r..pdf (252,48KB)

PDF18. Odpowiedź_M_Gazdowicz_01_02_2021.pdf (466,98KB)

(wersja tekstowa)

19. Pan Robert Bal

W sprawie rozważenia możliwości udzielenia pomocy przedsiębiorcom poprzez uchylenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

PDF19. interp. R. Bal - 15.01.2021 r..pdf (402,25KB)
 

15.01.2021 r. 29.01.2021 r.

PDF19. odp. R. Bal - 29.01.2021 r..pdf (498,32KB)

PDF19. Odpowiedź_R_Bal_29_01_2021.pdf (571,62KB)

(wersja tekstowa)

20. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji o terminie i zakresie poprawienia stanu technicznego działki drogowej.

PDF20. interp. M. Kamiński - 18.01.2021 r..pdf (203,29KB)
 

18.01.2021 r. 27.01.2021 r.

PDF20. odp. M. Kamiński - 27.01.2021 r..pdf (371,86KB)

PDF20. Odpowiedź_M_Kaminski_27_01_2021.pdf (385,84KB)

(wersja tekstowa)

21. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, związane z informacjami dotyczącymi usług pogrzebowych, świadczonych przez spółkę miejską.

PDF21. interp. M. Kamiński - 18.01.2021 r..pdf (234,45KB)
 

18.01.2021 r. 29.01.2021 r.

PDF21. odp. M. Kamiński - 29.01.2021 r..pdf (531,11KB)

PDF21. Odpowiedź_M_Kaminski_29_01_2021.pdf (506,17KB)

(wersja tekstowa)

22. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany sygnalizacji świetlnej przy wjeździe z ulic: Wałowej i Mniszej w ulicę Jagiellońską.

PDF22. interp. M. Kamiński - 19.01.2021 r..pdf (225,21KB)
 

19.01.2021 r.

03.02.2021 r.

PDF22. odp. M. Kamiński - 03.02.2021 r..pdf (503,68KB)

PDF22. Odpowiedź_M_Kaminski_03_02_2021.pdf (490,27KB)

(wersja tekstowa)

23. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej szacunkowej straty finansowej jaką poniesie POSiR w związku z pandemią.

PDF23. interp. M. Kowalski - 21.01.2021 r..pdf (197,22KB)
 

21.01.2021 r. 02.02.2021 r.

PDF23. odp. M. Kowalski - 02.02.2021 r..pdf (28,44KB)

PDF23. Odpowiedź_M_Kowalski_01_02_2021.pdf (500,30KB)

(wersja tekstowa)

24. Pani Ewa Sawicka

W sprawie poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu "Winna Góra" w okolicach punktu widokowego przy ul. Chrobrego.

PDF24. interp. E. Sawicka - 25.01.2021 r..pdf (311,22KB)
 

25.01.2021 r. 03.02.2021 r. PDF24. odp. E. Sawicka - 03.02.2021 r..pdf (49,96KB)

PDF24. Odpowiedź_E_Sawicka_03_02_2021.pdf (377,63KB)

(wersja tekstowa)

25. Pani Ewa Sawicka

W sprawie montażu barierek ochronnych przy ul. Żółkiewskiego i ul. Chrobrego.

PDF25. interp. E. Sawicka - 25.01.2021 r..pdf (352,45KB)
 

25.01.2021 r. 03.02.2021 r.

PDF25. odp. E. Sawicka - 03.02.2021 r..pdf (185,34KB)

PDF25. Odpowiedź_E_Sawicka_03_02_2021_2.pdf (646,95KB)

(wersja tekstowa)

26. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących Budżetu Obywatelskiego  z 2019 r.

PDF26. interp. B. Barczak - 29.01.2021 r..pdf (286,64KB)
 

29.01.2021 r. 11.02.2021 r.

PDF26. odp. B. Barczak - 11.02.2021 r..pdf (349,33KB)
PDF26. Odpowiedź_B_Barczak_11_02_2021.pdf (609,56KB)

(wersja tekstowa)

27. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań, dotyczących poprawy ciągu pieszego na ul. Opalińskiego.

PDF27. interp. M. Kamiński - 03.02.2021 r..pdf (191,98KB)
 

03.02.2021 r. 08.02.2021 r.

PDF27. odp. M. Kamiński - 08.02.2021 r..pdf (252,10KB)

PDF27. Odpowiedź_M_Kaminski_08_02_2021.pdf (310,46KB)

(wersja tekstowa)

28. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wydzielenia miejsca dla transportów, przewożących substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska.

PDF28. interp. M. Kamiński - 03.02.2021 r..pdf (210,91KB)
 

03.02.2021 r. 16.02.2021 r.

PDF28. odp. M. Kamiński - 16.02.2021 r..pdf (48,24KB)

PDF28. Odpowiedź_M_Kaminski_16_02_2021.pdf (337,22KB)

(wersja tekstowa)

29. Pani Monika Różycka

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących planowanego utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

PDF29. interp. M. Różycka - 09.02.2021 r..pdf (294,23KB)
 

09.02.2021 r. 19.02.2021 r.

PDF29. odp. M. Różycka - 19.02.2021 r..pdf (45,65KB)

PDF29. Odpowiedź_M_Różycka_19_02_2021.pdf (336,67KB)

(wersja tekstowa)

30. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wzmożenia działań w zakresie poprawy odśnieżania miasta.

PDF30. interp. M. Kamiński - 09.02.2021 r..pdf (300,21KB)
 

09.02.2021 r. 22.02.2021 r.

PDF30. odp. M. Kamiński - 22.02.2021 r..pdf (632,29KB)

PDF30. Odpowiedź_M_Kaminski_22_02_2021.pdf (211,86KB)

(wersja tekstowa)

31. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie zamontowania słupków przeszkodowych przy ul. Tatarskiej,  wzdłuż muru klasztornego.

PDF31. interp. M. Gazdowicz - 09.02.2021 r..pdf (353,96KB)
 

09.02.2021 r.

19.02.2021 r.

31.03.2021 r.

PDF31. odp. M. Gazdowicz - 19.02.2021 r..pdf (35,42KB)

PDF31. Odpowiedź_M_Gazdowicz_19_02_2021.pdf (274,74KB)

(wersja tekstowa)

PDF31. odp. M. Gazdowicz - 30.03.2021 r..pdf (37,52KB)

PDF31. odp. M. Gazdowicz - 31.03.2021 r. edit.pdf (743,86KB)

(wersja tekstowa)

32. Pan Dariusz Lasek

W sprawie pilnej interwencji, dotyczącej odśnieżania dróg miejskich i ciągów pieszych.

PDF32. interp. D. Lasek - 11.02.2021 r..pdf (576,23KB)
 

11.02.2021 r. 22.02.2021 r.

PDF32. odp. D. Lasek - 22.02.2021 r..pdf (355,33KB)

PDF32. Odpowiedź_D_Lasek_22_02_2021.pdf (450,99KB)

(wersja tekstowa)

33. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta na 2021 rok.

PDF33. interp. M. Kamiński - 12.02.2021 r..pdf (227,48KB)
 

12.02.2021 r. 26.02.2021 r.

PDF33. odp. M. Kamiński - 26.02.2021 r..pdf (49,52KB)

PDF33. Odpowiedź_M_Kaminski_26_02_2021.pdf (399,42KB)

(wersja tekstowa)

34. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przedstawienia analiz ankiet antymobbingowych w MOPS.

PDF34. interp. M. Kamiński - 15.02.2021 r..pdf (31,19KB)

15.02.2021 r. 22.02.2021 r.

PDF34. odp. M. Kamiński - 22.02.2021 r..pdf (1,98MB)

PDF34. Odpowiedź_M_Kaminski_22_02_2021_2.pdf (461,38KB)

(wersja tekstowa)

35. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia wsparcia, dotyczącego pomysłu utworzenia "sklepu socjalnego".

PDF35. interp. B. Barczak - 25.02.2021 r..pdf (266,15KB)
 

25.02.2021 r. 03.03.2021 r.

PDF35. odp. B. Barczak - 03.03.2021 r..pdf (457,25KB)

PDF35. Odpowiedź_B_Barczak_03_03_2021.pdf (624,75KB)

(wersja tekstowa)

36. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących terenów leśnych w mieście.

PDF36. interp. P. Zastrowski - 25.02.2021 r..pdf (534,40KB)
 

25.02.2021 r. 09.03.2021 r.

PDF36. odp. P. Zastrowski - 09.03.2021 r..pdf (9,96MB)

PDF36. Odpowiedź_P_Zastrowski_09_03_2021.pdf (197,45KB)

(wersja tekstowa)

37. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących podwyżki cen za zużycie wody.

PDF37. interp. M. Kamiński - 02.03.2021 r..pdf (176,73KB)
 

02.03.2021 r. 16.03.2021 r.
17.03.2021 r.

PDF37. odp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf (179,65KB)

PDF37. Odpowiedź_M_Kaminski_16_03_2021.pdf (186,08KB)

(wersja tekstowa)
PDF37. odp. M. Kamiński - 17.03.2021 r..pdf (465,15KB)

PDF37. Odpowiedź_M_Kaminski_17_03_2021.pdf (187,89KB)

(wersja tekstowa)

38. Pan Maciej Kamiński

W sprawie organizacji ruchu w pobliżu
ul. Zawiszy Czarnego i ul. Noskowskiego.

PDF38. interp. M. Kamiński - 02.03.2021 r..pdf (303,56KB)
 

02.03.2021 r. 15.03.2021 r.

PDF38. odp. M. Kamiński - 15.03.2021 r..pdf (411,51KB)

PDF38. Odpowiedź_M_Kaminski_15_03_2021.pdf (334,95KB)

(wersja tekstowa)

39. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej baneru powieszonego przy
ul. Ratuszowej 12.

PDF39. interp. M. Kamiński - 02.03.2021 r..pdf (221,73KB)
 

02.03.2021 r. 16.03.2021 r.

PDF39. odp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf (369,40KB)

PDF39. Odpowiedź_M_Kaminski_16_03_2021_2.pdf (263,56KB)

(wersja tekstowa)

40. Pan Marcin Kowalski
Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przedstawienia wyceny kosztów remontu wyszczególnionych odcinków jezdni wraz z chodnikami.

PDF40. interp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 03.03.2021 r..pdf (257,14KB)

03.03.2021 r.

17.03.2021 r.

 

19.04.2021 r.
(uzupełnienie)

PDF40. odp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 17.03.2021 r..pdf (224,90KB)

PDF40. Odpowiedź_M_Kowalski_i_P_Zastrowski_17_03_2021.pdf (229,02KB)

(wersja tekstowa)

PDF40. Odp. M.Kowalski - P.Zastrowski - 19.04.2021.pdf (45,63KB)

PDF40. odp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 19.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (601,97KB)
 

41. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących kompleksu poszpitalnego, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 85.

PDF41. interp. P. Zastrowski - 04.03.2021 r..pdf (31,67KB)
 

04.03.2021 r. 16.03.2021 r.

PDF41. odp. P. Zastrowski - 16.03.2021 r..pdf (327,47KB)

PDF41. Odpowiedź_P_Zastrowski_16_03_2021.pdf (249,55KB)

(wersja tekstowa)

42. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących strat finansowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z .o.o, wynikających z ubytków wody w miejskiej sieci wodociągowej w 2019 i 2020 roku.

PDF42. interp. A. Berestecki - 09.03.2021 r..pdf (611,84KB)
 

09.03.2021 r.

23.03.2021 r.

01.04.2021 r.

PDF42. odp. A. Berestecki - 23.03.2021 r..pdf (28,53KB)

PDF42. odp. A. Berestecki - 23.03.2021 r. edit.pdf (280,14KB)

(wersja tekstowa)

PDF42. odp. A. Berestecki - 01.04.2021 r..pdf (216,51KB)

PDF42. odp. A. Berestecki - 01.04.2021 r. edit.pdf (631,01KB)

(wersja tekstowa)

43. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie podjęcia działań w celu ochrony wskazanych nieruchomości przed cyklicznym zalewaniem piwnic ściekami z miejskiej sieci kanalizacyjnej.

