Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Sybiraków

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA
MK.6840.46.3.2017                                                                                                   Przemyśl, dnia 22 września 2020 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sybiraków stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 1457/3
 • Powierzchnia działki: 0,0062 ha
 • Obręb: 208 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00057189/2
 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Sybiraków.
 2. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, posiada równą powierzchnię i regularny, prostokątny kształt. Porośnięta jest trawą i krzewami. Wzdłuż granic wschodniej, południowej i zachodniej znajdują się trwałe ogrodzenia. Z każdej strony nieruchomość graniczy z działkami stanowiącymi własność osób trzecich i nie posiada dostępu do drogi publicznej – ulicy Sybiraków. Przez całą długość działki przebiegają sieci: gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa i napowietrzna energetyczna. W centralnej części znajduje się fragment ciągu komunikacyjnego biegnącego od ul. Sybiraków do przyległej posesji. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (zatwierdzonym uchwałą nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r.) nieruchomość położona jest w Jednostce Przestrzennej III.-Ogólnomiejskiej, części północno-wschodniej III.2, Dzielnicy III.2‑WILCZE 2 – dzielnicy wielofunkcyjnej o dominującej funkcji produkcji rolnej (...) z uzupełniającą funkcją mieszkaniową jednorodzinną, stanowiącą pozostałości dawnej zabudowy zagrodowej i uzupełnioną zabudową współczesną, a także w obszarze III.2.MN1, stanowiącym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C”.
  Według ewidencji gruntów i budynków, w skład działki nr 1457/3 w obrębie 208 wchodzi w całości użytek „PsII” – pastwiska trwałe.
 4. Obciążenie nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00057189/2 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, służebność przesyłu polegająca na korzystaniu z dz. nr 1457 obr. 208 m. Przemyśla o pow. 0,8124 ha w pasie o szerokości 1 m, tj. po 0,5 m od osi linii kablowej (...). Służebność nie przebiega przez działkę nr 1457/3 w obrębie 208.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały w dniach 10 lipca 2019 r., 11 września 2019 r., 6 listopada 2019 r., 15 stycznia 2020 r. 11 marca 2020 r., 13 maja 2020 r., 8 lipca 2020 r. oraz 2 września 2020 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 2. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 r. (środa) o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do kolejnego przetargu w kwocie 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg ul. Sybiraków, działka nr 1457/3 obręb 208”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 27 października 2020 r.
 4. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 5. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 7. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działki nastąpi na koszt nabywcy.
 8. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: , www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