Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 155/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków..

UCHWAŁA NR 155/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO), zwanej dalej deklaracją, składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której mieszkają mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1 w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
3. Dopuszcza się składanie deklaracji w formacie .pdf.
4. Wzór deklaracji w formacie .pdf będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Przemyśl lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu – w zakładce „Czyste miasto”.
5. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 86/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 2244).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Maciej Kamiński


PDF   Uchwała Nr 155/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16-12-2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikac.pdf (626,26KB)

PDFZalacznik1 155/2020.pdf (516,20KB)

DZ. URZ. WOJ. 2020.5150 Ogłoszony: 17.12.2020