Przejdź do treści strony WCAG

XXX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XXX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2020-02-17, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXVIII/2020 z sesji z dnia 27 stycznia 2020 r. oraz nr XXIX/2020 z sesji z dnia 3 lutego 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 w Przemyślu - Rokiem kpt. Henryka Jaskuły - proj. nr 7/2020.
  PDFProj. nr 7_2020.pdf
 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 5. Wystąpienia radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego - proj. nr 5/2020.
  PDFProj. nr 5_2020.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2020 r. - proj. nr 9/2020.
  PDFProj. nr 9_2020.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2020 r. - proj. nr 10/2020.
  PDFProj. nr 10_2020.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2020 r. - proj. nr 11/2020.
  PDFProj. nr 11_2020.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 12/2020.
  PDFProj. nr 12_2020.pdf
  PDFProj. nr 12_2020 Autopoprawka.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 13/2020.
  PDFProj. nr 13_2020.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 14/2020.
  PDFProj. nr 14_2020.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 15/2020.
  PDFProj. nr 15_2020.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 16/2020.
  PDFProj. nr 16_2020.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Przemyśl porozumienia międzygminnego w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Przemyśl - proj. nr 17/2020.
  PDFProj. nr 17_2020.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII "Regionalny Rynek Pracy", Działanie 7.2 "Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP" - proj. nr 18/2020.
  PDFProj. nr 18_2020.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" - proj. nr 19/2020.
  PDFProj. nr 19_2020.pdf
 18. Przyjęcie do wiadomości: planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przemyślu na 2020 rok oraz sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Przemyślu za 2019 rok.
 19. Zakończenie obrad.