Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie TSSE, ogłoszonym na dzień 15 kwietnia 2020 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 15 kwietnia 2020 r. o godzinie 9:30 został ogłoszony kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 2/30 o powierzchni 6,4813 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu.

            Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl

Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub (15) 823 66 88.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta