Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 176 obręb 207, położonej przy Wybrzeżu Wilsona.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA         
                                   

MK.6845.333.2019                                                 Przemyśl, dnia 6 kwietnia 2020 r.

 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonej przy Wybrzeżu Prezydenta W. Wilsona w Przemyślu

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo (przedstawiając dowód tożsamości) lub przez pełnomocnika (na podstawie pełnomocnictwa).
Osoby prawne i inne podmioty (przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot).

2. Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 176 o powierzchni 0,8684 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00050810/6.

3. Opis nieruchomości:
     Nieruchomość położona przy Wybrzeżu Prezydenta W. Wilsona w Przemyślu, zabudowana pięcioma budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 1 743,80 m2, w których znajdują się lokale użytkowe, budynkiem o powierzchni 778 m2, stanowiącym halę targową, portiernią o pow. 9,55 m2 oraz wiatą magazynową o pow. 164 m2. W dwóch budynkach przecieka dach, część pomieszczeń wyposażona jest w niskocenne środki trwałe. Informacji dot. szczegółowego stanu budynków oraz wyposażenia można uzyskać telefonicznie odpowiednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej tel. nr (16) 675 20 15 oraz Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu, tel. nr (16) 675 20 39. Nieruchomość ogrodzona, teren nieruchomości płaski, w znacznej części utwardzony.

4. Przeznaczenie nieruchomości:
    Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności handlowej i usługowej bez prawa zmiany przeznaczenia, z wyłączeniem działalności handlowej, promocyjnej i informacyjnej związanej z produktami powodującymi lub mogącymi powodować działanie podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. ,,dopalaczami”, nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do spożycia, oraz tymi produktami, których sprzedaż podlega szczególnym regulacjom, reglamentacji, nadzorowi lub kontroli (m.in. wyrobami bez polskich znaków akcyzy oraz towarami podrobionymi).
     Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania „GARBARZE – Wybrzeże”, zatwierdzonym uchwałą Nr 2/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2008 r.  i położona jest częściowo w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem KDG – teren drogi głównej, a częściowo UC/U – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i usług.
     Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład działki nr 176 w obrębie 207 wchodzi użytek gruntowy oznaczony symbolem Bi – inne tereny zabudowane.

5. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość aktualnie użytkowana przez osoby trzecie.

6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 14 000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100) plus należny podatek VAT. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny podlegać będzie – począwszy od 2021 r. – corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. W przypadku deflacji waloryzacji nie dokonuje się.

7. Warunki dzierżawy: nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy do dnia 31 grudnia 2021 r. Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy. Informacji dot. postanowień ujętych w projekcie umowy można uzyskać telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyśl pod nr tel. (16) 675 21 32.

8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13 maja 2020 r. o godzinie 12:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

9. Warunkiem udziału w drugim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium.
     Ustala się wadium w kwocie 1 400,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta 00/100). Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – dzierżawa Wilsona”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 5 maja 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

10. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu.

11. Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się w sposób analogiczny do formy wniesienia, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 5 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który wygrał przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego.

13. Przed zawarciem umowy dzierżawy oferent, który wygrał przetarg, zobowiązany jest wpłacić Wydzierżawiającemu kaucję na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych przez Wydzierżawiającego, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w  Przemyślu, nr tel. (16) 675 21 32, e-mail:  mk@um.przemysl.pl., www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta