Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Tarniowej

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.29.2013                                                                 Przemyśl, dnia 22 września 2020 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Tarniowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 1063
 • Powierzchnia działki: 0,0665 ha
 • Obręb: 214 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00101371/9
 • użytek gruntowy: Ba – tereny przemysłowe, ŁIII – łąki trwałe, RIIIb – grunty orne
 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Tarniowa (boczna ul. Sieleckiej).
 2. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, posiada równą powierzchnię i kształt zbliżony do trapezu. Nieruchomość przylega do drogi publicznej – ulicy Tarniowej. Porośnięta jest trawami, krzewami i drzewami. Przez teren nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna oraz wodociągowa. Wzdłuż południowo zachodniej granicy działki biegnie fragment drogi dojazdowej gruntowej. W bezpośrednim sąsiedztwie biegną tory kolejowe, dalej znajduje się budynek mieszkalny, handlowo-usługowy i oświatowy.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 13 listopada 2018 r. znak BRMP.IV.1.430.114.2018 ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla jako działka nr 1063 obr. 214 przy ul. Tarniowej w Przemyślu”.
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 18 września 2019 r. znak AOŚ.6741.8.2019, został zatwierdzony projekt rozbiórki i udzielone pozwolenie na rozbiórkę, obejmujące rozbiórkę elektroenergetycznej sieci kablowej Sn-15kV, w ramach budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15KV ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV P1 do stacji transformatorowej 15/0,4 kV P8, na terenie działek nr: (...) 1063 obręb 214 (...) położonych przy ul. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Tarniowej i ul. Stefana Batorego w Przemyślu”. W stosunku do działki nr 1063 w obrębie 214 wydano Inwestorowi zgodę na wejście na teren nieruchomości w celu demontażu elektroenergetycznej linii kablowej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić Inwestorowi część nabytej nieruchomości w celu przeprowadzenia ww. prac.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 31 lipca 2019 r. 25 września 2019 r., 20 listopada 2019 r., 15 stycznia 2020 r. 11 marca 2020 r., 13 maja 2020 r., 8 lipca 2020 r. oraz 2 września 2020 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 8. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 r. (środa) o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do kolejnego przetargu w kwocie 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg ul. Tarniowa, działka nr 1063 obręb 214”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 27 października 2020 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca. Geodezyjne okazanie granic działki nastąpi na koszt Nabywcy.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: , www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Tarniowa.jpeg