Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 65/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 01-07-2020 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 t.j.), Rada Miejska w Przemyślu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Przemyśla w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla, zwanego dalej „Budżetem Obywatelskim” jako części budżetu Miasta Przemyśla.
2. Planowana kwota przeznaczona na zadania Budżetu Obywatelskiego nie może być niższa niż 0,5% wydatków Gminy Miejskiej Przemyśl zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu i jest określana uchwałą przez Radę Miejską w Przemyślu na wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla, niezwłocznie po przedłożeniu sprawozdania.
3. Na rok 2021 określa się kwotę przeznaczoną na Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla w wysokości 1.960.000 zł.
4. Na rok 2022 i kolejne lata kwota przeznaczona na zadania Budżetu Obywatelskiego oraz kwoty budżetu w ramach kategorii II (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), przeznaczone dla poszczególnych osiedli będą określane corocznie odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

§ 2. 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Propozycje zadań składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez co najmniej 7 mieszkańców.

§ 3. 1. Weryfikację zgłoszonych propozycji zadań przeprowadzi Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, zwana dalej „Komisją” powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla, w skład której wejdą:
1) jeden przedstawiciel z każdego klubu radnych,
2) przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu i miasta Przemyśla.

2. Prezydent Miasta Przemyśla określi Regulamin prac Komisji oraz wzór protokołu, zawierający wyniki oceny zgłoszonych propozycji zadań.

§ 4. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Przemyśla.
2. Prezydent Miasta Przemyśla zapewni zainteresowanym mieszkańcom niezbędne wsparcie w przygotowaniu propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego w zakresie spełniania przez nie kryteriów, o których mowa w § 3 załącznika nr 1.
3. Przedmiotem konsultacji będą zadania zakwalifikowane przez Komisję i podane do publicznej wiadomości na stronie w zakładce Budżet Obywatelski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przemyśla.
4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej i papierowej.
5. Wzór kart do głosowania wykorzystywanych do głosowania w formie papierowej stanowią załączniki nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Prezydent Miasta Przemyśla wskaże miejsca, w których możliwe będzie pobranie papierowych kart do głosowania i oddawanie głosów.

§ 5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji są niezwłocznie przedkładane Radzie Miejskiej w Przemyślu oraz publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przemyśla.
§ 6. Terminy przeprowadzania poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określi Zarządzeniem Prezydent Miasta Przemyśla.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 8. Traci moc uchwała Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Kamiński

 

PDF   Uchwała Nr 65/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 01-07-2020 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.pdf

DOCXZałącznik nr 1 65/2020.docx

DOCXZałącznik nr 2 65/2020.docx

DOCXZałącznik nr 3 65/2020.docx

DOCXZałącznik nr 4 65/2020.docx

DOCXZałącznik nr 5 65/2020.docx

DOCXZałącznik nr 6 65/2020.docx