PDF43. interp. A. Berestecki - 09.03.2021 r..pdf (574,19KB)
 

09.03.2021 r. 23.03.2021 r.

PDF43. odp. A. Berestecki - 23.03.2021 r..pdf (169,08KB)

PDF43. odp. A. Berestecki - 23.03.2021 r. edit.pdf (628,48KB)

(wersja tekstowa)

44. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wysokości subwencji oświatowej przyznanej podległym placówkom w 2020 roku.

JPEG44. interp. P. Zastrowski -.jpeg (73,38KB)
 

09.03.2021 r. 22.03.2021 r.

PDF44. odp. P. Zastrowski - 22.03.2021 r..pdf (73,18KB)

PDF44. Odpowiedź_P_Zastrowski_22_03_2021.pdf (73,18KB)

(wersja tekstowa)

45. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przeprowadzenia naboru uzupełniającego do Przemyskiej Rady Kobiet.

PDF45. interp. M. Kowalski - 10.03.2021 r..pdf (240,98KB)
 

10.03.2021 r. 22.03.2021 r.

PDF45. odp. M. Kowalski - 22.03.2021 r..pdf (63,11KB)

PDF45. Odpowiedź_M_Kowalski_22_03_2021.pdf (108,18KB)

(wersja tekstowa)

46. Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy lampy oświetleniowej, mieszczącej się przy ul. Węgierskiej.

PDF46. interp. M. Kowalski - 10.03.2021 r..pdf (694,45KB)
 

10.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF46. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r..pdf (28,86KB)

PDF46. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r. edit.pdf (596,46KB)

(wersja tekstowa)

47. Pan Marcin Kowalski

W sprawie uzupełnienia kostki brukowej na przystanku autobusowym, mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej na wysokości SP 16.

PDF47. interp. M. Kowalski - 10.03.2021 r..pdf (644,59KB)
 

10.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF47. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r..pdf (28,43KB)

PDF47. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r. edit.pdf (595,37KB)

(wersja tekstowa)

48. Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy schodów prowadzących na ścieżkę pieszo-rowerową przy Wybrzeżu Józefa Piłsudskiego.

PDF48. interp. M. Kowalski - 10.03.2021 r..pdf (474,08KB)
 

10.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF48. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r..pdf (29,35KB)

PDF48. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r. edit.pdf (594,42KB)

(wersja tekstowa)

49. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania związane z odśnieżaniem miasta.

PDF49. interp. M. Kamiński - 11.03.2021 r..pdf (249,03KB)
 

11.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF49. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r..pdf (72,01KB)

PDF49. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r. edit.pdf (613,42KB)

(wersja tekstowa)

50. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu / wymiany barierki, mieszczącej się na ul. Okrzei, prowadzącej w stronę Osiedla Kazanów.

PDF50. interp. M. Kamiński - 11.03.2021 r..pdf (217,37KB)
 

11.03.2021 r. 29.03.2021 r.

PDF50. odp. M. Kamiński - 29.03.2021 r..pdf (33,97KB)

PDF50. odp. M. Kamiński - 29.03.2021 r. edit.pdf (600,73KB)

(wersja tekstowa)

51. Pan Maciej Kamiński

W sprawie budowy schodów terenowych na skarpie łączącej ul. Wiśniowskiego z ul. Wincentego Pola.

PDF51. interp. M. Kamiński - 11.03.2021 r..pdf (232,09KB)
 

11.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF51. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r..pdf (36,30KB)

PDF51. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r. edit.pdf (593,78KB)

(wersja tekstowa)

52. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji na pytania, dotyczące stanowisk pracy na placu
"Mój Rynek".

PDF52. interp. M. Kamiński - 13.03.2021 r..pdf (407,30KB)
 

12.03.2021 r. 30.03.2021 r.

PDF52. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r..pdf (194,73KB)

PDF52. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r. edit.pdf (711,77KB)

(wersja tekstowa)

53. Pan Maciej Kamiński

W sprawie ponownego przeanalizowania zmiany organizacji ruchu na ul. Dolińskiego.

PDF53. interp. M. Kamiński - 15.03.2021 r..pdf (262,78KB)
 

15.03.2021 r. 29.01.2021 r.

PDF53. odp. M. Kamiński - 29.03.2021 r..pdf (41,72KB)

PDF53. odp. M. Kamiński - 29.03.2021 r. edit.pdf (394,14KB)

(wersja tekstowa)

54. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi, czy sporządzona została szczegółowa analiza ankiet antymobbingowych przeprowadzonych na terenie MOPS.

PDF54. interp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf (188,00KB)
 

16.03.2021 r. 19.03.2021 r.

PDF54. odp. M. Kamiński - 19.03.2021 r..pdf (39,26KB)

PDF54. Odpowiedź_M_Kaminski_19_03_2021.pdf (302,43KB)

(wersja tekstowa)

55. Pan Maciej Kamiński

W sprawie poprawy stanu technicznego działki drogowej nr 747 obr. 215.

PDF55. interp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf (200,58KB)
 

16.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF55. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r..pdf (41,18KB)

PDF55. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r. edit.pdf (597,30KB)

(wersja tekstowa)

56. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej naprzeciw Kościoła Salezjanów.

PDF56. interp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf (233,15KB)
 

16.03.2021 r.

30.03.2021 r.

16.06.2021 r.

PDF56. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r..pdf (33,21KB)

PDF56. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r. edit.pdf (252,71KB)

(wersja tekstowa)

PDF56. odp. M. Kamiński - 16.06.2021 r..pdf (305,49KB)

PDF56. odp. M. Kamiński - 16.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (327,06KB)
 

57. Pan Robert Bal

W sprawie przedłożenia projektu uchwały, dotyczącego dofinansowania lub sfinansowania remontu KL I.

PDF57. interp. R. Bal - 17.03.2021 r..pdf (331,91KB)
 

17.03.2021 r. 30.03.2021 r.

PDF57. odp. R. Bal - 30.03.2021 r..pdf (54,84KB)

PDF57. odp. R. Bal - 30.03.2021 r. edit.pdf (652,51KB)

(wersja tekstowa)

58. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących drogi dojazdowej do ROD "PODWINIE".

PDF58. interp. M. Kamiński - 18.03.2021 r..pdf (37,29KB)
 

18.03.2021 r. 30.03.2021 r.

PDF58. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r..pdf (38,07KB)

PDF58. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (598,59KB)
 

59. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmian organizacji ruchu ul. Zawiszy Czarnego i Noskowskiego w Przemyślu.

PDF59. interp. M. Kamiński - 25.03.2021 r..pdf (38,17KB)

25.03.2021 r. 07.04.2021 r.

PDF59. odp. M. Kamiński - 07.04.2021 r..pdf (42,60KB)

PDF59. odp. M. Kamiński - 07.04.2021 r. edit.pdf (820,07KB)

(wersja tekstowa)

60. Pan Maciej Kamiński

W sprawie baneru, powieszonego przy ul. Ratuszowej 12.

PDF60. interp. M. Kamiński - 29.03.2021 r..pdf (38,47KB)
 

29.03.2021 r. 08.04.2021 r.

PDF60. odp. M. Kamiński - 08.04.2021 r..pdf (53,53KB)

 

61. Pan Maciej Kamiński

W sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

PDF61. interp. M. Kamiński - 29.03.2021 r..pdf (41,50KB)

29.03.2021 r.

13.04.2021 r.

20.04.2021 r.
(uzupełnienie)

PDF61. odp. M. Kamiński - 13.04.2021 r..pdf (30,83KB)

PDF61. odp. M. Kamiński - 13.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (627,58KB)

PDF61. Odp. M.Kamiński - 20.04.2021.pdf (127,56KB)

PDF61. odp. M. Kamiński - 20.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (756,08KB)
 

62. Pan Marcin Kowalski

W sprawie odnowienia przemyskich podcieni

PDF62. interp. M. Kowalski - 30.03.2021 r..pdf (30,39KB)

30.03.2021 r. 14.04.2021 r.

PDF62. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r..pdf (28,93KB)

PDF62. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (635,94KB)
 

63. Pan Marcin Kowalski

W sprawie ujednolicenia tabliczek informacyjnych przy ul. 3 Maja i Krasińskiego oraz renowacje tabliczki  przy ul. Przemysława.

PDF63. interp. M. Kowalski - 30.03.2021 r..pdf (170,41KB)

30.03.2021 r. 13.04.2021 r.

PDF63. odp. M. Kowalski - 13.04.2021 r..pdf (47,50KB)

PDF63. odp. M. Kowalski - 13.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (712,49KB)
 

64. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przeglądu technicznego deptaków przy Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II i Wyb. Piłsudskiego.

PDF64. interp. M. Kowalski - 30.03.2021 r..pdf (155,36KB)

30.03.2021 r. 14.04.2021 r.

PDF64. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r..pdf (33,75KB)

PDF64. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (599,05KB)
 

65. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie przebiegu Akcji Zimowego Utrzymania Ulic i Chodników.

PDF65. interp. J. Zapotocki - 06.04.2021 r..pdf (75,95KB)

06.04.2021 r. 27.04.2021 r.

PDF65. odp. J. Zapotocki - 27.04.2021 r..pdf (890,17KB)

PDF65. odp. J. Zapotocki - 27.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (613,63KB)
 

66. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie planowanych prac koszenia traw na terenie miasta.

PDF66. interp. J. Zapotocki - 06.04.2021 r..pdf (61,94KB)

06.04.2021 r.    
67. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany organizacji ruchu  na odcinku ul. 3 Maja - ul. Wyszyńskiego.

PDF67. interp. M. Kamiński - 06.04.2021 r..pdf (28,12KB)

06.04.2021 r.

14.04.2021 r.
27.05.2021 r.

PDF67. odp. M. Kamiński - 14.04.2021 r..pdf (29,13KB)
PDF67. odp. M. Kamiński - 27.05.2021 r..pdf (295,54KB)

PDF67. odp. M. Kamiński - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (327,06KB)
 

68. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany organizacji ruchu ul. Dolińskiego.

PDF68. interp. M. Kamiński - 06.04.2021 r..pdf (32,46KB)

06.04.2021 r. 22.04.2021 r.

PDF68. Odp. M.Kamiński - 22.04.2021.pdf (111,09KB)

PDF68. odp. M. Kamiński - 22.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (330,01KB)
 

69. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wyższych stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

PDF69. interp. M. Kamiński - 06.04.2021 r..pdf (35,41KB)

06.04.2021 r. 16.04.2021 r.

PDF69. Odp. M.Kamiński - 16.04.2021.pdf (135,26KB)

PDF69. odp. M. Kamiński - 16.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (632,37KB)
 

70. Pan Marcin Kowalski

W sprawie uzupełnienia żywopłotu przy Wyb. Jana  Pawła II oraz Wyb. Piłsudskiego.

PDF70. interp. M. Kowalski - 07.04.2021 r..pdf (129,75KB)

07.04.2021 r. 14.04.2021 r.

PDF70. odp. M. Kowalski - 13.04.2021 r..pdf (26,75KB)

PDF70. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (596,96KB)
 

71. Pan Marcin Kowalski

W sprawie czystości budynku przy ul. Piotra Skargi.

PDF71. interp. M. Kowalski - 07.04.2021 r..pdf (53,88KB)

07.04.2021 r. 14.04.2021 r.

PDF71. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r..pdf (32,84KB)

PDF71. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (627,54KB)
 

72. Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy schodów przy Pomniku Orląt Przemyskich.

PDF72. interp. M. Kowalski - 07.04.2021 r..pdf (54,02KB)

07.04.2021 r. 19.04.2021 r.

PDF72. Odp. M.Kowalski - 19.04.2021.pdf (33,30KB)

PDF72. odp. M. Kowalski - 19.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (599,51KB)
 

73. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia pomocy jednemu z mieszkańców miasta.

PDF73. interp. D. Lasek- 08.04.2021 r..pdf (904,00KB)

08.04.2021 r. 14.04.2021 r.

