Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.27.2019                                                                                                      Przemyśl, dnia 4 lutego 2020 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Numer ewidencyjny działki: 2/30
 • Obręb: 213 m. Przemyśla
 • Powierzchnia działki: 6,4813 ha
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00071599/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu.
 1. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Przemyśl, natomiast zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Nowy Świat 6/12, 00‑400 Warszawa.
 2. Adres nieruchomości: ul. Przemysłowa, 37-700 Przemyśl.
 3. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana i ma nieregularny kształt. Zlokalizowana jest przy nowourządzonej ulicy Przemysłowej. Teren działki równy, lekko pochyły w kierunku wschodnim. Przez działkę, wzdłuż jej północnej granicy przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna. Ponadto na terenie działki posadowione zostały słupy napowietrznej linii wysokiego i średniego napięcia, a także poprowadzony został gazociąg, w związku z powyższym lokalizacja inwestycji musi uwzględniać obowiązujące w tym zakresie strefy ochronne. Na terenie działki znajduje się strefa stanowiska archeologicznego, stąd zakres planowanych prac należy uzgodnić z podkarpackim konserwatorem zabytków. W sąsiedztwie działki nr 2/30 w obrębie 213 znajduje się hala produkcyjna i tory kolejowe.
  W dniu 3 lipca 2012 r. zakończono rzeczową realizację zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” w ramach Działania 1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.
 4. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończyce III/04” zatwierdzonego uchwałą nr 192/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r. opisywany teren położony jest w obszarze oznaczonym symbolem „P1”, który przeznacza się pod tereny zabudowy przemysłowo - usługowej w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej na działkach o minimalnej powierzchni 1 ha.
  Według operatu ewidencji gruntów i budynków w skład działki wchodzą użytki gruntowe o symbolu „Lzr-ŁIV” – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, „ŁIV” – łąki trwałe i „RIVa” – grunty orne.
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2322 z późn. zm.) przedmiotowa nieruchomość położona jest w Podstrefie Przemyśl TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.
 5. Obciążenia: Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
 6. Zobowiązania: Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów.
 1. W przetargach mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Cena wywoławcza nieruchomości:  1 900 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset tysięcy 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 3. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 31 lipca 2019 r., 30 października 2019 r. oraz 22 stycznia 2020 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 4. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2020 r. (środa) o godzinie 9:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 5. Warunkiem udziału w kolejnym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 190 000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg – działka nr 2/30 obr. 213”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 7 kwietnia 2020 r.
 6. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. Forma sprzedaży nieruchomości: akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży, jako że w odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 482 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
 8. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i terminy zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy przenoszącej własność zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, przy czym wyznaczone terminy nie mogą być krótsze niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomień. Umowa przenosząca własność podpisana zostanie w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc licząc od dnia otrzymania przez wskazaną kancelarię notarialną oświadczenia Zarządzającego TSSE o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
 9. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscach i terminach podanych w zawiadomieniach, o których mowa w pkt 15. W takim przypadku Prezydent Miasta Przemyśla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca traci wówczas prawo zakupu przedmiotowej nieruchomości.
 10. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 11. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 12. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO‑PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub 823 66 88.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

przemysłowa 2_30.jpeg