Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Szwoleżerskiej

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.30.2019                                                                 Przemyśl, dnia 16 października 2020 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Szwoleżerskiej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 1678/1
 • Powierzchnia działki: 0,1058 ha
 • Obręb: 202 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00059371/9
 • użytek gruntowy: PsV – pastwiska trwałe
 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Szwoleżerska.
 2. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, posiada regularny kształt i powierzchnię o spadku w kierunku południowym. Teren jest częściowo ogrodzony, porośnięty trawami, krzewami i drzewkami samosiewnymi. Przy północno-wschodniej granicy biegnie sieć wodociągowa. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona jest przy ul. Szwoleżerskiej, stanowiącej ogólnodostępny ciąg pieszy, zagospodarowany schodami terenowymi. Przedmiotowa działka nie posiada bezpośredniego, faktycznego połączenia z siecią dróg publicznych miasta Przemyśla. Dostęp do drogi publicznej – ul. Szwoleżerskiej, odbywać się będzie przez działkę nr 1678/2 w obrębie 202, objętą księgą wieczystą nr PR1P/00059371/9, na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1678/1 za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto (w tym 23% VAT). Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr 1678/1 w obrębie 202 objęta jest ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Winna Góra II”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 105/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. i położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem „MN12”.
  Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A‑1493. W związku z powyższym na Nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.).
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Przedmiotowa działka użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2022 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce Wydzierżawiającego. Nieruchomość wolna jest od zobowiązań.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 46 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do  przetargu w kwocie 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Szwoleżerska. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 17 listopada 2020 r.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 11. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 12. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz ustanowieniem służebności gruntowej ponosi Nabywca.
 13. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: , www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Szwoleżerska.jpeg Szwoleżerska_mpzp.jpeg