PDF73. odp. D. Lasek - 14.04.2021 r. cz I.pdf (921,24KB)

PDF73. odp. D. Lasek - 14.04.2021 r. cz II.pdf (668,86KB)

PDF73. odp. D. Lasek - 14.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (631,11KB)
 

74. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie remontu ul. Grochowskiej

PDF74. interp. A. Berestecki - 12.04.2021 r..pdf (52,26KB)

12.04.2021 r. 28.04.2021 r.

PDF74. odp. A. Berestecki - 28.04.2021 r..pdf (253,16KB)

PDF74. odp. A. Berestecki - 28.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (597,94KB)
 

75. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie alternatywnch źródeł wody w przypadku braku glównego ujęcia z rzeki San.

PDF75. interp. A. Barestecki - 12.04.2021 r..pdf (65,44KB)

12.04.2021 r.

27.04.2021 r.

30.04.2021 r.

PDF75. odp. A. Berestecki - 27.04.2021 r..pdf (187,50KB)

PDF75. odp. A. Berestecki - 27.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (634,21KB)

PDF75. odp. A. Berestecki - 30.04.2021 r..pdf (248,55KB)

PDF75. odp. A. Berestecki - 30.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (722,94KB)
PDF75. odp. A. Berestecki - 30.04.2021 r. - zał. - wersja edytowalna.pdf (375,25KB)
 

76. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przedstawienia harmonogramu prac porządkowych po zimie.

PDF76. interp. A. Berestecki - 12.04.2021 r..pdf (48,25KB)

12.04.2021 r. 23.04.2021 r.

PDF76. Odp. A.Berestecki - 23.04.2021.pdf (584,89KB)

PDF76. odp. A. Berestecki - 23.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (598,12KB)
 

77. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie ustawienia koszy na śmieci na osiedlach domów jednorodzinnych.

PDF77. interp. A. Berestecki - 12.04.2021 r..pdf (60,07KB)

12.04.2021 r. 16.04.2021 r. PDF77. Odp. A.Berestecki - 16.04.2021.pdf (41,26KB)
78. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wyłączania oświetlenia Parku Miejskigo w godzinach nocnych.

PDF78. interp. A. Berestecki - 12.04.2021 r..pdf (41,51KB)

12.04.2021 r. 27.04.2021 r.

PDF78. odp. A. Berestecki - 27.04.2021 r..pdf (350,74KB)

PDF78. odp. A. Berestecki - 27.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (601,90KB)
 

79. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie gruzu znajdującego się na terenie ochrony bezpośredniego ujęcia wody powierzchniowej

PDF79. interp. A. Berestecki - 14.04.2021 r..pdf (181,40KB)

14.04.2021 r. 27.04.2021 r.
04.05.2021 r.

PDF79. odp. A. Berestecki - 27.04.2021 r..pdf (187,50KB)

PDF79. odp. A. Berestecki - 27.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (634,21KB)
PDF79. odp. A. Berestecki - 04.05.2021 r..pdf (572,51KB)

PDF79. odp. A. Berestecki - 04.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (633,25KB)
 

80. Pan Bartłomiej Barczak W sprawie prośby o ponowną dzierzawę działek  nr 1443 oraz 1444 dla mieszkańców bloku przy ul. Grunwaldzka 99PDF80. Int. B.Barczak - 15.04.2021 1.pdf (47,41KB) 15.04.2021 r. 29.04.2021 r.

PDF80. odp. B. Barczak - 29.04.2021 r..pdf (41,39KB)

PDF80. odp. B. Barczak - 29.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (817,44KB)
 

81. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie prośby o wykonanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2019 roku "Renowacji lub wymiany nawierzchni na Boiskach Orlik przy ul. Dworskiego."

PDF81. Int. B.Barczak - 15.04.2021_0002.pdf (55,55KB)

15.04.2021 r. 29.04.2021 r.

PDF81. odp. B. Barczak - 29.04.2021 r..pdf (60,45KB)

PDF81. odp. B. Barczak - 29.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (695,12KB)
 

82. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie utrzymania terenów zielonych w obrebie pasów drogowych na terenie miasta.

PDF82. Int. B.Nowak - 19.04.2021.pdf (117,43KB)
 

19.04.2021 r. 05.05.2021 r.

PDF82. odp. B. Nowak - 05.05.2021 r..pdf (895,05KB)

PDF82. odp. B. Nowak - 05.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (611,03KB)
 

83. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie nielegalnego wysypiska śmieci przy ul. Ceramicznej.


PDF83. Int. M.Gazdowicz - 19.04.2021 1.pdf (55,90KB)

19.04.2021 r.

27.04.2021 r.

29.04.2021 r.

PDF83. odp. M. Gazdowicz - 27.04.2021 r..pdf (273,13KB)

PDF83. odp. M. Gazdowicz - 27.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (640,83KB)

PDF83. odp. M. Gazdowicz - 29.04.2021 r..pdf (62,60KB)

PDF83. odp. M. Gazdowicz - 29.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (635,84KB)
 

84. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na ul. Władycze.


PDF84. Int. M.Kamiński - 16.04.2021 1.pdf (57,72KB)

16.04.2021 r. 22.04.2021 r.
14.05.2021 r.

PDF84. Odp. M.Kamiński - 22.04.2021.pdf (40,12KB)

PDF84. odp. M. Kamiński - 22.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (256,66KB)

PDF84. odp. M. Kamiński - 14.05.2021 r..pdf (233,81KB)

PDF84. odp. M. Kamiński - 14.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (323,86KB)
 

85. Pan Maciej Kamiński

W sprawie prośby o postawienie pojemników na odpady komunalne segregowane na ul. Władycze.


PDF85. Int. M.Kamiński - 16.04.2021 2.pdf (48,03KB)

16.04.2021 r. 26.04.2021 r.

PDF85. odp. M. Kamiński - 26.04.2021 r..pdf (263,21KB)

PDF85. odp. M. Kamiński - 26.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (632,25KB)
 

86. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań w sprawie wieloletnich uciążliwości spowodowanych hałasem mieszkańców związany z windą.


PDF86. Int. M.Kamiński - 16.04.2021 r.pdf (1,85MB)

16.04.2021 r. 30.04.2021 r.

PDF86. odp. M. Kamiński - 30.04.2021 r. anonim.pdf (964,48KB)

PDF86. odp. M. Kamiński - 30.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (859,67KB)
 

87. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykonania remontu ul. Skośnej.


PDF87. Int. M.Kamiński - 19.04.2021 r.pdf (36,57KB)

19.04.2021 r. 27.04.2021 r.

PDF87. odp. M. Kamiński - 27.04.2021 r..pdf (214,53KB)

PDF87. odp. M. Kamiński - 27.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (601,99KB)
 

88. Pan Marcin Kowalski

W sprawie wyrównania nawierzchni oraz utwardzenie terenu wjazdowego oraz podwórza miedzy nieruchomościami przy ul. Dworskiego.


PDF88. Int. M.Kowalski - 19.04.2021.pdf (164,78KB)

19.04.2021 r. 04.05.2021 r.

PDF88. odp. M. Kowalski - 04.05.2021 r..pdf (308,24KB)

PDF88. odp. M. Kowalski - 04.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (637,07KB)
 

89. Pani Ewa Sawicka

W sprawie przycinki drzew i krzewów na ul. Pułaskiego.


PDF89. Int. E.Sawicka - 20.04.2021.pdf (638,45KB)

20.04.2021 r. 04.05.2021 r.

PDF89. odp. E. Sawicka - 04.05.2021 r..pdf (230,79KB)

PDF89. odp. E. Sawicka - 04.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (598,55KB)
 

90. Pani Ewa Sawicka

W sprawie remontu wiaty znajdującej się w pobliżu placu zabaw przy ul. Opalińskiego.


PDF90. Int. E.Sawicka - 21.04.2021.pdf (59,55KB)

21.04.2021 r. 04.05.2021 r.

PDF90. odp. E. Sawicka - 04.05.2021 r..pdf (217,30KB)

91. Pan Maciej Kamiński

W sprawie cen wody.


PDF91. Int. M.Kamiński - 21.04.2021 r.pdf (39,93KB)

21.04.2021 r.

06.05.2021 r.
06.05.2021 r.

PDF91. odp. M. Kamiński - 06.05.2021 r..pdf (182,39KB)

PDF91. odp. M. Kamiński - 06.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (633,25KB)
PDF91. odp. M. Kamiński - 06.05.2021 r..pdf (2,10MB)

PDF91. odp. M. Kamiński - 06.05.2021 r. II - wersja edytowalna.pdf (633,57KB)
 

92. Pan Janusz Zapotocki
Pan Andrzej Berestecki
Pan Daniel Dryniak
Pan Robert Bal
Pani Bogumiła Nowak
Pani Monika Różycka
Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących realizacji zadań, wprowadzonych poprawkami do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok - proj. Nr 145/2020.

PDF92. interp. grupy radnych - 27.04.2021 r..pdf (614,20KB)
 

27.04.2021 r. 10.05.2021 r.

PDF92. odp. M. Kamiński - 10.05.2021 r..pdf (1,77MB)

PDF92. odp. M. Kamiński - 10.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (763,36KB)
 

93. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykonania remontu nawierzchni ul. Jasińskiego.

PDF93. interp. M. Kamiński - 27.04.2021 r..pdf (238,42KB)
 

27.04.2021 r. 06.05.2021 r.

PDF93. odp. M. Kamiński - 06.05.2021 r..pdf (243,73KB)

PDF93. odp. M. Kamiński - 06.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (600,13KB)
 

94. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wydarzeń w PWiK, opisanych w tygodniku "Życie Podkarpackie".

PDF94. interp. M. Kamiński - 27.04.2021 r..pdf (206,92KB)
 

27.04.2021 r. 07.05.2021 r.

PDF94. odp. M. Kamiński - 07.05.2021 r..pdf (495,76KB)

PDF94. odp. M. Kamiński - 07.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (691,37KB)
 

95. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zorganizowania letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych.

PDF95. interp. A. Berestecki - 27.04.2021 r..pdf (614,68KB)
 

27.04.2021 r. 07.05.2021 r.

PDF95. odp. A. Berestecki - 07.05.2021 r..pdf (746,79KB)

PDF95. odp. A. Berestecki - 07.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (742,51KB)
 

96. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie bariery architektonicznej, jaką jest brak możliwości przejścia dla osób niepełnosprawnych tunelem łączącym ul. Czarnieckiego z Placem Legionów.

PDF96. interp. A Berestecki - 27.04.2021 r..pdf (622,44KB)
 

27.04.2021 r.

06.05.2021 r.

14.07.2021 r.

PDF96. odp. A. Berestecki - 06.05.2021 r..pdf (317,00KB)

PDF96. odp. A. Berestecki - 06.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (258,07KB)
PDF96. odp. A. Berestecki - 14.07.2021 r..pdf (477,37KB)
PDF96. odp. A. Berestecki - 14.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (596,13KB)
 

97. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie podjęcia interwencji, dotyczącej uporządkowania zaśmieconego terenu, znajdującego się pomiędzy blokami przy ul. Popielów (ul. 3 Maja i Lelewela 8 i 10).

PDF97. interp. A. Berestecki - 27.04.2021 r..pdf (1,24MB)
 

27.04.2021 r.

30.04.2021 r.
13.05.2021 r.

PDF97. odp. A. Berestecki - 30.04.2021 r..pdf (34,27KB)

PDF97. odp. A. Berestecki - 30.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (638,91KB)

PDF97. odp. A. Berestecki - 13.05.2021 r..pdf (220,48KB)
 

98. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wymiany pojemników na segregowane odpady.

PDF98. interp. B. Barczak - 04.05.2021 r..pdf (268,41KB)
 

04.05.2021 r. 10.05.2021 r.

PDF98. odp. B. Barczak - 10.05.2021 r..pdf (320,86KB)

PDF98. odp. B. Barczak - 10.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (634,50KB)
 

99. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie busów zaparkowanych na przystanku przy ul. Sportowej.

PDF99. interp. B. Barczak - 04.05.2021 r..pdf (783,15KB)
 

04.05.2021 r.

13.05.2021 r.

PDF99. odp. B. Barczak - 13.05.2021 r..pdf (342,90KB)

PDF99. odp. B. Barczak - 13.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (361,30KB)
 

100. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uprzątnięcia ulic i chodników z zalegającego piasku.

