Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 507/5 obręb 213, ul. Cegielniana.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.43.1.2016                                                                                                                          Przemyśl, dnia 02.01.2020 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Cegielnianej

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

 • Działka nr: 507/5
 • Powierzchnia działki: 0,1491 ha
 • Obręb: 213
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00051368/9

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Cegielniana.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości :
       Nieruchomość niezabudowana o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Teren działki o lekkim spadku w kierunku południowym, porośnięty trawą i krzewami. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone niezabudowane, drogi publiczne, w dalszej odległości znajduje się zabudowa jednorodzinna. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega gazociąg; w ul. Fabrycznej znajduje się sieć energetyczna.
        Ze względu na brak bezpośredniego dostępu ww. nieruchomości do ul. Cegielnianej, przy jej sprzedaży ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu pasem gruntu o powierzchni 38 m2 przez nieruchomość oznaczoną jako działki nr 220/1 i nr 507/4 w obrębie 213 objętą księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9, na rzecz właściciela działki nr 507/5 w obrębie 213. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 800,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT), nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
        Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Słowackiego II”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 177/2009 z dnia 22 października 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 92, poz. 1281 z dnia 30 listopada 2009 r.), działka nr 507/5 zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem „MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
        Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład  działki nr 507/5 wchodzi użytek gruntowy o symbolach: „RII” i „RIVa” – grunty orne.

5. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 16.10.2019 r. i 11.12.2019 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 102 000,00 zł (słownie złotych: sto dwa tysiące 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Trzeci  przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. (środa) o godzinie 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 10 200,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy dwieście 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg - działka nr 507/5 obręb 213”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 04 lutego 2020 r.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 10-01-2020
  do 12-02-2020 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  09-01-2020
  przez: Agnieszka Solka
 • opublikowano:
  09-01-2020 14:29
  przez: Agnieszka Solka
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 103
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl