Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 157/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku

Uchwała 157/2020
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie miasta na 2020 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz plan finansowy tych wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie, o którym mowa w § 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2021 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  
Przewodniczący
Rady Miejskiej


Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 157_2020.pdf (511,72KB)

DOCXZałącznik nr 1 157/2020.docx (5,14KB)