PDF100. interp. B. Barczak - 04.05.2021 r..pdf (4,10MB)
 

04.05.2021 r. 11.05.2021 r.

PDF100. odp. B. Barczak - 11.05.2021 r..pdf (253,50KB)

PDF100. odp. B. Barczak - 11.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (599,48KB)
 

101. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie namalowania linii, wyznaczających miejsca parkingowe.

PDF101. interp. B. Barczak - 04.05.2021 r..pdf (1,25MB)
 

04.05.2021 r. 13.05.2021 r.

PDF101. odp. B. Barczak - 13.05.2021 r..pdf (319,05KB)

PDF101. odp. B. Barczak - 13.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (602,56KB)
 

102. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie, związane z pokryciem kosztów remontu sklepu socjalnego.

PDF102. interp. B. Barczak - 05.05.2021 r..pdf (280,19KB)
 

05.05.2021 r. 07.05.2021 r.

PDF102. odp. B. Barczak - 07.05.2021 r..pdf (216,63KB)

PDF102. odp. B. Barczak - 07.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (427,78KB)
 

103. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu lub przebudowy
ul. Przerwy.

PDF103. interp. M. Kamiński - 05.05.2021 r..pdf (228,47KB)
 

05.05.2021 r. 17.05.2021 r.

PDF103. odp. M. Kamiński - 17.05.2021 r..pdf (398,45KB)

PDF103. odp. M. Kamiński - 17.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (600,86KB)
 

104. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu nawierzchni ul. Wąskiej.

PDF104. interp. M. Kamiński - 05.05.2021 r..pdf (188,78KB)
 

05.05.2021 r. 17.05.2021 r.

PDF104. odp. M. Kamiński - 17.05.2021 r..pdf (200,14KB)

PDF104. odp. M. Kamiński - 17.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (595,82KB)
 

 

105. Pan Marcin Kowalski

W sprawie podjęcia interwencji, związanej z zagrożeniem zawaleniem budynku, sasiadującego z adresem Herburtów 21.

PDF105. interp. M. Kowalski - 06.05.2021 r..pdf (948,21KB)
 

06.05.2021 r. 12.05.2021 r.

PDF105. odp. M. Kowalski - 12.05.2021 r..pdf (288,40KB)

PDF105. odp. M. Kowalski - 12.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (700,81KB)

 

106. Pan Marcin Kowalski

W sprawie zorganizowania spotkania, dotyczącego wsparcia i finansowania przez Miasto przemyskich klubów sportowych - Polonia i Czuwaj w sezonie 2021/2022.

PDF106. interp. M. Kowalski - 06.05.2021 r..pdf (218,11KB)
 

06.05.2021 r. 12.05.2021 r.

PDF106. odp. M. Kowalski - 12.05.2021 r..pdf (212,56KB)

PDF106. odp. M. Kowalski - 12.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (634,36KB)
 

107. Pan Robert Bal

W sprawie udostępnienia kopii umowy wraz zw statutem spółki, dotyczące zawiązania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "Południe".

PDF107. interp. R. Bal - 06.05.2021 r..pdf (252,13KB)
 

06.05.2021 r. 12.05.2021 r.

PDF107. odp. R. Bal - 12.05.2021 r..pdf (11,23MB)

PDF107. odp. R. Bal - 12.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (695,64KB)
 

108. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

PDF108. interp. D. Lasek - 07.05.2021 r..pdf (407,42KB)
 

07.05.2021 r. 21.05.2021 r.

PDF108. odp. D. Lasek - 21.05.2021 r..pdf (1,57MB)

PDF108. odp. D. Lasek - 21.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (558,90KB)
 

109. Pan Jerzy Krużel

W sprawie oczyszczenia skarpy potoku przy ul. Leszczynowej na Kruhelu, poniżej Kościoła.

PDF109. interp. J. Krużel - 07.05.2021 r..pdf (3,59MB)
 

07.05.2021 r.

17.05.2021 r.
08.06.2021 r.

PDF109. odp. J. Krużel - 17.05.2021 r..pdf (273,73KB)

PDF109. odp. J. Krużel - 17.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (638,08KB)

PDF109. odp. J. Krużel - 08.06.2021 r..pdf (490,12KB)

110. Pani Grażyna Stojak

W sprawie pracowni plastycznej MDK przy ul. Borelowskiego 9.

PDF110. interp. G. Stojak - 10.05.2021 r..pdf (434,05KB)
 

10.05.2021 r. 18.05.2021 r.

PDF110. odp. G. Stojak - 18.05.2021 r..pdf (670,73KB)

PDF110. odp. G. Stojak - 18.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (703,69KB)
 

111. Pan Maciej Kamiński

W sprawie cen wody.

PDF111. interp. M. Kamiński - 11.05.2021 r..pdf (192,59KB)
 

11.05.2021 r. 17.05.2021 r.

PDF111. odp. M. Kamiński - 17.05.2021 r..pdf (196,24KB)

PDF111. odp. M. Kamiński - 17.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (635,61KB)
 

112. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie nieudzielonej odpowiedzi, dotyczącej interpelacji "jedno dziecko - jedno drzewo".

PDF112. interp. B. Barczak - 11.05.2021 r..pdf (267,17KB)
 

11.05.2021 r. 28.05.2021 r.

PDF112. odp. B. Barczak - 28.05.2021 r..pdf (565,37KB)

PDF112. odp. B. Barczak - 28.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (645,39KB)
 

113. Pani Ewa Sawicka

W sprawie tzw. domów opieki wytchnieniowej oraz mieszkalnictwa ochronnego.

PDF113. interp. E. Sawicka - 14.05.2021 r..pdf (419,87KB)
 

14.05.2021 r. 28.05.2021 r.

PDF113. odp. E. Sawicka - 28.05.2021 r..pdf (845,25KB)

PDF113. odp. E. Sawicka - 28.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (711,30KB)
 

114. Pani Ewa Sawicka

W sprawie nasadzenia kwiatów na terenie Placu Niepodloegłości.

PDF114. interp. E. Sawicka - 14.05.2021 r..pdf (216,52KB)
 

14.05.2021 r. 27.05.2021 r.

PDF114. odp. E. Sawicka - 27.05.2021 r..pdf (314,49KB)

PDF114. odp. E. Sawicka - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (599,38KB)
 

115. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu nawierzchni ulicy Dalekiej.

PDF115. interp. M. Kamiński - 17.05.2021 r..pdf (198,43KB)
 

17.05.2021 r. 27.05.2021 r.

PDF115. odp. M. Kamiński - 27.05.2021 r..pdf (218,06KB)

PDF115. odp. M. Kamiński - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (598,88KB)
 

116. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Dolińskiego.

PDF116. interp. M. Kamiński - 17.05.2021 r..pdf (284,09KB)
 

17.05.2021 r. 21.05.2021 r.

PDF116. odp. M. Kamiński - 21.05.2021 r..pdf (287,85KB)

PDF116. odp. M. Kamiński - 21.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (327,82KB)
 

117. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu nawierzchni ulicy Naruszewicza.

PDF117. interp. M. Kamiński - 17.05.2021 r..pdf (192,40KB)
 

17.05.2021 r. 27.05.2021 r.

PDF117. odp. M. Kamiński - 27.05.2021 r..pdf (220,95KB)

PDF117. odp. M. Kamiński - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (598,63KB)
 

118. Radni Klubu Regia Civitas

W sprawie zlikwidowania dzikiego wysypiska śmieci.

PDF118. interp. Radni Klubu RC - 17.05.2021 r..pdf (313,24KB)
 

17.05.2021 r. 18.05.2021 r.

PDF118. odp. Radni Klubu RC - 18.05.2021 r..pdf (198,27KB)

PDF118. odp. Radni klubu RC - 18.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (638,32KB)
 

119. Radni Klubu Regia Civitas

W sprawie oświetlenia ulicy Ceramicznej i ulicy Gazowej oraz wykonania nakładki bitumicznej na wskazanych ulicach.

PDF119. interp. Radni Klubu RC - 17.05.2021 r..pdf (395,19KB)
 

17.05.2021 r. 27.05.2021 r.

PDF119. odp. Radni Klubu Regia Civitas - 27.05.2021 r..pdf (606,04KB)

PDF119. odp. Radni klubu RC - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (608,55KB)
 

120.

Pan Robert Bal
Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zrekompensowania Stowarzyszeniu Czuwaj Wiaro i Klubowi Polonia Przemyśl utraconych środków finansowych z tytułu opłaty targowej.

PDF120. interp. R. Bal + B. Barczak - 17.05.2021 r..pdf (546,58KB)
 

17.05.2021 r. 21.06.2021 r.

PDF120. odp. R. Bal + B. Barczak - 21.06.2021 r..pdf (676,32KB)

PDF120. odp. R. Bal + B. Barczak - 21.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (699,00KB)
 

121. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie dokonania przeglądu samoobsługowych stacji naprawy rowerów.

PDF121. interp. B. Barczak - 19.05.2021 r..pdf (232,35KB)
 

19.05.2021 r. 27.05.2021 r. PDF121. odp. B. Barczak - 27.05.2021 r..pdf (216,54KB)
PDF121. odp. B. Barczak - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (477,30KB)
 
122. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zwołania Komisji ds. Bezpieczeństwa, w związku z licznymi kolizjami z udziałem rowerzystów.

PDF122. interp. B. Barczak - 19.05.2021 r..pdf (285,92KB)
 

19.05.2021 r. 27.05.2021 r.
10.06.2021 r.

PDF122. odp. B. Barczak - 27.05.2021 r..pdf (227,33KB)

PDF122. odp. B. Barczak - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (749,91KB)
PDF122. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r..pdf (233,03KB)

PDF122. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (749,10KB)
 

123. Pani Malgorzata Gazdowicz

W sprawie dokonania dokładnego usunięcia pozostałości po zlikwidowanym żywopłocie przy ul. Mieszka I.

PDF123. interp. M. Gazdowicz - 19.05.2021 r..pdf (217,93KB)
 

19.05.2021 r. 27.05.2021 r.

PDF123. odp. M. Gazdowicz - 27.05.2021 r..pdf (3,01MB)

PDF123. odp. M. Gazdowicz - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (600,23KB)
 

124. Grupa radnych

W sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpelację, w sprawie udzielenia informacji, dotyczących realizacji zadań, wprowadzonych poprawkami do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok - proj. Nr 145/2020.

PDF124. interp. grupy radnych - 20.05.2021 r..pdf (583,15KB)
 

20.05.2021 r. 28.05.2021 r.

PDF124. odp. M. Kamiński - 28.05.2021 r..pdf (1,04MB)

PDF124. odp. M. Kamiński - 28.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (671,21KB)
 

125. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wydzielenia ścieżek rowerowych na szerokich ulicach miasta.

PDF125. interp. B. Barczak - 25.05.2021 r..pdf (2,24MB)
 

25.05.2021 r. 08.06.2021 r.

PDF125. odp. B. Barczak - 08.06.2021 r..pdf (289,30KB)

PDF125. odp. B. Barczak - 08.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (598,59KB)
 

126. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zainstalowania wyświetlaczy odmierzających czas do zmiany świateł.

PDF126. interp. B. Barczak - 25.05.2021 r..pdf (1,84MB)
 

25.05.2021 r. 10.06.2021 r.

PDF126. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r..pdf (383,77KB)

PDF126. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (714,98KB)
 

127. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie dzierżawy działek nr 1443 i nr 1444/1 w obrębie 205 z przeznaczeniem na parking.

PDF127. interp. B. Barczak - 25.05.2021 r..pdf (3,99MB)
 

25.05.2021 r. 08.06.2021 r.

PDF127. odp. B. Barczak - 08.06.2021 r..pdf (356,27KB)

PDF127. odp. B. Barczak - 08.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (751,98KB)
 

128. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia dpowiedzi na pytania związane z diagnozą Poradni Psycholoogiczno-Pedagogicznej w Przemyślu, odnośnie stanu psychicznego dzieci i młodzieży.

