Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (rok 2020) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

"3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty."

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli tut. Urzędu Miejskiego, realizując obowiązek ustawowy udostępnia – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Miejska – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych);
2. na stronie internetowej miasta: www.przemysl.pl;
3. oraz do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli – pok. nr 7, I piętro.

Lp.

Imię
i nazwisko
radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do
Prezydenta Miasta Przemyśla
(skan – pdf.)

Data złożenia interpelacji / zapytania
(według daty wpływu do Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego)

Termin załatwienia
sprawy

Treść udzielonej przez
Prezydenta Miasta Przemyśla
(lub osobę przez niego wyznaczoną) odpowiedzi na interpelację / zapytanie
(skan – pdf.)

1.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przywrócenia miejsc parkingowych przy zbiegu Wybrzeża Prezydenta Woodrowa Wilsona i ul. Sportowej.

PDF1. interp. A. Berestecki - 07.01.2020 r..pdf (90,00KB)

07.01.2020 r.

17.01.2020 r.

09.03.2020 r.

PDF1.odp. A. Berestecki - 17.01.2020 r..pdf (48,91KB)

PDF1. odp. A. Berestecki - 09.03.2020 r..pdf (32,44KB)

2.

Pan Robert Bal

W sprawie wniosków dotyczących modernizacji ul. Bielskiego i Wysockiego.

PDF2.interp. R. Bal - 16.01.2020 r..pdf (34,22KB)

15.01.2020 r.

23.01.2020 r.

PDF2. odp. R. Bal - 23.01.2020 r..pdf (34,92KB)

3.

Pan Robert Bal

W sprawie wniosku dotyczącego termomodernizacji Hali Sportowej.

PDF3.interp. R. Bal - 16.01.2020 r..pdf (31,85KB)

15.01.2020 r.

23.01.2020 r.

PDF3. odp. R. Bal - 23.01.2020 r..pdf (29,69KB)

4.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie zabezpieczenia budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Dolińskiego przez dewastacją, a także montaż oświetlenia w tym miejscu.

PDF4. interp. M. Kamiński - 21.01.2020 r..pdf (34,09KB)

21.01.2020 r.

04.02.2020 r.

PDF4. odp. M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf (67,51KB)

5.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie budowy bloku mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego.

PDF5. interp. M. Kamiński - 23.01.2020 r..pdf (40,21KB)

23.01.2020 r.

04.02.2020 r.

PDF5. odp. M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf (40,10KB)

6.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie planów finansowych i inwestycyjnych Spółek Miejskich.

PDF6. interp. M. Kamiński - 23.01.2020 r..pdf (29,68KB)

23.01.2020 r.

04.02.2020 r.

PDF6. odp. M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf (64,63KB)

7.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania kamer na mostach, monitorujących nadbrzeże Sanu.

PDF7. interp. B. Barczak - 27.01.2020 r..pdf (38,98KB)

27.01.2020 r.

04.02.2020 r.

PDF7. odp. B. Barczak - 04.02.2020 r..pdf (32,33KB)

8.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie rewitalizacji przystanków autobusowych na osiedlu Rycerskim.

PDF8. interp. B. Barczak - 27.01.2020 r..pdf (43,30KB)

27.01.2020 r.

05.02.2020 r.

PDF8. odp. B. Barczak - 05.02.2020 r..pdf (30,59KB)

9.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uczestnictwa miasta Przemyśla w Programie Fabryka ARP S. A.

PDF9. intepr. B. Barczak - 27.01.2020 r..pdf (99,26KB)

27.01.2020 r.

05.02.2020 r.

PDF9. odp. B. Barczak - 05.02.2020 r..pdf (38,90KB)

10.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wykonania chodnika, umożliwiającego dostęp do Obelisku, upamiętniającego ofiary Getta Przemyskiego.

PDF10. interp. A. Berestecki - 29.01.2020 r..pdf (42,58KB)

29.01.2020 r.

12.02.2020 r.

