Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Podstrefy Przemyśl TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.26.2020                                                                                                                     Przemyśl, dnia 16 grudnia 2020 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Działka nr 6/10 o powierzchni 1,2000 ha, działka nr 6/11 o powierzchni 1,5000 ha, działka nr 6/12 o powierzchni 0,3430 ha, działka nr 6/13 o powierzchni 1,0000 ha, działka nr 6/14 o powierzchni 1,0000 ha, działka nr 6/15 o powierzchni 1,0000 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00071675/0, działka nr 6/7 o powierzchni 0,0377 ha objęta księgą wieczystą nr PR1P/00106328/8, wszystkie w obrębie 213 m. Przemyśla. W skład działek wchodzą użytki gruntowe: „RIVa” – grunty orne, „PsIV” – pastwiska trwałe, „Lzr-PsV” – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.
 2. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Przemyśl, natomiast zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Nowy Świat 6/12, 00‑400 Warszawa.
 3. Adres nieruchomości: ul. Gospodarcza, 37-700 Przemyśl.
 4. Opis nieruchomości: Działki są niezabudowane i posiadają płaską powierzchnię. Łącznie tworzą obszar o powierzchni 6,0807 ha i nieregularnym kształcie. Do ulicy Gospodarczej przylega działka nr 6/12 w obrębie 213. Przez działki nr 6/10, 6/12 i 6/14 przebiegają sieci telekomunikacyjna i kanalizacyjna, a przez działkę nr 6/12 dodatkowo sieć wodociągowa. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się hala produkcyjna, tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową oraz tereny użytkowane rolniczo. Dla przedmiotowego terenu sporządzone zostały geotechniczne warunki posadowienia dla zadania: „Przeprowadzenia wstępnych badań geotechnicznych dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Przemyślu – objętych statusem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” Podstrefa Przemyśl”.
 5. Wg ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończyce III/04” zatwierdzonego uchwałą nr 192/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r. wszystkie działki położone są w obszarze „P2” – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej, przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej, na działkach o minimalnej powierzchni 1 ha.
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2322 późn. zm.) przedmiotowe nieruchomości położone są w Podstrefie Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO‑PARK WISŁOSAN.
 6. Obciążenia: W dziale III księgi wieczystej PR1P/00106328/8 prowadzonej dla działki nr 6/7 w obrębie 213 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Przemyślu oraz na rzecz jej następców prawnych, polegająca m.in. na prawie wejścia i wjazdu na działkę nr 6/4 przez odpowiednie służby wodno-kanalizacyjne w celu wybudowania kanalizacji sanitarnej oraz wykonywania czynności niezbędnych do konserwacji, naprawy i modernizacji kanalizacji, rozbudowy sieci i wykonywania nowych podłączeń, w tym rozkopywania, zakopywania i wyrównania terenu działki, obowiązku pozostawienia pasa terenu działki nr 6/4 wolnego od zabudowy i zadrzewienia o szerokości minimum 1,50 metra licząc w obie strony od skrajni kanalizacji. Opisywana służebność nie przebiega przez przedmiotową działkę.
 7. Zobowiązania: Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów.
 8. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa. Wspólnicy spółki cywilnej powinni okazać umowę spółki lub uchwałę wspólników w zakresie umocowania do reprezentowania spółki.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 9. Cena wywoławcza nieruchomości: 900 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 10. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzony został w dniu 18 listopada 2020 r. przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
 11. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. (środa) o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 12. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu w wysokości 90 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości na terenie TSSE”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 16 lutego 2021 r.
 13. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 14. Forma sprzedaży nieruchomości: akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży, jako że w odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 482 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
 15. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy przenoszącej własność. Miejsce i terminy zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy przenoszącej własność zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnych zawiadomieniach, przy czym wyznaczone terminy nie mogą być krótsze niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomień. Umowa przenosząca własność podpisana zostanie w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc, licząc od dnia otrzymania przez wskazaną kancelarię notarialną oświadczenia Zarządzającego TSSE o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
 16. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscach i terminach podanych w zawiadomieniach, o których mowa w pkt 15. W takim przypadku Prezydent Miasta Przemyśla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Nabywca traci wówczas prawo zakupu przedmiotowej nieruchomości.
 17. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 18. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 19. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu a także wgląd do dokumentów powołanych w ogłoszeniu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: mk@um.przemysl.pl oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.
  Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub 823 66 88.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działki na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

strefa 6 całość.jpeg