PDF128. interp. D. Lasek - 27.05.2021 r..pdf (523,90KB)
 

27.05.2021 r. 10.06.2021 r.

PDF128. odp. D. Lasek - 10.06.2021 r..pdf (773,99KB)

PDF128. odp. D. Lasek - 10.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (816,96KB)
 

129. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wysokości opłat za dostarczanie ciepłej wody na osiedlu Popielów.

PDF129. interp. D. Lasek - 27.05.2021 r..pdf (467,97KB)
 

27.05.2021 r. 11.06.2021 r.

PDF129. odp. D. Lasek - 11.06.2021 r..pdf (1,33MB)

PDF129. odp. D. Lasek - 11.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (692,53KB)
 

130. Pan Dariusz Lasek

W sprawie ustosunkowania się do wniosku Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Przemyślu.

PDF130. interp. D. Lasek - 28.05.2021 r..pdf (326,07KB)
 

28.05.2021 r. 10.06.2021 r. PDF130. odp. D. Lasek - 10.06.2021 r..pdf (374,27KB)
 
131. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie umieszczenia na terenie miasta tablic informacyjnych, dotyczących rozkładu odpadów.

PDF131. interp. B. Barczak - 01.06.2021 r..pdf (1,34MB)
 

01.06.2021 r. 15.06.2021 r.

PDF131. odp. B. Barczak - 15.06.2021 r..pdf (235,27KB)

PDF131. odp. B. Barczak - 15.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (646,70KB)
 

132. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie budowy tężni solankowej.

PDF132. interp. B. Barczak - 01.06.2021 r..pdf (285,45KB)
 

01.06.2021 r.

10.06.2021 r.
23.07.2021 r.

PDF132. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r..pdf (451,36KB)

PDF132. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (767,96KB)
PDF132 odp. B. Barczak - 23.07.2021 r..pdf (346,55KB)
PDF132. odp. B. Barczak - 23.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (640,74KB)
 

133. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przeprowadzenia w przemyskich szkołach egzaminów na kartę rowerową.

PDF133. interp. B. Barczak - 01.06.2021 r..pdf (253,70KB)
 

01.06.2021 r. 10.06.2021 r.

PDF133. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r..pdf (264,29KB)

PDF133. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (633,92KB)
 

134. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie rozważenia możliwości zainstalowania progu zwalniającego na
ul. Sucharskiego.

PDF134. interp. J. Zapotocki - 01.06.2021 r..pdf (202,43KB)
 

01.06.2021 r. 17.06.2021 r.

PDF134. odp. J. Zapotocki - 17.06.2021 r..pdf (266,83KB)

PDF134. odp. J. Zapotocki - 17.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (258,63KB)
 

135. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie rozważenia różnych możliwości ograniczenia ruchu pojazdów lub ograniczenia prędkości na ul. Pasteura.

PDF135. interp. A. Berestecki - 09.06.2021 r..pdf (472,33KB)
 

09.06.2021 r.

18.06.2021 r.

22.07.2021 r.

PDF135. odp. A. Berestecki - 18.06.2021 r..pdf (224,59KB)

PDF135. odp. A. Berestecki - 18.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (597,59KB)

PDF135. odp. A. Berestecki - 22.07.2021 r..pdf (282,38KB)
PDF135. odp. A. Berestecki - 22.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (822,63KB)
 

136. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie remontu paleniska usytuowanego u podnóża Kopca Tatarskiego.

PDF136. interp. A. Berestecki - 09.06.2021 r..pdf (772,66KB)
 

09.06.2021 r. 17.06.2021 r. PDF136. odp. A. Berestecki - 17.06.2021 r..pdf (206,30KB)
PDF136. odp. A. Berestecki - 17.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (559,92KB)
 
137. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących realizacji Uchwały Nr 129/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu.

PDF137. interp. M. Kamiński - 09.06.2021 r..pdf (260,73KB)
 

09.06.2021 r. 23.06.2021 r.

PDF137. odp. M. Kamiński - 23.06.2021 r..pdf (813,12KB)

PDF137. odp. M. Kamiński - 23.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (554,39KB)
 

138. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykonania remontu nawierzchni ciągu pieszego na ul. Brzóski.

PDF138. interp. M. Kamiński - 09.06.2021 r..pdf (187,67KB)
 

09.06.2021 r. 18.06.2021 r.

PDF138. odp. M. Kamiński - 18.06.2021 r..pdf (270,00KB)

PDF138. odp. M. Kamiński - 18.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (598,94KB)
 

139. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie udostępnienia sprawozdań finansowych wszystkich spółek komunalnych za rok 2020.

PDF139. interp. M. Gazdowicz - 14.06.2021 r..pdf (211,44KB)
 

14.06.2021 r. 22.06.2021 r.

PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r..pdf (195,82KB)
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. PGM_Sp._z_o.o._sprawozd._finans..pdf (8,24MB)
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. PGK_Sp._z_o.o._sprawozd._finans..pdf (8,45MB)
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. PARR_S.A_sprawozd._finansowe.pdf (8,29MB)
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. MZK_Sp._z_o.o._sprawozd._finans..pdf (7,38MB)
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. MPEC_Sp._z_o.o._sprawozd._finans..pdf (8,18MB)
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. ZUK_Sp._z_o.o_sprawozd._finans.pdf (5,67MB)
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. TBS_Sp._z_o.o_sprawozd._finans..pdf (5,27MB)
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. PWiK_Sp._z_o.o._sprawozd._finans..pdf (11,69MB)

DOCX139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. - edit.docx (59,88KB)

(wersja tektowa)

140. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, dotyczące rodzicielstwa zastępczego.

PDF140. interp. D. Lasek - 16.06.2021 r..pdf (450,52KB)
 

16.06.2021 r. 29.06.2021 r.

PDF140. odp. D. Lasek - 29.06.2021 r..pdf (109,34KB)

PDF140. odp. D. Lasek - 29.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (797,95KB)
 

141. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykonania remontu kanalizacji, mieszczącej się wzdłuż bloku przy ul. Glazera 18.

PDF141. interp. M. Kamiński - 17.06.2021 r..pdf (218,66KB)
 

17.06.2021 r.

21.06.2021 r.

13.07.2021 r.

PDF141. odp. M. Kamiński - 21.06.2021 r..pdf (388,96KB)

PDF141. odp. M. Kamiński - 13.07.2021 r..pdf (520,63KB)
PDF141. odp. M. Kamiński - 13.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (477,25KB)
 

 

142. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie ustawienia kubłów na śmieci.

PDF142. interp. B. Barczak - 18.06.2021 r..pdf (259,51KB)
 

18.06.2021 r. 23.06.2021 r. PDF142. interp. B. Barczak - 18.06.2021 r..pdf (259,51KB)
 
143. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie załatania dziur na ul. Szańce.

PDF143. interp. B. Barczak - 18.06.2021 r..pdf (245,14KB)
 

18.06.2021 r. 02.07.2021 r.

PDF143. odp. B. Barczak - 02.07.2021 r..pdf (229,61KB)

PDF143. odp.B. Barczak - text.pdf (666,13KB)
(wersja tekstowa)

144. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, dotyczące pomocy dla mieszkańca miasta.

PDF144. interp. D. Lasek - 18.06.2021 r. - anonimizacja.pdf (416,01KB)
 

18.06.2021 r. 01.07.2021 r.

PDF144. odp. D. Lasek - 01.07.2021 r. - anonimizacja.pdf (872,02KB)

PDF144. odp. D. Lasek - 01.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (623,32KB)
 

145. Pan Dariusz Lasek

W sprawie podjęcia niezwłocznego zabezpieczenia elementów budynku, mieszczącego się przy ul. Iwaszkiewicza 3, w związku z jego złym stanem technicznym.

PDF145. interp. D. Lasek - 23.06.2021 r..pdf (497,08KB)
 

23.06.2021 r. 06.07.2021 r.

PDF145. odp. D. Lasek - 06.07.2021 r..pdf (556,25KB)

PDF145. odp. D. Lasek - 06.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (704,15KB)
 

146. Pan Dariusz Lasek

W sprawie przyznania lokalu z zasobów komunalnych miasta.

PDF146. interp. D. Lasek - 23.06.2021 r. - anonimizacja.pdf (515,87KB)
 

23.06.2021 r. 06.07.2021 r.

PDF146. odp. D. Lasek - 06.07.2021 r. - anonimizacja.pdf (818,02KB)

PDF146. odp. D. Lasek - 06.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (704,62KB)
 

147. Pan Maciej Kamiński

W sprawie prawidłowej realizacji umowy w zakresie zagospodarowania odpadami.

PDF147. interp. M. Kamiński - 25.06.2021 r..pdf (58,57KB)

25.06.2021 r. 05.07.2021 r.

PDF147. odp. M. Kamiński - 05.07.2021 r..pdf (753,12KB)

PDF147. odp. M. Kamiński - 05.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (577,37KB)
 

148. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie postawienia dodatkowego słupa oświetleniowego przy ul. Św. Bp. Pelczara.

PDF148. interp. A. Berestecki - 29.06.2021 r..pdf (1,01MB)

29.06.2021 r. 05.07.2021 r.

PDF148. odp. A. Berestecki - 05.07.2021 r..pdf (354,82KB)

PDF148. odp. A. Berestecki - 05.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (665,79KB)
 

149. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie ustawienia lustra przy skrzyżowaniu ul. Wandy i ul. Św. Bp. Pelczara.

PDF149. interp. A. Berestecki - 29.06.2021 r..pdf (85,86KB)

29.06.2021 r. 14.07.2021 r. PDF149. odp. A. Berestecki - 14.07.2021 r..pdf (297,72KB)
 
150. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie poszerzenia końcowego odcinka ul. Św. Bp. Pelczara.

PDF150. interp. A. Berestecki - 29.06.2021 r..pdf (82,61KB)

29.06.2021 r. 07.07.2021 r.

PDF150. odp. A. Berestecki - 07.07.2021 r..pdf (363,88KB)

PDF150. odp. A. Berestecki - 07.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (600,65KB)
 

151. Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji na temat składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki SIM "Południe".

PDF151. interp. R. Bal - 29.06.2021 r..pdf (36,35KB)

29.06.2021 r. 07.07.2021 r.

PDF151. odp. R. Bal - 07.07.2021 r..pdf (253,29KB)

PDF151. odp. R. Bal - 07.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (694,31KB)

PDF151. odp. R. Bal - 16.08.2021 r..pdf (92,91KB)

PDF151. odp. R. Bal - uzup. - text.pdf (686,82KB)
(wersja tekstowa)

152. Pan Robert Bal

W sprawie wyjaśnienia ilości wozokilometrów realizowanych przez MZK Sp. z o. o.

PDF152. interp. R. Bal - 29.06.2021 r..pdf (56,10KB)

29.06.2021 r. 13.07.2021 r. PDF152. odp. R. Bal - 13.07.2021 r..pdf (554,49KB)
PDF152. odp. R. Bal - 13.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (779,06KB)
 
153. Pan Maciej Kamiński

W sprawie prawidłowości realizacji umowy w zakresie gospodarowania odpadami.

PDF153. interp. M. Kamiński - 01.07.2021 r..pdf (328,91KB)
 

01.07.2021 r. 07.07.2021 r.

PDF153. odp. M. Kamiński - 07.07.2021 r..pdf (279,19KB)

PDF153. odp. M. Kamiński - 07.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (634,95KB)

154. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Bielskiego.

PDF154. interp. M. Kamiński - 01.07.2021 r..pdf (208,72KB)
 

01.07.2021 r.

14.07.2021 r.

20.10.2021 r.

PDF154. odp. M. Kamiński - 14.07.2021 r..pdf (253,96KB)

PDF154. odp. M. Kamiński - 14.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (333,83KB)
PDF154. odp. M. Kamiński - 20.10.2021 r..pdf (240,69KB)
PDF154. odp. M. Kamiński - wersja edytowalna.pdf (257,49KB)
 

155. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, dotyczące stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

PDF155. interp. D. Lasek - 02.07.2021 r..pdf (772,60KB)
 

02.07.2021 r. 16.07.2021 r. PDF155. odp. D. Lasek - 16.07.2021 r..pdf (1 015,34KB)
PDF155. odp. D. Lasek - 16.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (770,93KB)
 
156. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zamontowania progu zwalniającego oraz postawienia koszy na śmieci na ul. Rosłońskiego.

