Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzialki nr 257 obręb 210, ul. Potokowa.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.5.2019                                                                                         Przemyśl, dnia 05.10.2020 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonej przy ul. Potokowej w Przemyślu

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr:                    257
Powierzchnia działki:   0,2843 ha
Obręb:                          210
Księga Wieczysta Nr:    PR1P/00066063/9

3. Adres: Przemyśl, ul. Potokowa

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana o regularnym kształcie prostokąta. Wzdłuż południowo–wschodniej granicy działki teren przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna. Otoczenie nieruchomości stanowią zabudowania jednorodzinne oraz tereny niezainwestowane, użytkowane rolniczo. Na działce znajduje się część budynku gospodarczego przynależnego  do nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej jako działka nr 258 w obrębie 210, stanowiącego własność osób trzecich.
Ze względu na brak bezpośredniego dostępu nieruchomości do ul. Potokowej, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 284 w obrębie 210, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00066063/9. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 600,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT) nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu, na którym położona jest ww. działka rozpoczęta została procedura sporządzenia planu miejscowego - Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu nr 39/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka II- południe”.
Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28.09.2009 r. nr BGP.II.1/4.73310-89/09 ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n. „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z obiektami i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, w tym m. innymi: realizacja garażu wbudowanego lub wolnostojącego, zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne oraz zjazdu drogowego z ul. Potokowej (działka nr 286 obr. 210) poprzez teren działki nr 284 obr. 210 w Przemyślu, na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla jako działka nr 257 obr. 210 (…)”.
Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolu „Br-RIIIa” – grunty rolne zabudowane i „RIIIa” – grunty orne.

5. Zobowiązania: Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2022 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce wydzierżawiającego. 

6. Obciążenia nieruchomości:
W dziale III KW Nr PR1P/00066063/9 uwidocznione są obciążenia:
- ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez dz. nr 36/2 wzdłuż granicy wschodniej pasem szerokości 3,5 m na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy dz. nr 42/1 obr. 101. Obciążenie to nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.
- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez dz. nr 165/1 o powierzchni 0,0036 ha i nr 165/2 o powierzchni 0,2064 ha  do działki nr 162 (...). Obciążenie to nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 3.07.2019 r., 4.09.2019 r., 23.10.2019 r., 18.12.2019 r., 19.02.2020 r., 29.04.2020 r., 08.07.2020 r. i 09.09.2020 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 listopada 2020 r. (środa) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 4 500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg – działka nr 257 obręb 210”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 10 listopada 2020 r.

11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

12. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na koszt nabywcy.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. Prezydenta Miasta
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta