Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 972/3 obręb 201, ul. Łętowska.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.16.2.2019                                                                            Przemyśl, dnia 17.03.2020 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
oznaczonej jako działka nr 972/3 w obrębie 201 m. Przemyśla.

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

       Działka nr:                      972/3
       Powierzchnia działki:     0,1155 ha
       Obręb:                            201
       Księga Wieczysta Nr:      PR1P/00056493/9

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Łętowska.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

       Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona o kształcie zbliżonym do trapezu. Teren działki jest płaski, porośnięty trawą, częściowo krzewami i drzewami samosiejkami. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny użytkowane rolniczo i zabudowa jednorodzinna.
        Ze względu na brak bezpośredniego dostępu nieruchomości do ul. Łętowskiej, przy jej sprzedaży ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu działką nr 972/1 w obrębie 201, objętą księgą wieczystą nr PR1P/00056493/9, na rzecz właściciela działki nr 972/3 w obrębie 201. Służebność ustanowiona zostanie pasem gruntu o powierzchni 0,0030 ha. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 1 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT), nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

         Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Lipowica I”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 44/2009 z dnia 26 marca 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 36, poz. 1014 z dnia 29 maja 2009 r.), działka nr 972/3 w obrębie 201 zlokalizowana jest w obszarach o  symbolach: „3MN/U” – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej i „4ZP” – teren zieleni urządzonej.    
         Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RII” – grunty orne.
        Działka znajduje się w sąsiedztwie wału fortecznego wewnętrznego pierścienia Twierdzy Przemyśl. Usytuowana jest w strefie „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, objętego wpisem do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego pod numerem A-1493 i w związku z tym na Nabywcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282), w tym uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na potencjalne prace prowadzone na nieruchomości.

5. Zobowiązania: Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2021 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce wydzierżawiającego.

6. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych.

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 26.02.2020 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

9. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).  

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 11 000,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – działka nr 972/3 obręb 201”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym  otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 21 kwietnia 2020 r.

11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.

12. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości gruntowej oraz jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta