Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 532/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31-12-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), § 1 ust. 3, 5, § 2 ust. 2 i § 42 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 552/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

PDF   Zarządzenie Nr 532/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31-12-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton.pdf (230,83KB)

DOCXZałącznik nr 1 532/2020.docx (13,08KB)