Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 156/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

UCHWAŁA NR 156/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 1348 z późn.zm.).
2. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje rodzinom wielodzietnym, które złożyły deklarację lub zostały ujęte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) i zamieszkują na danej nieruchomości.

§ 2. 1. Wysokość zwolnienia wynosi 50% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na każde dziecko w rodzinie.
2. Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielowi nieruchomości na wniosek, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana, składając korektę wniosku o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub złożyć pisemne zawiadomienie o zaprzestaniu spełniania wymogów niezbędnych do zwolnienia.
4. W przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę niekompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 2 organ oceniający wniosek, przed rozpatrzeniem, może zobowiązać wnioskodawcę do jego uzupełnienia o niezbędne informacje.
5. Nieuzupełnienie wniosku w określonym przez organ terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.
§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Karta Dużej Rodziny utraciła ważność.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 6. Traci moc uchwała Nr 52/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 1701).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Maciej Kamiński


PDF   Uchwała Nr 156/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16-12-2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.pdf (599,22KB)

PDFZalacznik1 156/2020.pdf (481,75KB)

DZ. URZ. WOJ. 2020.5151  Ogłoszony: 17.12.2020