Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzialki nr 1453 obręb 207, ul. Rakoczego.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.30.2017                                                                            Przemyśl, dnia 22.12.2020 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonej przy ul. Rakoczego w Przemyślu

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

     - Działka nr:                    1453
     - Powierzchnia działki:   0,0610 ha
     - Obręb:                           207
     - Księga Wieczysta Nr:     PR1P/00052312/9

3. Adres: Przemyśl, ul. Rakoczego

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Przemyślu przy ul. Rakoczego. Nieruchomość w stanie faktycznym jest zabudowana dwoma budynkami, stanowiącymi element zabudowy po dawnym szpitalu żydowskim, które są w złym stanie technicznym. Przedmiotowe budynki wpisane są do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa podkarpackiego i podlegają ochronie konserwatorskiej w zakresie ukształtowania bryły zewnętrznej i wystroju elewacji.
Na nieruchomości znajduje się również studnia oraz niewielka budowla sanitarna. Ponadto na nieruchomości znajdują się schody prowadzące do piwnicy budynku przy ul. Rakoczego 11 b.
Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (Uchwała nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r.) nieruchomość położona jest w Jednostce przestrzennej „I-Stare Miasto”, Dzielnicy „I-Stare Miasto”, która została podzielona na historyczne kwartały o różnym charakterze: Kwartał I.3. Miasto XIX/XX obejmujący zabudowę XIX-XX wieczną w rejonie Placu Na Bramie i Dworca Kolejowego do Sanu, wzdłuż ulic: Mickiewicza, Dworskiego, Słowackiego – do ul. Leszczyńskiego. Teren na którym położona jest przedmiotowa działka podlega ochronie konserwatorskiej - strefa „B” i krajobrazowej jako „Strefa ochrony Starego Miasta”. Nieruchomość zlokalizowana jest w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego pod nr A-1493.
Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład działki nr 1453 w obrębie 207 wchodzi użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 55 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

6. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
W dziale III KW Nr PR1P/00052312/9 uwidocznione są obciążenia:
ograniczone prawo rzeczowe: na nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 11/13 w obr. 84 – obj. KW Nr 52312 prawo bezpłatnego i swobodnego korzystania ze znajdującej się na działce studni na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 11/12 – obj. KW Nr 72337.
Nabywca nieruchomości przy zawarciu umowy przeniesienia własności nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1460, nr 1466, nr 1473 i nr 1480 w obrębie 207.

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 24.07.2019 r., 18.09.2019 r., 27.11.2019 r., 22.01.2020 r., 18.03.2020 r., 24.06.2020 r., 12.08.2020 r., 7.10.2020 r. i 02.12.2020 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 03 lutego 2021 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z poźn. zm.).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 5 500,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – działka nr 1453 obręb 207”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 26 stycznia 2021 r.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na koszt nabywcy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta