Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wniosek o wpis / zmianę / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie).

Nazwa Karty usługi:

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wniosek o wpis / zmianę / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie).

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy - osoby fizyczne i/lub wspólnicy spółek cywilnych.

Czas realizacji

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia przyjęcia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek CEIDG-1 /1

(Aktualna wersja wniosku CEIDG-1 oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na portalu prod.ceidg.gov.pl - w zakładce „Formularze i instrukcje”).

Ww. wniosek jest równocześnie wnioskiem o dokonanie: /2

     - wpisu do CEIDG,

     - zmian wpisu do CEIDG,

     - wpisu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,

     - wpisu informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,

     - wykreślenia wpisu w CEIDG.

 

Integralną część wniosku CEIDG-1 stanowią załączniki - do wypełnienia w zależności od potrzeb:

CEIDG-RD        - rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej (większa ilość kodów PKD),

CEIDG-MW       - dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

CEIDG-RB        - informacja o posiadanych rachunkach bankowych (więcej niż jeden),

CEIDG-SC        - zgłoszenie informacji udziału w więcej niż jednej spółce cywilnej,

CEIDG-PN        - informacja o udzieleniu pełnomocnictwa więcej niż jednej osobie,

CEIDG-POPR  - służy do dokonywania korekt w razie wystąpienia pomyłek przy wypełnianiu

     poszczególnych pozycji wniosku o wpis do CEIDG,

CEIDG-ZS        - zgłoszenie danych zarządcy sukcesyjnego.

 

Wniosek CEIDG-1 (oraz w razie konieczności ww. załączniki) może być wypełniony komputerowo,  na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń.

Ww. wniosek może być złożony:

1. Osobiście lub przez osobę uprawnioną

W przypadku złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, nie wpisaną do systemu CEIDG, konieczne jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz - jeśli ta osoba nie jest objęta zwolnieniem - potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (17,00 zł).

2. Za pośrednictwem poczty

W tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy lub osoby uprawnionej na wniosku musi być poświadczona przez notariusza.

3. Elektronicznie na portalu prod.ceidg.gov.pl

 Aby skorzystać z tej formy, najpierw należy założyć swoje konto na ww. portalu i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Następnie należy zalogować się do systemu CEIDG, wypełnić wniosek elektroniczny, podpisać go przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego i wysłać. System prześle na adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

4. W trybie anonimowym na portalu prod.ceidg.gov.pl

Złożenie wniosku w trybie anonimowym (tzw. wniosek roboczy) wymaga wizyty w urzędzie gminy w ciągu 7 dni od daty jego wypełnienia w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada go wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy.

Jeżeli wniosek CEIDG-1 jest składany w formie papierowej (lub jako potwierdzenie tzw. wniosku roboczego) osobiście lub przez osobę uprawnioną, organ gminy potwierdza tożsamość osoby składającej wniosek (wymagane jest przedstawienie dokumentu tożsamości - dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo) oraz - za pokwitowaniem - przyjęcie wniosku.

Upoważniony pracownik urzędu gminy przekształca złożony wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia tych danych w CEIDG.

Zaświadczenia o wpisie do CEIDG, dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych określonych przez ustawę o CEIDG (art. 5 ust. 1-2), mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG. Są one ogólnodostępne na stronie internetowej CEIDG: prod.ceidg.gov.pl [zakładka - baza przedsiębiorców].

Więcej informacji nt. zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w serwisie informacyjnym dla przedsiębiorcy: www.biznes.gov.pl oraz na portalu CEIDG: prod.ceidg.gov.pl.

1/ Druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty usługi

2/ Zob. → Uwagi

Opłaty

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne.

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17,00 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnienie z opłaty przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest: małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową z tytułu udzielenia pełnomocnictwa można dokonać:

       - na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu

         89 1560 0013 2787 7120 6000 0003   Getin Noble Bank S.A.

       - bezpośrednio w kasie Urzędu: ul. Wodna 11 (parter)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Uwaga: Jeśli ustanowiony pełnomocnik został wpisany do systemu CEIDG, przy składaniu wniosku nie jest wymagane przedstawianie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ani dokonanie opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Brak.

Organem ewidencyjnym, prowadzącym rejestr i dokonującym wpisu do CEIDG jest minister właściwy do spraw gospodarki - obecnie Minister Rozwoju.
Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy 5 ustaw z dnia 6 marca 2018 r., wchodzących w skład tzw. Konstytucji Biznesu (Dz. U. z 2018 r. z późn. zm.):

   1. Ustawa - Prawo przedsiębiorców (poz. 646).

   2. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla

       Przedsiębiorcy (poz. 647).

   3. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (poz. 648).

   4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych

       w obrocie gospodarczym na terytorium RP (poz. 649).

   5. Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (poz. 650).

Dane urzędu

Urząd Miejski w Przemyślu - Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

                                         (Wieloosobowe stanowisko ds. działalności gospodarczej)

Dane adresowe

37-700 Przemyśl, ul. Ratuszowa 1 - II piętro, pok. nr 42

Numery telefonów

tel. 16 / 678 23 82

Numery faks

fax. 16 / 678 64 49

Uwagi

Informacje dodatkowe:

- wpis do CEIDG

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym składa druk zgłoszeniowy VAT-R.

