Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 525/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29-12-2020 w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych, polegających na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własnośćGminy Miejskiej Przemyśl oznaczoną jako działka nr 676 w obrębie 206, objętą księgą wieczystą nr PR1P/00087660/7, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako:
1) działka nr 700/1 w obrębie 206, w wysokości 1 100,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto 00/100) brutto,
2) działka nr 700/2 w obrębie 206, w wysokości 900,00 zł (słownie złotych: dziewięćset 00/100) brutto,
3) działka nr 700/3 w obrębie 206, w wysokości 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100) brutto.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

PDF   Zarządzenie Nr 525/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29-12-2020 w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przem.pdf (103,69KB)