Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Przekopanej - dz. nr 1468/2

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.85.2.1.2013                                                           Przemyśl, dnia 8 września 2020 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Przekopanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 1468/2
 • Powierzchnia działki: 0,1006 ha
 • Obręb: 208 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00055421/7
 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Przekopana.
 2. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, posiada regularny kształt zbliżony do trapezu i równą powierzchnię ze spadkiem przy północnej granicy. Na działce znajduje się fragment metalowego ogrodzenia, oraz pozostałości po domku letniskowym. Teren użytkowany w części na podstawie umowy dzierżawy, z przeznaczeniem pod uprawy. W części porośnięty jest trawami i krzewami oraz kilkoma drzewkami owocowymi. Działka jest nieuzbrojona. W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajdują się tereny ogródków działkowych, tory kolejowe oraz wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Dostęp do drogi publicznej – ul. Przekopanej odbywać się będzie przez działkę nr 1468/4 w obrębie 208, przeznaczoną na poszerzenie tej ulicy. Z tego względu ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 1468/4 w obrębie 208 objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055421/7, pasem o szerokości 5 metrów na rzecz właściciela działki nr 1468/2 w obrębie 208. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto (w tym 23% VAT) Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży. Działka nr 1468/4 w obrębie 208 ma podłużny kształt i od strony ul. Przekopanej ogrodzona jest trwałym ogrodzeniem i porośnięta jest żywopłotem. Przez teren przebiegają przewody elektroenergetyczne.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 30 stycznia 2019 r. znak BRMP.IV.3.430.107.2018 ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym na terenie części działki nr ewid: 1468/2 obr. 208 wraz z urządzeniami infrastrukturą technicznej i obsługą komunikacyjną z ul. Przekopanej w Przemyślu”. Z treści ww. decyzji wynika, że fragment działki nr 1468/2 nieobjęty ustaleniami tejże decyzji położony jest w obszarze Q1%, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%.
  Według ewidencji gruntów i budynków, w skład działek nr 1468/2 i nr 1468/4 w obrębie 208 wchodzi w całości użytek „Bz” –tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Część działek nr 1468/2 i nr 1468/4 w obrębie 208 użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce Wydzierżawiającego. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone zostały w dniach 4 grudnia 2019 r., 19 lutego 2020 r., 6 maja 2020 r., 1 lipca 2020 r. oraz 26 sierpnia 2020 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 października 2020 r. (środa) o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do kolejnego przetargu w kwocie 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg ul. Przekopana, działka nr 1468/2 obręb 208”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 6 października 2020 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz ustanowieniem służebności gruntowej ponosi Nabywca.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: , www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Przekopana 1468_2.jpeg