Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 524/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28-12-2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Nr 133/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w zakresie opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR”, zwaną dalej „Komisją”.
§ 2. 1. W skład Komisji wchodzą następujące osoby reprezentujące Prezydenta Miasta Przemyśla:
1) Marta Maj - Urban- Przewodniczący Komisji – Wydział Spraw Społecznych,
2) Sylwia Lisiecka- Sekretarz Komisji – Wydział Spraw Społecznych,
3) Andrzej Daćko- Członek Komisji – Wydział Spraw Społecznych,
4) Agnieszka Pacławska- Członek Komisji – Wydział Spraw Społecznych,
5) Joanna Janicka- Członek Komisji – Wydział Spraw Społecznych,

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
3. Komisja działa w oparciu o zarządzenie Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu (z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.
§ 4. Rozwiązanie Komisji Konkursowej nastąpi na mocy niniejszego zarządzenia, po rozstrzygnięciu konkursu ofert.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

PDF   Zarządzenie Nr 524/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28-12-2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkurs.pdf (107,28KB)