PDF156. interp. M. Kamiński - 07.07.2021 r..pdf (217,08KB)
 

07.07.2021 r. 16.07.2021 r.

PDF156. odp. M. Kamiński - 16.07.2021 r..pdf (239,85KB)

PDF156. odp. M. Kamiński - text.pdf (598,27KB)
(wersja tekstowa)

157. Pan Maciej Kamiński

W sprawie naprawienia tablicy ogłoszeniowej oraz barierki powyżej
ul. Glazera 20.

PDF157. interp. M. Kamiński - 07.07.2021 r..pdf (186,08KB)
 

07.07.2021 r. 14.07.2021 r. PDF157. odp. M. Kamiński - 14.07.2021 r..pdf (257,28KB)
PDF157. odp. M. Kamiński - 14.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (700,07KB)
 
158. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Św. Jana, przed skrzyżowaniem z ul. Okrzei.

PDF158. interp. M. Kamińska - 13.07.2021 r..pdf (178,64KB)
 

13.07.2021 r.

19.07.2021 r.

20.10.2021 r.

PDF158. odp. M. Kamiński - 19.07.2021 r..pdf (212,78KB)
PDF158. odp. M. Kamiński - 19.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (598,72KB)
PDF158. odp. M. Kamiński - 20.10.2021 r..pdf (306,74KB)
PDF158. odp. M. Kamiński - wersja edytowalna.pdf (259,22KB)
 
159. Pan Maciej Kamiński

W sprawie ustawienia kurtyn wodnych przy przystankach autobusowych na ul. Jagiellońskiej.

PDF159. interp. M. Kamiński - 13.07.2021 r..pdf (176,01KB)
 

13.07.2021 r. 23.07.2021 r. PDF159. odp. M. Kamiński - 23.07.2021 r..pdf (364,16KB)
PDF159. odp. M. Kamiński - 23.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (727,19KB)
 
160. Pan Dariusz Lasek

W sprawie podjęcia niezbędnych prac remontowo-budowlanych, zmierzających do poprawy stanu technicznego budynku przy ul. Iwaszkiewicza 3.

PDF160. interp. D. Lasek - 23.07.2021 r..pdf (303,86KB)
 

23.07.2021 r. 05.08.2021 r.

PDF160. odp. D. Lasek - 05.08.2021 r..pdf (43,94KB)

PDF160. odp. D. Lasek - 05.08.2021 r. text.pdf (631,22KB)
(wersja tekstowa)

161. Pan Dariusz Lasek

W sprawie podjęcia działań naprawczych, powstrzymujących degradację ścieżki w przyzamkowym parku miejskim oraz zwrócenie uwagi na stan zieleni.

PDF161. interp. D. Lasek - 23.07.2021 r..pdf (337,20KB)
 

23.07.2021 r. 06.08.2021 r.

PDF161. odp. D. Lasek - 06.08.2021 r..pdf (86,76KB)

PDF161. odp. D. Lasek - 06.08.2021 r. text.pdf (760,19KB)
(wersja tekstowa)

162. Pan Maciej Kamiński

W sprawie czystości przystanków autobusowych przy ul. Jagiellońskiej.

PDF162. interp. M. Kamiński - 30.07.2021 r..pdf (29,75KB)
 

30.07.2021 r. 11.08.2021 r.

PDF162. odp. M. Kamiński - 11.08.2021 r..pdf (83,14KB)

PDF162. odp. M. Kamiński - text.pdf (724,76KB)
(wersja tekstowa)

163. Pan Dariusz Lasek

W sprawie oględzin stanu Krzyża Zawierzenia na przemyskim Zniesieniu.

PDF163. interp. D. Lasek - 05.08.2021 r..pdf (42,07KB)

05.08.2021 r. 16.08.2021 r.

PDF163. odp. D. Lasek - 16.08.2021 r..pdf (28,63KB)

PDF163. odp. D. Lasek - 18.06.2021 r. text.pdf (632,26KB)

(wersja tekstowa)

164. Pan Maciej Kamiński

W sprawie garaży blaszanych przy ul. Wysockiego 24.

PDF164. interp. M. Kamiński - 06.08.2021 r..pdf (30,88KB)

06.08.2021 r. 13.08.2021 r.

PDF164. odp. M. Kamiński - 13.08.2021 r..pdf (35,17KB)

PDF164. odp. M. Kamiński - text.pdf (784,52KB)
(wersja tekstowa)

165. Pan Maciej Kamiński

W sprawie naprawienia studzienki kanalizacyjnej przy ul. Sierakowskiego 6.

PDF165. interp. M. Kamiński - 06.08.2021 r..pdf (31,16KB)

06.08.2021 r. 19.08.2021 r. PDF165. odp. M. Kamiński - 19.08.2021 r. anonimizacja.pdf (644,23KB)
166. Pan Maciej Kamiński

W sprawie stanu terenu wokół ścieżki rowerowej w pobliżu kładki pieszo-rowerowej.

PDF166. interp. M. Kamiński - 09.08.2021 r..pdf (38,20KB)

09.08.2021 r. 25.08.2021 r.

PDF166. odp. M. Kamiński - 25.08.2021 r..pdf (34,62KB)

PDF166. odp. M. Kamiński - 25.08.2021 r text.pdf (594,11KB)
(wersja tekstowa)

167. Pan Marcin Kowalski

W sprawie poprawy stanu zieleni przy ul. Piotra Skargi, Św. Józefa i Wybrzeża Ojca Świętego Jana Pawła II.

PDF167. interp. M. Kowalski - 12.08.2021 r..pdf (59,09KB)

12.08.2021 r. 23.08.2021 r. PDF167. odp. M. Kowalski - 23.08.2021 r..pdf (47,33KB)
168. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji dotyczących SIM.

PDF168. interp. M. Kamiński - 16.08.2021 r..pdf (34,65KB)

16.08.2021 r. 23.08.2021 r.

PDF168. odp. M. Kamiński - 23.08.2021 r..pdf (96,86KB)

PDF168. odp. M. Kamiński - 23.08.2021 r. text.pdf (678,74KB)
(wersja tekstowa)

169. Pan Maciej Kamiński

W sprawie umieszczenia tabliczki informującej, dotyczącej sposobu informowania miejskich służb o awarii sygnalizacji świeltlnej.

PDF169. interp. M. Kamiński - 16.08.2021 r..pdf (36,83KB)

16.08.2021 r. 27.08.2021 r.

PDF169. odp. M. Kamiński - 27.08.2021 r..pdf (41,68KB)

PDF169. odp. M. Kamiński - 27.08.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (601,51KB)
 

170. Pan Maciej Kamiński

W sprawie ustawienia ławek w okolicy przepławki.

PDF170. interp. M. Kamiński - 16.08.2021 r..pdf (30,28KB)

16.08.2021 r. 14.09.2021 r. PDF170. odp. M. Kamiński - 14.09.2021 r..pdf (499,52KB)
PDF170. odp. M. Kamiński - 14.09.2021 r. (wersja edytowalna).pdf (700,52KB)
 
171. Pan Dariusz Lasek

W sprawie ustawienia dodatkowych ławek przy ul. Krasińskiego.

PDF171. interp. D. Lasek - 26.08.2021 r..pdf (44,52KB)

23.08.2021 r. 26.08.2021 r. PDF171. odp. D. Lasek - 26.08.2021 r..pdf (44,21KB)
172. Pan Dariusz Lasek

W sprawie zwiększenia środków dla rodzin zastępczych.

PDF172. interp. D. Lasek - 30.08.2021 r..pdf (47,34KB)

30.08.2021 r. 09.09.2021 r. PDF172. odp. D. Lasek - 09.09.2021 r..pdf (312,03KB)
PDF172. odp. D. Lasek - 09.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (639,32KB)
 
173. Pan Dariusz Lasek

W sprawie stanu otoczenia wokół Krzyża Zawierzenia.

PDF173. interp. D. Lasek - 30.08.2021 r..pdf (117,57KB)

30.09.2021 r. 14.09.2021 r. PDF173. odp. D. Lasek - 14.09.2021 r..pdf (609,86KB)
PDF173. odp. D. Lasek - 14.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (726,77KB)
 
174. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie wycięcia suchego drzewa przy ul. Nestora.

PDF174. interp. T. Leszczyński - 31.08.2021 r..pdf (463,40KB)

31.09.2021 r. 21.09.2021 r.

PDF174. odp. T. Leszczyński - 21.09.2021 r..pdf (207,65KB)

PDF174. odp. T. Leszczyński - 21.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (747,93KB)
 

175. Pan Maciej Kamiński

W sprawie oczyszzcenia studzienki kanalizacyjnej, mieszczącej się na
ul. Goszczyńskiego.

PDF175. interp. M. Kamiński - 02.09.2021 r..pdf (215,21KB)
 

02.09.2021 r. 21.09.2021 r. PDF175. odp. M. Kamiński - 21.09.2021 r..pdf (256,74KB)
PDF175. odp. M. Kamiński - 21.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (598,44KB)
 
176. Pan Jerzy Krużel

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących przeglądów drzewostanu przy drogach na terenie miasta.

PDF176. interp. J. Krużel - 07.09.2021 r..pdf (457,34KB)
 

07.09.2021 r. 17.09.2021 r.

PDF176. odp. J. Krużel - 17.09.2021 r..pdf (4,07MB)

PDF176. odp. J. Krużel - 17.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (341,67KB)
 

177. Pan Dariusz Lasek

W sprawie ustawienia dodatkowych ławek przy ul. Krasińskiego, Traugutta
i 22 Stycznia.

PDF177. interp. D. Lasek - 07.09.2021 r..pdf (265,39KB)

07.09.2021 r. 14.09.2021 r. PDF177. odp. D. Lasek - 14.09.2021 r..pdf (317,48KB)
PDF177. odp. D. Lasek - 14.09.2021 r. (wersja edytowalna).pdf (700,82KB)
 
178. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie rozważenia możliwości zmiany funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej.

PDF178. interp. J. Zapotocki - 07.09.2021 r..pdf (266,47KB)

07.09.2021 r. 21.09.2021 r. PDF178. odp. J. Zapotocki - 21.09.2021 r..pdf (495,91KB)
PDF178. odp. J. Zapotocki - 21.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (336,27KB)
 
179. Pan Maciej Kamiński

W sprawie dokonania naprawy
i pomalowania połamanych poręczy na
ul. Glazera powyżej budynku nr 20.

PDF179. interp. M. Kamiński - 13.09.2021 r..pdf (191,83KB)
 

13.09.2021 r. 22.09.2021 r. PDF179. odp. M. Kamiński - 22.09.2021 r..pdf (235,39KB)
 
180. Pan Maciej Kamiński

W sprawie dostosowania rozkładu jazdy autobusu linii nr 10 z przystanku przy Galerii Sanowej, jadącego w stronę
ul. Grunwaldzkiej - Glazera.

PDF180. interp. M. Kamiński - 13.09.2021 r..pdf (225,47KB)
 

13.09.2021 r. 24.09.2021 r. PDF180. odp. M. Kamiński - 24.09.2021 r..pdf (265,91KB)
 
181. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uzyskania informacji na temat postępu prac, związanych ze stworzeniem sklepu socjalnego.

PDF181. interp. B. Barczak - 14.09.2021 r..pdf (277,47KB)
 

14.09.2021 r. 22.09.2021 r. PDF181. odp. B. Barczak - 22.09.2021 r..pdf (346,45KB)
PDF181. odp. B. Barczak - 22.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (568,57KB)
 
182. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamknięcia ruchu pojazdów na ul. Szczęsnej.

PDF182. interp. B. Barczak - 14.09.2021 r..pdf (262,25KB)
 

14.09.2021 r.

21.09.2021 r.

23.12.2021 r.

