Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP „Zielonka III”

Przemyśl, dnia 01.07.2020r.

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka III”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej  w Przemyślu: Nr 8/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. zawiadamiam, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka  III” obejmującego obszar:

  • położony w południowo - zachodniej części miasta Przemyśla, pomiędzy: ul. Grochowską i drogą polną bez nazwy od strony północnej i zachodniej, granicą terenu składowiska odpadów i granicą terenu lasów państwowych od strony południowej oraz granicą lasów i ogrodów działkowych od strony wschodniej,

będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 20.07.2020r. do 14.08.2020r. w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, na parterze, pokój nr 11, w godz. 9:00 do 10:00 i 13:00 do 14:00 oraz udostępniony na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, zakładka Planowanie Przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, na parterze, pokój nr 6, w dniu 23.07.2020r. o godz. 9:00 do 10:00. Planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  
Mając powyższe na uwadze apeluje się o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brmprzemysl@brmprzemysl.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2020r.

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 21 ust. 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka  III” podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej, dlatego też zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Zielonka  III”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym oraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w wyżej wskazanych miejscach i czasie.
Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brmprzemysl@brmprzemysl.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28 sierpnia 2020r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Poniżej publikujemy sporządzone materiały planistyczne: (linki będą aktywne od 20.07.2020r. do 14.08.2020r.)

Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu  wraz z klauzula informacyjną : PDFOgłoszenie dot. projektu mpzp Zielonka III.pdf (491,61KB)

Projekt uchwały : uchwała.doc

Projekt załącznika Nr 1 : projzielonkaIII.jpg

opracowanie ekofizjograficzne : ekof.pdf

prognozą oddziaływania na środowisko: prognoza.pdf

Klauzula informacyjna RODO : PDFKlauzula informacyjna RODO - BRMP.pdf (61,39KB)