Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (rok 2020) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506), która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli tut. Urzędu Miejskiego, realizując obowiązek ustawowy udostępnia – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Miejska – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych);
2. na stronie internetowej miasta: www.przemysl.pl;
3.
oraz do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli – pok. nr 7, I piętro.

Uwaga!!! Interpelacje wraz z odpowiedziami z roku 2018/2019 znajdują się w zakładce "Rada Miejska", pozycja "Rejestr interpelacji i zapytań Radnych", a także pod linkiem:

https://bip.przemysl.pl/52185/3666/rejestr-interpelacji-i-zapytan-radnych-rady-miejskiej-w-przemyslu-viii-kadencji-lata-20182019-kierowanych-do-prezydenta-miasta-przemysla-oraz-udzielonych-odpowiedzi.html

 
 

Lp.

Imię
i nazwisko
radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do
Prezydenta Miasta Przemyśla
(skan – pdf.)

Data złożenia interpelacji / zapytania
(według daty wpływu do Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego)

Termin załatwienia
sprawy

Treść udzielonej przez
Prezydenta Miasta Przemyśla
(lub osobę przez niego wyznaczoną) odpowiedzi na interpelację / zapytanie
(skan – pdf.)

1.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przywrócenia miejsc parkingowych przy zbiegu Wybrzeża Prezydenta Woodrowa Wilsona i ul. Sportowej.

PDF1. interp. A. Berestecki - 07.01.2020 r..pdf

07.01.2020 r. 17.01.2020 r. PDF1.odp. A. Berestecki - 17.01.2020 r..pdf
2. Pan Robert Bal

W sprawie wniosków dotyczących modernizacji ul. Bielskiego i Wysockiego.

PDF2.interp. R. Bal - 16.01.2020 r..pdf

15.01.2020 r. 23.01.2020 r. PDF2. odp. R. Bal - 23.01.2020 r..pdf
3. Pan Robert Bal

W sprawie wniosku dotyczącego termomodernizacji Hali Sportowej.

PDF3.interp. R. Bal - 16.01.2020 r..pdf

15.01.2020 r. 23.01.2020 r. PDF3. odp. R. Bal - 23.01.2020 r..pdf
4. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zabezpieczenia budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Dolińskiego przez dewastacją, a także montaż oświetlenia w tym miejscu.

PDF4. interp. M. Kamiński - 21.01.2020 r..pdf

21.01.2020 r.    
5. Pan Maciej Kamiński

W sprawie budowy bloku mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego.

PDF5. interp. M. Kamiński - 23.01.2020 r..pdf

23.01.2020 r.    
6. Pan Maciej Kamiński

W sprawie planów finansowych i inwestycyjnych Spółek Miejskich.

PDF6. interp. M. Kamiński - 23.01.2020 r..pdf

23.01.2020 r.    
7. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania kamer na mostach, monitorujących nadbrzeże Sanu.

PDF7. interp. B. Barczak - 27.01.2020 r..pdf

27.01.2020 r.    
8. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie rewitalizacji przystanków autobusowych na osiedlu Rycerskim.

PDF8. interp. B. Barczak - 27.01.2020 r..pdf

27.01.2020 r.    
9. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uczestnictwa miasta Przemyśla w Programie Fabryka ARP S. A.

PDF9. intepr. B. Barczak - 27.01.2020 r..pdf

27.01.2020 r.    

sporządził: Damian Molter
Biuro Rady Rady Miejskiej
i Współpracy z Zarządami Osiedli
Urząd Miejski w Przemyślu

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2020
  przez: Damian Molter
 • opublikowano:
  08-01-2020 11:04
  przez: Damian Molter
 • zmodyfikowano:
  28-01-2020 13:58
  przez: Damian Molter
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 760
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl