Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej przy Wybrzeżu Prezydenta W. Wilsona w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6845.333.2019                                                                                                    Przemyśl, dnia 21 lutego 2020 r.

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy Wybrzeżu Prezydenta W. Wilsona w Przemyślu

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo (przedstawiając dowód tożsamości) lub przez pełnomocnika (na podstawie pełnomocnictwa).
  Osoby prawne i inne podmioty (przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot).
 1. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość oznaczona jako działka nr 176 o powierzchni 0,8684 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00050810/6.
 1. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość położona przy Wybrzeżu Prezydenta W. Wilsona w Przemyślu, zabudowana pięcioma budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 1 743,80 m2, w których znajdują się lokale użytkowe, budynkiem o powierzchni 778 m2, stanowiącym halę targową, portiernią o pow. 9,55 m2 oraz wiatą magazynową o pow. 164 m2. W dwóch budynkach przecieka dach, część pomieszczeń wyposażona jest w niskocenne środki trwałe. Ze szczegółowym opisem budynków oraz wyposażenia można zapoznać się odpowiednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej oraz Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Wodna 11. Nieruchomość ogrodzona, teren nieruchomości płaski, w znacznej części utwardzony. Nieruchomość użytkowana przez osoby trzecie na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31 marca 2020 r.
 2. Przeznaczenie nieruchomości:
  Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności handlowej, usługowej bez prawa zmiany przeznaczenia, z wyłączeniem działalności handlowej, promocyjnej i informacyjnej związanej z produktami powodującymi lub mogącymi powodować działanie podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. ,,dopalaczami”, nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do spożycia, oraz tymi produktami, których sprzedaż podlega szczególnym regulacjom, reglamentacji, nadzorowi lub kontroli (m.in. wyrobami bez polskich znaków akcyzy oraz towarami podrobionymi). Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzona uchwałą Nr 2/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GARBARZE – Wybrzeże”, położona jest częściowo w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem KDG – teren drogi głównej, a częściowo UC/U – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i usług.
  Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład działki nr 176 w obrębie 207 wchodzi użytek gruntowy oznaczony symbolem Bi – inne tereny zabudowane.
 1. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych.
 1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 14 000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100) plus należny podatek VAT. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny podlegać będzie – począwszy od 2021 r. – corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. W przypadku deflacji waloryzacji nie dokonuje się.
 1. Warunki dzierżawy: nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy do dnia 31 grudnia 2021 r. Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest do wglądu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyśl, Rynek 20, pok. Nr 14. 
 2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23 marca 2020 r. o godzinie 12:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. 
  Ustala się wadium w kwocie 1 400,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta 00/100). Wadium należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Wodna 11) lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – dzierżawa Wilsona”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 16 marca 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu.
 1. Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się w sposób analogiczny do formy wniesienia, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 5 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Oferent, który wygrał przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych przez Wydzierżawiającego, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
 1. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 1. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w  Przemyślu – Rynek 20, pokój  nr 14, nr tel.: (16) 675 21 32, e-mail:  mk@um.przemysl.pl., www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta