Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Podstrefy Przemyśl TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.27.2019                                                                                                                                       Przemyśl, dnia 14 grudnia 2020 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Numer ewidencyjny działki: 2/30
 • Obręb: 213 m. Przemyśla
 • Powierzchnia działki: 6,4813 ha
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00071599/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu.
 1. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Przemyśl, natomiast zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Nowy Świat 6/12, 00‑400 Warszawa.
 2. Adres nieruchomości: ul. Przemysłowa, 37-700 Przemyśl.
 3. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana i ma nieregularny kształt. Zlokalizowana jest przy nowourządzonej ulicy Przemysłowej. Teren działki równy, lekko pochyły w kierunku wschodnim. Przez działkę, wzdłuż jej północnej granicy przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna. Ponadto na terenie działki posadowione zostały słupy napowietrznej linii wysokiego i średniego napięcia, a także poprowadzony został gazociąg, w związku z powyższym lokalizacja inwestycji musi uwzględniać obowiązujące w tym zakresie strefy ochronne. Na terenie działki znajduje się strefa stanowiska archeologicznego, stąd zakres planowanych prac należy uzgodnić z podkarpackim konserwatorem zabytków. W sąsiedztwie działki nr 2/30 w obrębie 213 znajduje się hala produkcyjna i tory kolejowe.
  W dniu 3 lipca 2012 r. zakończono rzeczową realizację zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” w ramach Działania 1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.
 4. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończyce III/04” zatwierdzonego uchwałą nr 192/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r. opisywany teren położony jest w obszarze oznaczonym symbolem „P1”, który przeznacza się pod tereny zabudowy przemysłowo - usługowej w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej na działkach o minimalnej powierzchni 1 ha.
  Według operatu ewidencji gruntów i budynków w skład działki wchodzą użytki gruntowe o symbolu „Lzr-ŁIV” – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, „ŁIV” – łąki trwałe i „RIVa” – grunty orne.
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2322 z późn. zm.) przedmiotowa nieruchomość położona jest w Podstrefie Przemyśl TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.
 5. Obciążenia: Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
 6. Zobowiązania: Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów.
 7. W przetargach mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 8. Cena wywoławcza nieruchomości:  1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 9. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 31 lipca 2019 r., 30 października 2019 r., 22 stycznia 2020 r., 15 kwietnia 2020 r., 22 lipca 2020 r. oraz 28 października 2020 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 10. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. (środa) o godzinie 10:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 11. Warunkiem udziału w kolejnym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg – działka nr 2/30 obr. 213”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 16 lutego 2021 r.
 12. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 13. Forma sprzedaży nieruchomości: akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży, jako że w odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 482 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
 14. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i terminy zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy przenoszącej własność zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, przy czym wyznaczone terminy nie mogą być krótsze niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomień. Umowa przenosząca własność podpisana zostanie w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc licząc od dnia otrzymania przez wskazaną kancelarię notarialną oświadczenia Zarządzającego TSSE o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
 15. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscach i terminach podanych w zawiadomieniach, o których mowa w pkt 15. W takim przypadku Prezydent Miasta Przemyśla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca traci wówczas prawo zakupu przedmiotowej nieruchomości.
 16. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 17. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 18. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.
  Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO‑PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub 823 66 88.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

przemysłowa 2_30.jpeg