Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Sobótki

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.7.2019                                                                   Przemyśl, dnia 22 września 2020 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sobótki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 325/3
 • Powierzchnia działki: 0,1671 ha
 • Obręb: 211 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00019658/3
 1. Lokalizacja nieruchomości: u zbiegu ul. Sobótki i ul. Krótkiej w Przemyślu.
 2. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, posiada równą powierzchnię i regularny kształt zbliżony do trapezu. Porośnięta jest trawami i kilkoma drzewami. Przez nieruchomość przebiega sieć gazowa oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna. W sąsiedztwie znajduje się budynek użyteczności publicznej, w którym prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej, zabudowa mieszkaniowa, zabudowania gospodarcze, tereny użytkowane rolniczo i boisko sportowe. Dostęp do drogi publicznej – ulicy Sobótki, odbywać się będzie zjazdem w drogę wewnętrzną – ulicę Krótką, przez działkę nr 325/2 w obrębie 211, przeznaczoną na poszerzenie tej ulicy. Z tego względu, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 325/2 w obrębie 211 objętej księgą wieczystą nr PR1P/00019658/3, na rzecz właściciela działki nr 325/3 w obrębie 211. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 1 261,10 zł brutto (w tym 23% VAT) nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 września 2014 r. znak BGP.6730.98.2014 ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością podziału działki nr 325 obr. 211” – dla całej działki nr 325 w obrębie 211 m. Przemyśla. Nabywca zobowiązany będzie indywidualnie wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości.
  Według ewidencji gruntów i budynków, w skład działki nr 325/3 w obrębie 211 wchodzi w całości użytek „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
 4. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały w dniach 10 lipca 2019 r., 11 września 2019 r., 6 listopada 2019 r., 15 stycznia 2020 r. 11 marca 2020 r., 13 maja 2020 r., 8 lipca 2020 r. oraz 2 września 2020 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 r. (środa) o godzinie 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do kolejnego przetargu w kwocie 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem Kolejny przetarg ul. Sobótki, działka nr 325/3 obręb 211”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 27 października 2020 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz ustanowieniem służebności gruntowej ponosi nabywca.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: , www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Sobótki lokalizacja.jpegSobótki 325_3_3.jpeg