PDF182. odp. B. Barczak - 21.09.2021 r..pdf (213,50KB)
PDF182. odp. B. Barczak - 21.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (642,46KB)
 

PDF182. odp. B.Barczak - 23.12.2021.pdf (49,63KB)
PDF182. odp. B.Barczak - 23.12.2021 edytowalny.pdf (639,69KB)

183. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie wykoszenia trawy wokół kamienicy, mieszczącej się przy ul. Ratuszowej 12.

PDF183. interp. M. Gazdowicz - 17.09.2021 r..pdf (236,44KB)
 

17.09.2021 r 01.10.2021 r. PDF183. odp. M. Gazdowicz - 01.10.2021 r..pdf (248,08KB)
PDF183. odp. M. Gazdowicz - 01.10.2021 r. (wersja edytowalna).pdf (633,51KB)

 
184. Pan Dariusz Lasek

W sprawie podjęcia działań, przyczyniających się powstrzymaniu drgradacji przyzamkowych ścieżek.

PDF184. interp. D. Lasek - 24.09.2021 r..pdf (297,71KB)
 

24.09.2021 r. 05.10.2021 r. PDF184. odp. D. Lasek - 05.10.2021 r..pdf (278,01KB)
 
185. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej przyczyny opóżnień w wykonaniu chodnika przy ul. Iwaszkiewicza 3.

PDF185. interp. D. Lasek - 24.09.2021 r..pdf (299,20KB)
 

24.09.2021 r. 06.10.2021 r. PDF185. odp. D. Lasek - 06.10.2021 r..pdf (248,63KB)
PDF185. odp. D. Lasek - 06.10.2021 r. (wersja edytowalna).pdf (635,35KB)
 
186. Pan Dariusz Lasek

W sprawie doprowadzenia do użyteczności schodów, łączących ul. Popielów
z ul. Kazimierza Pułaskiego.

PDF186. interp. D. Lasek - 24.09.2021 r..pdf (356,05KB)
 

24.09.2021 r. 07.10.2021 r. PDF186. odp. D. Lasek - 07.10.2021 r..pdf (237,74KB)
PDF186. odp. D. Lasek - 07.10.2021 r. - wersja elektroniczna.pdf (598,03KB)
 
187. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Społecznego Komitetu Protestacyjnego "Stop dla Obwodnicy przez Miasto Przemyśl'.

PDF187. interp. D. Lasek - 24.09.2021 r..pdf (385,88KB)
 

24.09.2021 r. 27.09.2021 r. PDF187. odp. D. Lasek - 27.09.2021 r..pdf (398,99KB)
 
188. Pan Marcin Kowalski

W sprawie wstawienia szyb oraz ustawienia wiaty przystankowej na przystankach autobusowych przy ul. Węgierskiej.

PDF188. interp. M. Kowalski - 24.09.2021 r..pdf (607,34KB)
 

24.09.2021 r. 06.10.2021 r. PDF188. odp. M. Kowalski - 06.10.2021 r..pdf (233,67KB)
PDF188. odp. M. Kowalski - 06.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (499,01KB)
 
189. Pan Robert Bal

W sprawie dokonania przeglądu stanu drzew wzdłuż ul. Bpa Glazera.

PDF189. interp. R. Bal - 27.09.2021 r..pdf (243,79KB)
 

27.09.2021 r. 11.10.2021 r. PDF189. odp. R. Bal - 11.10.2021 r..pdf (399,95KB)
PDF189. odp. R. Bal - 11.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (602,34KB)
 
190. Dariusz Lasek

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na montaż ławek w przyszłorocznym budżecie miasta.

PDF190. interp. D. Lasek - 27.09.2021 r..pdf (327,62KB)
 

27.09.2021 r. 05.10.2021 r. PDF190. odp. D. Lasek - 05.10.2021 r..pdf (234,36KB)
 
191. Dariusz Lasek

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2022 r. w związku z przewidywanym zwiększeniem wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.

PDF191. interp. D. Lasek - 04.10.2021 r..pdf (356,49KB)
 

04.10.2021 r. 14.10.2021 r. PDF191. odp. D. Lasek - 14.10.2021 r..pdf (978,16KB)
 
192. Maciej Kamiński

W sprawie dostosowania rozkładu jazdy z przystanku przy Galerii Sanowej, jadącego w stronę ul. Grunwaldzkiej - Glazera - propozycja rozwiązania problemu.

PDF192. interp. M. Kamiński - 06.10.2021 r..pdf (462,83KB)
 

06.10.2021 r. 19.10.2021 r. PDF192. odp. M. Kamiński - 19.10.2021 r..pdf (297,79KB)
 
193. Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących rekompensaty dla klubów sportowych z tytułu utraty przychodów z opłaty targowej.

PDF193. interp. M. Kamiński - 06.10.2021 r..pdf (226,66KB)
 

06.10.2021 r. 15.10.2021 r. PDF193. odp. M. Kamiński - 15.10.2021 r..pdf (670,50KB)
 
194. Maciej Kamiński

W sprawie wycięcia drzewa, znajdującego za sklepem Tesco, mieszczącym się przy ul. Poniatowskiego.

PDF194. interp. M. Kamiński - 06.10.2021 r..pdf (194,19KB)
 

06.10.2021 r. 20.10.2021 r. PDF194. odp. M. Kamiński - 20.10.2021 r..pdf (236,41KB)
 
195. Dariusz Lasek

W sprawie objęcia specjalistyczną opieką psychologiczną dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla.

PDF195. interp. D. Lasek - 12.10.2021 r..pdf (354,44KB)
 

12.10.2021 r. 20.10.2021 r. PDF195. odp. D. Lasek - 20.10.2021 r..pdf (497,92KB)
PDF195. odp. D. Lasek - 20.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (735,87KB)
 
196. Ewa Sawicka

W sprawie remontu chodników na ulicy Kazanowskiej.

PDF196. interp. E. Sawicka - 12.10.2021 r..pdf (268,07KB)
 

12.10.2021 r. 21.10.2021 r. PDF196. odp. E. Sawicka - 21.10.2021 r..pdf (234,75KB)
PDF196. odp. E. Sawicka - 21.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (639,55KB)
 
197. Grażyna Stojak

W sprawie wniosku do budżetu miasta Przemyśla na 2022 r.

PDF197. interp. G. Stojak - 14.10.2021 r..pdf (483,64KB)
 

14.10.2021 r. 22.10.2021 r. PDF197. odp. G. Stojak - 22.10.2021 r..pdf (243,68KB)
PDF197. odp. G. Stojak - 22.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (638,87KB)
 
198. Jerzy Krużel
Paweł Zastrowski

W sprawie zabezpieczenia środków w przyszłorocznym budżecie miasta na remonty dróg.

PDF198. interp. J. Krużel + P. Zastrowski - 15.10.2021 r..pdf (211,93KB)
 

15.10.2021 r.

29.10.2021 r.

PDF198. odp. J. Krużel + P. Zastrowski - 29.10.2021 r..pdf (447,12KB)
PDF198. odp. J. Krużel + P. Zastrowski - 29.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (816,03KB)
 
199. Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia przemyskiego roweru miejskiego.

PDF199. interp. B. Barczak - 19.10.2021 r..pdf (246,70KB)
 

19.10.2021 r. 29.10.2021 r. PDF199. odp. B. Barczak - 29.10.2021 r..pdf (348,98KB)
PDF199. odp. B. Barczak - 29.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (699,37KB)
 
200. Andrzej Zapałowski

W sprawie naprawy nawierzchni fragmentu ulicy Bolesława Chrobrego.

PDF200. interp. A. Zapałowski - 20.10.2021 r..pdf (208,83KB)
 

20.10.2021 r. 05.11.2021 r.

PDF200. odp. A. Zapałowski - 05.11.2021 r..pdf (39,75KB)

PDF200. odp. A. Zapałowski - 05.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (257,69KB)
 

201. Maciej Kamiński

W sprawie remontu ul. Browarnej.

PDF201. interp. M. Kamiński - 21.10.2021 r..pdf (185,56KB)
 

21.10.2021 r. 05.11.2021 r.

PDF201. odp. M. Kamiński - 05.11.2021 r..pdf (44,49KB)

PDF201. odp. M. Kamiński - 05.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (596,87KB)
 

202. Maciej Kamiński

W sprawie przejazdu pomiędzy ulicą Tarniową i Stawową.

PDF202. interp. M. Kamiński - 21.10.2021 r..pdf (195,17KB)
 

21.10.2021 r. 05.11.2021 r.

PDF202. odp. M. Kamiński - 05.11.2021 r..pdf (44,43KB)

PDF202. odp. M. Kamiński - 05.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (257,42KB)
 

203. Maciej Kamiński

W sprawie możliwości utworzenia parkingu przy ZUS.

PDF203. interp. M. Kamiński - 21.10.2021 r..pdf (213,05KB)
 

21.10.2021 r. 05.11.2021 r.

PDF203. odp. M. Kamiński - 03.11.2021 r..pdf (47,26KB)

PDF203. odp. M. Kamiński - 05.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (261,80KB)
 

204. Małgorzata Gazdowicz

W sprawie podjęcia działań, mających na celu wyodrębnienie działki, z przeznaczeniem na jej sprzedaż.

PDF204. interp. M. Gazdowicz - 25.10.2021 r..pdf (400,36KB)
 

25.10.2021 r. 27.10.2021 r. PDF204. odp. M. Gazdowicz - 27.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (718,61KB)
PDF204. odp. M. Gazdowicz - 27.10.2021 r..pdf (305,53KB)
 
205. Radni Klubu KO

W sprawie zabezpieczenia środków w przyszłorocznym budżecie miasta z przeznaczeniem na zagospodarowanie bylawarów nas Sanem.

PDF205. interp. Radni Klubu KO - 25.10.2021 r..pdf (392,30KB)
 

25.10.2021 r. 05.11.2021 r. PDF205. odp. Klub KO - 05.11.2021 r..pdf (32,28KB)
206. Maciej Kamiński

W sprawie zmiany rozkładu jazdy linii autobusowej nr 3.

PDF206. interp. M. Kamiński - 26.10.2021 r..pdf (167,13KB)
 

29.10.2021 r. 12.11.2021 r. PDF206. odp. M. Kamiński - 12.11.2021 r..pdf (267,64KB)
 
207. Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji na temat dotacji otrzymanych od miasta, bądź spółek miejskich przez stowarzyszenia, kluby lub inne podmioty.

PDF207. interp. M. Kamiński - 29.10.2021 r..pdf (182,59KB)
 

29.10.2021 r. 12.11.2021 r. PDF207. odp. M. Kamiński - 12.11.2021 r..pdf (3,74MB)
PDF207. odp. M. Kamiński - 12.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (1,46MB)
 
208. Maciej Kamiński

W sprawie oczyszczenia studzienki kanalizacyjnej, mieszczącej się na ul. Goszczyńskiego.

PDF208. interp. M. Kamiński - 29.10.2021 r..pdf (195,43KB)
 

29.10.2021 r. 15.11.2021 r. PDF208. odp. M. Kamiński - 15.11.2021 r..pdf (217,18KB)
 
209. Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania związane z planowaną budową obwodnicy Przemyśla.

PDF209. interp. A. Berestecki - 02.11.2021 r..pdf (473,56KB)
 

02.11.2021 r. 15.11.2021 r. PDF209. odp. A. Berestecki - 15.11.2021 r..pdf (802,17KB)
 
210. Dariusz Lasek

W sprawie zwiększenia wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych.

PDF210. interp. D. Lasek - 03.11.2021 r..pdf (49,68KB) 

03.11.2021 r. 12.11.2021 r. PDF210. odp. D. Lasek - 12.11.2021 r..pdf (377,89KB)
PDF210. odp. D. Lasek - 12.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (676,46KB)
 
211. Dariusz Lasek

W sprawie godnego składowania symboli religijnych Cmentarza Głównego

PDF211. interp. D. Lasek - 03.11.2021 r..pdf (78,47KB)

03.11.2021 r. 15.11.2021 r. PDF211. odp. D. Lasek - 15.11.2021 r..pdf (301,44KB)
 
212. Dariusz Lasek

W sprawie zwiekszenia środków dla rodzin zastępczych spokrewnionych.

