Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Piłsudskiego I” i „Słowackiego V”

O G Ł O S Z E N I E
Prezydenta Miasta Przemyśla

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
„Piłsudskiego I” i „Słowackiego V”

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej  w Przemyślu:  

 • Nr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piłsudskiego I” obejmującego obszar: położony w  dzielnicy Stare Miasto, pomiędzy obowiązującym mpzp „Stare Miasto I” i mpzp „Rynek 05/06 od wschodu oraz mpzp „Kwartał XXI” i ul. Fryderyka Chopina od południa,
 • Nr 79/2018 z dnia 24 maja 2018r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Słowackiego V” obejmującego obszar: zawarty między ulicami Słowackiego, Fabryczną, Cegielnianą i Cmentarzem Głównym,

zawiadamiam, że projekty ww. miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 24.08.2020r. do 16.09.2020r. w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, na parterze, pokój nr 11, w godz. 9:00 do 10:00 i 13:00 do 14:00 oraz udostępnione na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, zakładka Planowanie Przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów odbędzie się  w budynku Urzędu Miejskiego  w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, na parterze, pokój nr 6, w dniu 03.09.2020r. o godz. 9:00 do 10:00 (MPZP Piłsudskiego I) oraz 11:00 do 12:00 (MPZP Słowackiego V). Planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluje się o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.Uwagi do ww. MPZP należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2020r. 

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 21 ust. 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.), projekty miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego „Piłsudskiego I” oraz „Słowackiego V” podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej, dlatego też zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Piłsudskiego I” i „Słowackiego V”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym oraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w wyżej wskazanych miejscach i czasie.

Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu stosownie do art. 54 ustawy  jw. należy wnosić do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brmprzemysl@brmprzemysl.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2 października 2020r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Klauzula  Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną  sporządzania planu miejscowego   

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl (adres e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl)
 2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem
  e-mail: bbi@um.przemysl.pl, tel. +48 16 675 21 14.
 3. Urząd Miejski w Przemyślu będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pan/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami danych będą w szczególności: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Dokumentacja dot. MPZP posiada kategorię archiwalną A i zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jest przechowywana wieczyście.
 6. W związku z powyższym przysługuje Pan/i prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo określone
  w art. 15 ust.1 lit g RODO do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano).
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,

Zgodnie z art. 17 ust.3 lit. b) RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo usunięcia danych.

Zgodnie z art. 20 i 21 RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kancelaria@um.przemysl.pl.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BRMP w Przemyślu Pana/i danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 3. Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest obowiązkowe pod rygorem odmowy realizacji żądania strony.
 4. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz nie będzie stosował profilowania wobec osoby, której dane dotyczą.

Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu  wraz z klauzula informacyjną : PDFogłoszenie BIP S_P.pdf (531,56KB)

Poniżej publikujemy sporządzone materiały planistyczne: 24.08.2020r. do 16.09.2020r.


Projekt uchwały mpzp Piłsudskiego I :

1. tekst planu: uchwala.pdf

2. rysunek planu: rys_plan.jpg

3. ekofizjografia podstawowa: ekofiz.pdf

4. załączniki do ekofizjografii podstawowej: zal_1e.pdfzal_2e.pdf

5. prognoza oddziaływania na środowisko: prognoza.pdf

6. załączniki do ww. prognozy: zal_1p.pdf , zal_2p.pdf  - stanowiska PPIS i RDOS dot. zakresu prognozy


Projekt uchwały mpzp Słowackiego V:

1. tekst planu: uchwala.pdf

2. rysunek planu: rys_plan.jpg

3. ekofizjografia podstawowa: ekofiz.pdf

4. załączniki do ekofizjografii podstawowej: zal_1e.pdfzal_2e.pdf

5. prognoza oddziaływania na środowisko: prognoza.pdf

6. załączniki do ww. prognozy: zal_1p.pdf , zal_2p.pdf  - stanowiska PPIS i RDOS dot. zakresu prognozy