Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 465/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 04-12-2020 w sprawie udzielenia pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gastronomiczną w lokalach użytkowych lub budynkach wynajmowanych lub dzierżawionych od Gminy Miejskiej Przemyśl związanych z wprowadzeniem ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 15zzzg i art. 15zzzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 Dz. U. z 2020 r. poz. 2112) oraz § 10 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091),

§ 1.  W związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gastronomicznej wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091), dopuszcza się udzielenie pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gastronomiczną w lokalach użytkowych lub budynkach wynajmowanych lub dzierżawionych od Gminy Miejskiej Przemyśl.
§ 2.  Na pisemny i umotywowany wniosek przedsiębiorcy, o którym mowa w § 1 udziela się pomocy obejmującej obniżenie czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub budynków, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna przez okres od dnia 24 października 2020 r. do dnia 27 grudnia 2020 r. do wysokości kosztów ponoszonych przez Gminę na bieżącą eksploatację lokalu lub budynku.
§ 3. 1. Udzielenie przedsiębiorcom pomocy wymienionej w § 2 stanowić będzie pomoc publiczną.
2. Pomoc publiczna, o której mowa w niniejszym zarządzeniu stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19(2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE. C 91I z 20.03.2020 r.).
3. Warunkiem skorzystania z pomocy, o której mowa w ust. 2 jest złożenie przez przedsiębiorcę:
1) umotywowanego wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) oświadczenia, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie i i ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.). Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

PDF   Zarządzenie Nr 465/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 04-12-2020 w sprawie udzielenia pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gastronomiczną w lokalach użytkowych lub budynkach wynajmowanych lub dzierżawionych od Gminy Miejskiej Przemyśl związ.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia