Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 380/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 06-10-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) –

zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn.zm.:
1) w § 26 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
21)  przygotowanie dokumentów i obsługa merytoryczna Społecznej Komisji Mieszkaniowej. ”;

2) w § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Projekt, w zależności od uprawnionego do jego podpisania, kolejno, wstępnie akceptują: 1) kierownik jednostki organizacyjnej urzędu, w której projekt został sporządzony, 2) kierownik innej jednostki organizacyjnej urzędu, jeżeli projekt uchwały, zarządzenia, umowy bądź porozumienia zawiera w stosunku do niego zadania, polecenia czy zobowiązania, 3) skarbnik miasta, jeżeli projekt wiąże się z budżetem miasta i powoduje skutki finansowe, 4) radca prawny - w sprawach wymagających opinii prawnej, 5) właściwy merytorycznie zastępca prezydenta, sekretarz lub skarbnik - w sprawach należących do kompetencji lub zastrzeżonych do podpisu prezydenta. ”;

3) w § 49 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4.  Projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa kolejno wstępnie akceptują: 1) kierownik jednostki organizacyjnej urzędu lub jednostki organizacyjnej miasta, w której projekt został sporządzony, 2) radca prawny, 3) właściwy merytorycznie zastępca prezydenta, sekretarz lub skarbnik, a w przypadku projektu przygotowywanego przez jednostkę organizacyjną miasta, dodatkowo, projekt taki, przed przedłożeniem do akceptacji zastępcy prezydenta, sekretarzowi lub skarbnikowi aprobuje kierownik nadzorującej jednostki organizacyjnej urzędu. ”;

4) w § 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  W przypadku opracowywania projektu odwołania upoważnienia lub pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio § 49 ust. 2, ust. 4 z wyłączeniem pkt 2, ust. 5 i ust. 6. ”;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

PDF   Zarządzenie Nr 380/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 06-10-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu.pdf (106,55KB)