Rejestracji kasy fiskalnej należy dokonać w Urzędzie Skarbowym.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń.

Przedsiębiorca może zgłosić siebie i członków rodziny do ubezpieczeń w ZUS za pośrednictwem CEIDG. W tym celu należy wraz z wnioskiem CEIDG-1 złożyć wypełniony formularz:

     - ZUS ZUA lub ZUS ZZA - w przypadku zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń,

     - ZUS ZCNA - w przypadku zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja spółki cywilnej:

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą - status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Zgłoszenia do CEIDG dokonuje każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej, wypełniając oddzielny wniosek o wpis na formularzu CEIDG-1. Wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis przed podjęciem działalności w ramach spółki.
Wspólnicy zawierają w formie pisemnej umowę spółki; może być ona zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego lub wg powszechnie przyjętego wzoru tego typu umowy. Umowa ta podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy (solidarnie odpowiadają wszyscy wspólnicy), zaś jeśli umowa spółki została zawarta w formie aktu notarialnego, to do obowiązków notariusza należy pobranie i wpłata tego podatku. 

Kolejne kroki przy rejestracji spółki cywilnej:

     - zgłoszenie do GUS i uzyskanie numeru REGON spółki,

     - zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie numeru NIP spółki,

     - zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT (jeśli jest wymagane),

     - aktualizacja wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi (uzupełnienie

       informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1).

- zmiana wpisu do CEIDG

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany danych ewidencyjnych (np. imię, nazwisko, firma, obywatelstwo, adresy, dane kontaktowe, PKD). Zgłoszenie przez przedsiębiorcę zmian danych informacyjnych (data rozpoczęcia / data zawieszenia / data wznowienia / data zaprzestania, informacja dotycząca wspólności majątkowej, dane zarządcy sukcesyjnego i in.) jest ograniczone ramami ordynacji podatkowej, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz innych przepisów szczególnych.

Data wprowadzenia zmiany nie może być datą późniejszą niż dzień złożenia wniosku.

W przypadku nie dokonania przez przedsiębiorcę odpowiedniej zmiany swojego wpisu w zakresie danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki - po uprzednim doręczeniu wezwania do dokonania tych zmian - może wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej.

- wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie - Prawo przedsiębiorców (art. 22-25), z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Z uprawnienia do zawieszenia działalności może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni (wyjątek stanowi miesiąc luty, w którym za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym).

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w jednej lub więcej spółkach  cywilnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

Zawieszenie to jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników spółki.

Zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej należy dokonać na wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w zakresie rubryki 24. Zawieszenie wykonywania działalności w formie spółki cywilnej należy odrębnie zgłosić do Urzędu Statystycznego (formularze: RG-OP i RG-SC) oraz do Naczelnika Urzędu Skarbowego (formularz: NIP-2).

- wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej

W przypadku, gdy we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorca nie wskazał

równocześnie przyszłej daty wznowienia, wpis w CEIDG informacji o wznowieniu działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy, który określa datę tego wznowienia. Obecnie przepisy umożliwiają wprowadzenie w zasadzie dowolnej daty wznowienia (wstecznej lub przyszłej), choć jest to ograniczone ramami ordynacji podatkowej, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i in.

Jeśli przedsiębiorca, składając wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, określił jednocześnie datę jej wznowienia, to ta działalność zostanie automatycznie wznowiona we wskazanej dacie i przedsiębiorca nie musi składać odrębnego wniosku o wznowienie.

Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej należy dokonać na wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w zakresie rubryki 24, z równoczesnym zgłoszeniem faktu wznowienia do Urzędu Statystycznego (formularze: RG-OP i RG-SC) oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego (formularz: NIP-2).

- wykreślenie wpisu w CEIDG

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie w CEIDG - w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub przekształcenia przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.

Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej wskazana na wniosku musi być datą wsteczną lub najpóźniej jest to dzień złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG.

Z chwilą wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Zgłoszenie informacji o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej należy dokonać na wniosku o: [2] zmianę wpisu w CEIDG w zakresie rubryki 24 i [5] wykreślenia, odrębnie zgłaszając fakt zaprzestania działalności do Urzędu Statystycznego (formularze: RG-OP i RG-SC) oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego (formularz: NIP-2).

W przypadku likwidacji działalności, przedsiębiorcy jako osoby fizyczne oraz wspólnicy spółki cywilnej są zobowiązani do złożenia w ZUS-ie formularza ZUS ZWUA w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Strona BIP

http://bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

1. Osobiście lub przez osobę uprawnioną:

                        Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

                        Wieloosobowe stanowisko ds. działalności gospodarczej

                        37-700 Przemyśl, ul. Ratuszowa 1 - II piętro, pok. nr 42

2. Za pośrednictwem poczty (w takim przypadku własnoręczność podpisu na wniosku musi być

    poświadczona przez notariusza):  

                        Urząd Miejski w Przemyślu

                        37-700 Przemyśl, Rynek 1

Dni i godziny

poniedziałek, środa-piątek: godz. 7.30 - 15.30, wtorek: godz. 7.30 - 16.00

 

 PDFZałącznik - wniosek CEIDG-1