PDF212. interp. D. Lasek - 03.11.2021 r..pdf (42,21KB)

03.11.2021 r. 12.11.2021 r. PDF212. odp. D. Lasek - 12.11.2021 r..pdf (208,26KB)
PDF212. odp. D. Lasek - 12.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (559,28KB)
 
213. Dariusz Lasek

W sprawie usunięcia zagrożen w komunikacji tunelem pod ul. Borelowskiego.

PDF213. interp. D. Lasek - 03.11.2021 r..pdf (45,87KB)

03.11.2021 r. 18.11.2021 r. PDF213. odp. D. Lasek - 18.11.2021 r..pdf (258,61KB)
PDF213. odp. D. Lasek - 18.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (595,84KB)
 
214. Maciej Kamiński

W sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Dolińskiego.

PDF214. interp. M. Kamiński - 08.11.2021 r..pdf (286,64KB)
 

08.11.2021 r.

22.11.2021 r.

12.01.2022 r.

PDF214. odp. M. Kamiński - 22.11.2021 r..pdf (241,05KB)
PDF214. odp. M. Kamiński - 22.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (256,42KB)
PDF214. odp. M. Kamiński - 12.01.2022 r..pdf (360,31KB)
PDF214. odp. M. Kamiński - 12.01.2022 r. - wersja edytowalna.pdf (326,75KB)
 
215. Dariusz Lasek

W sprawie ujęcia remontu ulic: Chłopickiego, Ostrołęckiej i Dwernickiego w planie remontowym przyszłorocznego budżetu.

PDF215. interp. D. Lasek - 08.11.2021 r..pdf (348,59KB)
 

08.11.2021 r. 22.11.2021 r. PDF215. odp. D. Lasek - 22.11.2021 r..pdf (258,62KB)
PDF215. odp. D. Lasek - 22.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (595,99KB)
 
216. Monika Jaworska

W sprawie ujęcia remontu chodnika przy ul. Reymonta w budżecie na 2022 rok.

PDF216. interp. M. Jaworska - 08.11.2021 r..pdf (4,44MB)
 

08.11.2021 r. 19.11.2021 r. PDF216. odp. M. Jaworska - 19.11.2021 r..pdf (261,62KB)
PDF216. odp. M. Jaworska - 19.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (598,52KB)
 
217. Monika Jaworska

W sprawie ujęcia w budżecie na 2022 rok inwestycji, obejmującej wykonanie monitoringu na terenie Skateparku przy ul. Bohaterów Getta.

PDF217. interp. M. Jaworska - 08.11.2021 r..pdf (209,96KB)
 

08.11.2021 r. 26.11.2021 r. PDF217. odp. M. Jaworska - 26.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (232,14KB)
PDF217. odp. M. Jaworska - 26.11.2021 r..pdf (266,08KB)
 
218. Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących szacunkowych kosztów przychodów w skali roku, odnoście działalności POSiR w trzech różnych wariantach.

PDF218. interp. M Kamiński - 12.11.2021 r..pdf (214,69KB)
 

12.11.2021 r. 22.11.2021 r. PDF218. odp. M. Kamiński - 22.11.2021 r..pdf (705,12KB)
 
219. Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, związane z przekształceniem POSiR.

PDF219. interp. A. Berestecki - 19.11.2021 r..pdf (737,50KB)
 

19.11.2021 r. 01.12.2021 r. PDF219. odp. A. Berestecki - 01.12.2021 r..pdf (421,76KB)
 
220. Dariusz Lasek

W sprawie poszerzenia działań określonych w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022.

PDF220. interp. D. Lasek - 19.11.2021 r..pdf (291,02KB)
 

19.11.2021 r. 02.12.2021 r.

PDF220. odp..D.Lasek - 02.12.2021.pdf (67,76KB)

PDF220. odp. D. Lasek - 02.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (681,87KB)
 

221. Dariusz Lasek

W sprawie wyremontowania schodów przy wejściu głównym na cmentarz zasański.

PDF221. interp. D. Lasek - 19.11.2021 r..pdf (267,94KB)
 

19.11.2021 r. 30.11.2021 r. PDF221. odp. D. Lasek - 30.11.2021 r..pdf (241,12KB)
 
222. Maciej Kamiński

W sprawie dokonania przeglądu drzew na Osiedlu Kazanów.

PDF222. interp. M. Kamiński - 22.11.2021 r..pdf (193,43KB)
 

22.11.2021 r. 09.12.2021 r. PDF222. odp. M. Kamiński - 09.12.2021 r..pdf (284,22KB)
PDF222. odp. M. Kamiński - 09.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (637,61KB)
 
223. Maciej Kamiński

W sprawie poprawy nawierzchni bocznego dojazdu do cmentarza zasańskiego.

PDF223. interp. M. Kamiński - 22.11.2021 r..pdf (185,50KB)
 

22.11.2021 r. 02.12.2021 r. PDF223. odp. M.Kamiński - 2.12.2021.pdf (52,09KB)
224. Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej terminu wprowadzenia stałej organizacji ruchu na ul. Bielskiego.

PDF224. interp. M. Kamiński - 22.11.2021 r..pdf (199,77KB)
 

22.11.2021 r. 02.12.2021 r.

PDF224. odp. M.Kamiński - 2.12.2021.pdf (64,00KB)

PDF224. odp. M. Kamiński - 02.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (334,53KB)
 

225. Maciej Kamiński

W sprawie dokonania przeglądu drzew w obrębie garaży powyżej ul. Glazera 40.

PDF225. interp. M. Kamiński - 22.11.2021 r..pdf (172,07KB)
 

22.11.2021 r. 09.12.2021 r. PDF225. odp. M. Kamiński - 09.12.2021 r..pdf (284,22KB)
PDF225. odp. M. Kamiński - 09.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (637,61KB)
 
226. Dariusz Lasek

W sprawie zwrócenia uwagi na doraźne zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym.

PDF226. interp. D. Lasek - 25.11.2021 r..pdf (317,45KB)
 

25.11.2021 r. 09.12.2021 r. PDF226. odp. D. Lasek - 09.12.2021 r..pdf (229,56KB)
 
227. Maciej Kamiński

W sprawie utwardzenia ul. Dobriańskiego.

PDF227. interp. M. Kamiński - 26.11.2021 r..pdf (197,18KB)
 

26.11.2021 r. 06.12.2021 r. PDF227. odp. M.Kamiński - 06.12.2021 r..pdf (56,17KB)
228. Maciej Kamiński

W sprawie ogrodzenia bocznego boiska przy ul. Sanockiej 8.

PDF228. interp. M. Kamiński - 26.11.2021 r..pdf (229,70KB)
 

26.11.2021 r. 09.12.2021 r. PDF228. odp. M. Kamiński - 09.12.2021 r..pdf (371,08KB)
 
229. Janusz Zapotocki

W sprawie załatania dziur w nawierzchni jezdni ul. Czachowskiego.

PDF229. interp. J. Zapotocki - 30.11.2021 r..pdf (216,18KB)
 

30.11.2021 r. 06.12.2021 r. PDF229. odp. J.Zapotocki - 06.12.2021 r..pdf (38,61KB)
230. Maciej Kamiński

W sprawie sprzątania przystanków na ul. Grunwaldzkiej i Węgierskiej

PDF230. interp. M. Kamiński - 03.12.2021 r.pdf (46,42KB)

03.12.2021 r. 13.12.2021 r. PDF230. odp. M. Kamiński - 13.12.2021 r..pdf (2,84MB)
PDF230. odp. M. Kamiński - 13.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (635,54KB)
 
231 Andrzej Berestecki W sprawie nierównego traktowania orgaznizacji pozarzadowych i instytucji działąjacych na rzecz dzieci młodzieży przez POSiR zwiazanymi z dystrybucją karnetów instruktorskich i szkoleniowych na stoku

PDF231. interp. A.Berestecki - 06.12.2021 r..pdf (58,50KB)
06.12.2021 r. 16.12.2021 r. PDF231. odp. A. Berestecki - 16.12.2021 r..pdf (283,18KB)
 
232. Dariusz Lasek W sprawie możliwości przyznania świadczenia na pokrycie kosztów niezbednego remontu lokalu mieszkalnego przez rodziny zastępcze

PDF232. interp. D.Lasek - 06.12.2021 r..pdf (73,86KB)
06.12.2021 r. 20.12.2021 r. PDF232. odp. D. Lasek - 20.12.2021 r..pdf (551,22KB)

PDF232. odp. D. Lasek - 20.12.2021 r.pdf (553,79KB)
PDF232. odp. D. Lasek - 20.12.2021 r. Odpowiedz_MOPS.pdf (348,55KB)
 
233. Dariusz Lasek W sprawie uzupełnienia składu Zespołu do spraw Rodzin Zastepczych o członka Rady Miejskiej wskazanego przez Przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.

PDF233. interp. D.Lasek - 06.12.2021 r..pdf (62,10KB)
06.12.2021 r. 09.12.2021 r. PDF233. odp. D. Lasek - 09.12.2021 r..pdf (251,80KB)
PDF233. odp. D. Lasek - 09.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (561,44KB)
 
234. Bartłomiej Barczak

W sprawie przeprowadzenia kontroli w stowarzyszeniu "Czuwaj Wiaro".

PDF234. interp. B. Barczak - 01.12.2021 r..pdf (254,70KB)
 

01.12.2021 r. 21.12.2021 r. PDF234. odp. B. Barczak - 21.12.2021 r..pdf (346,60KB)
PDF234. odp. B. Barczak - 21.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (646,02KB)
 
235. Dariusz Lasek

W sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych na przyszły rok zainstalowania aktywnego przejścia dla pieszych na wysokości ul. Popielów i okolic jednostki wojskowej.

PDF235. interp. D. Lasek - 07.12.2021 r..pdf (291,98KB)
 

07.12.2021 r. 13.12.2021 r. PDF235. odp. D. Lasek - 13.12.2021 r..pdf (339,82KB)
PDF235. odp. D. Lasek - 13.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (258,50KB)
 
236. Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, dotyczące problemów finansowych spólki MZK.

PDF236. interp. M. Kamiński - 08.12.2021 r..pdf (218,68KB)
 

08.12.2021 r. 23.12.2021 r. PDF236. odp. M.Kamiński - 23.12.2021.pdf (127,06KB)
 
237. Maciej Kamiński

W sprawie przycięcia drzew przy ul. Gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego.

PDF237. interp. M. Kamiński - 14.12.2021 r..pdf (235,57KB)
 

14.12.2021 r.

23.12.2021 r.
21.02.2022 r.
11.04.2022 r.

PDF237. odp. M.Kamiński - 23.12.2021.pdf (48,62KB)
PDF237. odp. M.Kamiński - 23.12.2021 edytowalny.pdf (598,19KB)
PDF237. odp. M. Kamiński - 21.02.2022 r..pdf (220,92KB)
PDF237. odp. - M.Kamiński - 11.04.2022r.pdf (41,17KB)
 

238. Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

PDF238. interp. M. Kamiński - 15.12.2021 r..pdf (212,55KB)
 

15.12.2021 r. 22.12.2021 r. PDF238. odp. M. Kamiński - 22.12.2021 r..pdf (650,62KB)
 
239. Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących powodów zaniechania wsparcia ze strony miasta dla funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor w 2022 r.

PDF239. interp. D. Lasek - 21.12.2021 r..pdf (447,15KB)
 

21.12.2021 r. 22.12.2021 r. PDF239. odp. D. Lasek - 22.12.2021 r..pdf (613,43KB)
PDF239. odp. D. Lasek - 22.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf (631,52KB)
 
240. Dariusz Lasek

W sprawie odstąpienia od wymogu legitymowania tzw. certyfikatem covidowym klientów basenu POSiR.

PDF240. interp. D. Lasek - 21.12.2021 r..pdf (358,57KB)
 

21.12.2021 r. 31.12.2021 r. PDF240. odp. D. Lasek - 31.12.2021 r..pdf (470,32KB)
 
241. Grażyna Stojak

W sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na osiedlu Zielonka

PDF241. interp. G.Stojak - 30.12.2021.pdf (140,50KB)

30.12.2021 r.    
Kategorie strony: Rada Miejska