Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Włodzimierza Bilana

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.19.1.2017                                                              Przemyśl, dnia 27 marca 2020 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Włodzimierza Bilana w Przemyślu

                                                                                                                                          

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr:

46

27/5

48/2

50/6

Powierzchnia działki:

0,0069 ha

0,0189 ha

0,0132 ha

0,0055 ha

Obręb nr:

214 m. Przemyśla

Księga Wieczysta Nr:

PR1P/00057168/9

PR1P/00064558/2

PR1P/00064557/5

Użytek gruntowy:

dr – drogi

Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane

 
 1. Adres: Przemyśl, ul. Włodzimierza Bilana
 2. Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży są działki tworzące niezabudowany kompleks o nieregularnym kształcie i o łącznej powierzchni 0,0445 ha. Działki nr 46 i 27/5 w obrębie 214 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Włodzimierza Bilana. Działki są porośnięte trawą i krzewami. Wzdłuż południowej granicy działki nr 46 przebiega ogrodzenie z nieruchomością sąsiednią z siatki stalowej na metalowych słupkach, z dwuskrzydłową, otwieraną, stalową bramą. Działka nr 46 utwardzona jest płytami betonowymi wzdłuż jej południowej granicy. Otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią tereny zabudowy handlowo – usługowej, od północy tereny infrastruktury kolei oraz od wschodu tereny drogi krajowej nr 28.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 23 stycznia 2019 r. nr BRMP.IV.1.430.122.2018 ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działki nr: 46, 27/5, 48/2 i 50/6 obr. 214 przy ul. W. Bilana w Przemyślu”.
  Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-1493. Objęta jest ochroną konserwatorską, a na Nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.) w tym uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na potencjalne prace prowadzone na nieruchomości.
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
  Na działkach nr 27/5 i nr 46 w obrębie 214 ustanowiona została służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z s. w Przemyślu. Wpisy w tym zakresie uwidocznione zostały w dziale III ksiąg wieczystych nr PR1P/00064558/2 i PR1P/00057168/9.
  Gmina Miejska Przemyśl wydała zgodę inwestorowi PGE Dystrybucja S.A. z s. w Lublinie na wejście na teren m.in. nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 27/5, nr 46, nr 48/2 w obrębie 214, w celu przebudowy na kablową linii nN – linia od stacji 15/0,4 kV Przemyśl 22 przy ul. Mickiewicza, ul. Bilana, ul. Klaczki i ul. Zana.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
 7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 11 marca 2020 r. przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
 8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 13 maja 2020 r. (środa) o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 9. Warunkiem udziału w drugim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – działki nr 46, nr 27/5, nr 48/2 i nr 50/6 obręb 214”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 5 maja 2020 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na koszt Nabywcy.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl .

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działki na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Bilana niezab.jpeg