Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kraszewskiego

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.64.2017                                                                         Przemyśl, dnia 07.08.2020 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Kraszewskiego.

 

 

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Numer ewidencyjny działki: 1125/6
 • Obręb: 205
 • Powierzchnia działki: 0,0431 ha
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00051287/7
 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kraszewskiego.
 2. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
  Nieruchomość niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do ulicy Kraszewskiego. Położona jest wokół nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, oznaczonej jako działka nr 1124 w obrębie 205. Powierzchnia terenu działki jest płaska. Działka znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na działce znajdują się nasadzenia, ciągi piesze oraz dwa wejścia do budynku (schody, poręcze, zadaszenia), stanowiące nakład dzierżawcy.
  Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017 r. działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „I. - Stare Miasto”, w kwartale I.6.Zasanie XIX/XX, w którym wyróżniono część zurbanizowaną U/MW/MN jako przestrzeń wielofunkcyjną oraz w obszarze zurbanizowanym z zabudową usług publicznych, usług ogólnomiejskich wszystkich kategorii poza przemysłową.
  Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działki wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.
  Nieruchomość usytuowana jest w strefie „B” układu urbanistycznego miasta Przemyśla,   wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1493 i w związku z tym, na nabywcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282).
 1. Zobowiązania: Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2022 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce wydzierżawiającego.
 1. Obciążenia: W dziale III księgi wieczystej Nr PR1P/00051287/7 prowadzonej m.in. dla działki nr 1125/6 w obrębie 205 ujawnione są następujące wpisy dot. ograniczonych praw rzeczowych:
 • „Służebność gruntowa przechodu i przejazdu drogą ogólnie przyjętą przez działkę 36/9 obr. 60 (…) na rzecz każdoczesnych właścicieli garaży nr 1 (…), nr 2 (…), nr 3 (…), nr 4 (…) oraz wieczystych użytkowników dz. 36/8 obr. 60 (…).” Działka nr 36/9 w obrębie 60 w wyniku modernizacji gruntów i budynków miasta Przemyśla otrzymała oznaczenie: działka nr 1125 w obrębie 205.
 • „Służebność gruntowa przechodu i przejazdu działką nr 40/1 obr. 60 miasta Przemyśla drogą ogólnie przyjętą zapewniającą swobodne korzystania z garażu (…) na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali garażowych nr 1, 2, 3, 4. 5, 7, 8 oraz współużytkowników wieczystych dz. nr 40/4 obr. 60.” Działka nr 40/1 w obrębie 60 w wyniku modernizacji gruntów i budynków miasta Przemyśla otrzymała oznaczenie: działka nr 1143 w obrębie 205, zaś działka nr 40/4 w obrębie 60 otrzymała oznaczenie: działka nr 1142 w obrębie 205.
 • „Służebność gruntowa przechodu i przejazdu działką nr 40/1 obr. 60 miasta Przemyśla drogą ogólnie przyjętą zapewniającą swobodne korzystania z garażu (…) na rzecz każdoczesnych właścicieli lokalu garażowego nr 6 oraz współużytkownika wieczystego dz. nr 40/4 obr. 60.” Działka nr 40/1 w obrębie 60 w wyniku modernizacji gruntów i budynków miasta Przemyśla otrzymała oznaczenie: działka nr 1143 w obrębie 205, zaś działka nr 40/4 w obrębie 60 otrzymała oznaczenie: działka nr 1142 w obrębie 205.
 • „Służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Kraszewskiego 8A stanowiącej zabudowaną blokiem mieszkalnym działkę nr 1129 z obr. 205 (…) częścią działek: 1/ nr 1125 z obr. 205 (…) oznaczoną linią przerywaną  w kolorze czerwonym o pow. 121 m2.”
 • „Nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1125/1 (…) w obrębie 205 (…) na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy lokalu mieszkalnego nr 20 położonego w budynku przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego nr 12 (…).”
 • „Nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1125/1 (…) w obrębie 205 (…) na rzecz każdoczesnych właścicieli lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego nr 12 (…).”
  Wpisy powyższe nie obejmują terenu stanowiącego działkę nr 1125/6 w obrębie 205.
 1. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniu 04.12.2019 r., 05.02.2020 r., 01.04.2020 r., 03.06.2020 r. i 05.08.2020 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 1. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16 września 2020 r. (środa) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl - Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg - działka nr 1125/6 obręb 205”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 8 września 2020 r.

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność  na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy przenoszącej własność zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni  od dnia doręczenia zawiadomienia.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 1. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.
 1. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