Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Pasteura

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.6.2019                                                                    Przemyśl, dnia 23 marca 2020 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Ludwika Pasteura, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 30/2
 • Powierzchnia działki: 0,0982 ha
 • Obręb: 210
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00066063/9

wraz z udziałem w wysokości 1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha w obrębie 210 m. Przemyśla, niezabudowanej, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00102564/6.

 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Ludwika Pasteura.
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość jest niezabudowana, położona w terenie z panoramą widokową. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu i wystawę północną. Przy południowej granicy porośnięta jest kilkoma drzewami, w tym lipą drobnolistną, stanowiącą pomnik przyrody. Dojazd do nieruchomości planowany jest poprzez działkę nr 28 przeznaczoną na poszerzenie pasa drogi publicznej – ul. Ludwika Pasteura i przez działkę nr 30/1, która stanowić będzie drogę dojazdową m.in. do działki nr 30/2 w obrębie 210. Z tego względu ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 28 w obrębie 210, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00063249/6, na rzecz właściciela działki nr 30/2 w obrębie 210. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto (w tym 23% VAT) nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Działka nr 30/1 porośnięta jest pojedynczymi drzewami. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna.
 3. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 sierpnia 2009 r. nr BGP.II.4/1.73310-69/09 ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa trzech budynków jednorodzinnych z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym zjazdem drogowym, wewnętrzną drogą dojazdową oraz elementami infrastruktury technicznej”, dla całej działki nr 30 w obrębie 210 m. Przemyśla. Nabywca zobowiązany będzie indywidualnie wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości.
  Według ewidencji gruntów i budynków w skład ww. działek wchodzą użytki gruntowe o symbolach „Lzr-RIVa” – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, „RIIIa”, „RIVa”– grunty orne i „S‑PsIV” – sady.
 4. Obciążenie nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00066063/9 uwidocznione są obciążenia:
 • ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez dz. nr 36/2 wzdłuż granicy wschodniej pasem szerokości 3,5 m na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy dz. nr 42/1 obr. 101. Obciążenie nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości,
 • ograniczone prawo rzeczowe: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez dz. nr 165/1 o powierzchni 0,0036 ha i nr 165/2 o powierzchni 0,2064 ha do działki nr 162 o powierzchni 1,0034 ha (...). Obciążenie nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.
 1. Zobowiązania: w stosunku do działki nr 30/1 w obrębie 210 wydano Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemyślu zgodę na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 2. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 3. Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
 4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 22 maja 2019 r., 7 sierpnia 2019 r., 2 października 2019 r., 18 grudnia 2019 r., oraz 19 lutego 2020 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 5. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 6 maja 2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 6. Warunkiem udziału w kolejnym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100) brutto. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg – ul. Pasteura, działka nr 30/2 obręb 210”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 28 kwietnia 2020 r.
 7. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 9. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych  w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 10. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości i ustanowieniem służebności gruntowej ponosi nabywca.
 11. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do dokumentów powołanych w ogłoszeniu, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Pasteura 30_2 nowy.jpeg