Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzialki nr 787 obręb 203, ul. Astronautów.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

MK.6840.41.2018                                                                          Przemyśl, dnia 28.08.2020 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu w rejonie ul. Astronautów.

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Działka nr: 787
  • Powierzchnia działki: 0,0800 ha
  • Obręb: 203
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00055823/5

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Astronautów.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości :
       Nieruchomość niezabudowana o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Teren działki porośnięty trawą, krzewami i kilkoma drzewami. Od strony południowej działka jest ogrodzona siatką stalową na słupkach metalowych. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i tereny niezabudowane. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
        Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017 r. działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „III.- Ogólnomiejskiej”, dzielnica III.2 Monte Cassino, III.2.MN – funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna, funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo-usługowa.
       Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład przedmiotowej działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIIIb” – grunty orne.

5. Zobowiązania: Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do 31.12.2022 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce wydzierżawiającego.

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały w dniach 30.10.2019 r., 08.01.2020 r., 04.03.2020 r., 13.05.2020 r. i 29.07.2020 r., przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8. Cena wywoławcza nieruchomości: 22 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

9. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 7 października 2020 r. (środa) o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 2 200,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg - działka nr 787 obręb 203”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 29 września 2020 r.

11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

12. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydent