Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w lokalu przy ul. Stachiewicza 4.

       PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

 

GL.6840.5.2018.AM6                                                                                                                           Przemyśl, dnia 8 października 2020 r.

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

udziału w wysokości 1/2 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 4

w Przemyślu przy ul. Stachiewicza 4,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278 t. j.).

 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Udział w wysokości 1/2 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 4

Powierzchnia użytkowa lokalu 54,39 m2

Księga Wieczysta lokalu PR1P/00024657/4

Lokal stanowi współwłasność po 1/2 niewydzielonych części Gminy Miejskiej Przemyśl
i osoby fizycznej. Z prawem własności udziału w wysokości 1/2 niewydzielonych części przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 1/8 niewydzielonych części w działce nr 1534 o pow. 0,0181 ha w obrębie 207 m. Przemyśla obj. KW Nr PR1P/00024361/2 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Stachiewicza 4/4.

 

4. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Stachiewicza 4. Składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan i gaz. Ogrzewanie – indywidualny piec gazowy dwufunkcyjny. Ściany w całym lokalu malowane farbą emulsyjną. Na podłodze w pokojach parkiet, w kuchni linoleum, a w w łazience płytki. Okna PCV, drzwi wewnętrzne starego typu, drzwi wejściowe drewniane starego typu. Przedmiotowy budynek położony jest w strefie „A” układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków  miasta Przemyśla pod nr A-1493. Z uwagi na fakt, iż budynek objęty jest ochroną konserwatorską dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal nie zostało wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

5. Na sprzedaż nieruchomości ogłoszone i przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 27.05.2020 r., 29.07.2020 r. i 23.09.2020 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

6.  Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

7. Cena wywoławcza udziału w wysokości 1/2 niewydzielonych części w nieruchomości:
50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z póżn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

 

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 listopada 2020 r. o godz. 1230 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 246/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla zmienionym  Zarządzeniem Nr 287/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25 lipca 2019 r. oraz Zarządzeniem nr 419/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 października 2019 r.

 

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „kolejny przetarg ul. Stachiewicza 4/4”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 10 listopada 2020 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej   w przetargu.

 

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

 

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

 

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

 

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro, pok nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Bogusław Świeży       

Zastępca Prezydenta