PDF10. odp. A. Berestecki - 12.02.2020 r..pdf (32,68KB)

11.

Pan Daniel Dryniak

W sprawie przeglądu i napraw na terenie Wielopokoleniowego Parku Wypoczynku, Sportu i Rekreacji przy ul. Bohaterów Getta.

PDF11. interp. D. Dryniak - 30.01.2020 r..pdf (59,33KB)

30.01.2020 r.

12.02.2020 r.

PDF11. odp. D. Dryniak - 12.02.2020 r..pdf (50,92KB)

12.

Pan Daniel Dryniak

W sprawie informacji dotyczących zmian
w składach Rad Nadzorczych Spółek Miejskich, przypadających w okresie 1.01.2019 r. - 15.01.2020 r.

PDF12. interp. D. Dryniak - 30.01.2020 r..pdf (35,50KB)

30.01.2020 r.

06.01.2020 r.

PDF12. odp. D. Dryniak - 06.02.2020 r..pdf (41,46KB)

13.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu na ul. Monte Cassino - wjazd na teren Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.

PDF13. interp. M. Kamiński - 03.02.2020 r..pdf (41,75KB)

03.02.2020 r.

17.02.2020 r.

PDF13. odp. M. Kamiński - 17.02.2020 r..pdf (36,88KB)

14.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie postawienia znaku B-36 z tabliczką T-24 przy ul. Glazera 10.

PDF14. interp. M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf (30,34KB)

03.02.2020 r.

06.02.2020 r.

23.03.2020 r.

PDF14. odp. M. Kamiński - 06.02.2020 r..pdf (30,82KB)

PDF14.2 odp. M.Kamiński - 23.03.2020.pdf (476,51KB)

15.

Pan Robert Bal

W sprawie przekazania kopii protokołu Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli, a także wniosków pokontrolnych.

PDF15. interp. R. Bal - 04.02.2020 r..pdf (35,43KB)

04.02.2020 r.

18.02.2020 r.

PDF15. odp. R. Bal - 18.02.2020 r..pdf (26,75KB)

16.

Pan Robert Bal

W sprawie sytuacji targowiska przy ul. Wilsona.

PDF16. interp. R. Bal - 04.02.2020 r..pdf (36,76KB)

04.02.2020 r.

16.02.2020 r.

PDF16. odp. R. Bal. - 13.02.2020 r..pdf (38,12KB)

17.

Pan Daniel Dryniak

W sprawie ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na odcinku ul. Reymonta oraz ul. Strażackiej.

PDF17. interp. D. Dryniak - 04.02.2020 r..pdf (40,45KB)

04.02.2020 r.

12.02.2020 r.

23.03.2020 r.

PDF17. odp. D. Dryniak - 12.02.2020 r..pdf (34,51KB)

PDF17.2 odp. D.Dryniak - 23.03.2020.pdf (582,77KB)
 

18.

Panowie
Daniel Dryniak
oraz
Maciej Kamiński

W sprawie doraźnego zabezpieczenia akweduktu i poprowadzonej przez niego rury z wodą, położonych przy
ul. Stanisława Augusta

PDF18. interp. D. Dryniak M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf (76,99KB)

04.02.2020 r.

14.02.2020 r.

PDF18. odp. M. Kamiński, D. Dryniak - 14.02.2020 r..pdf (73,54KB)

19.

Pan Dariusz Lasek

W sprawie stanu technicznego parkietu Hali Sportowej POSiR.

PDF19. interp. D. Lasek - 04.02.2020 r..pdf (110,18KB)

04.02.2020 r.

19.02.2020 r.

PDF19. odp. D. Lasek - 19.02.2020 r..pdf (39,34KB)

20.

Pan Dariusz Lasek

W sprawie przeprowadzenia napraw powierzchni schodów łączących
ul. Popielów z ul. Pułaskiego.

PDF20. interp. D. Lasek - 04.02.2020 r..pdf (143,85KB)

04.02.2020 r.

20.02.2020 r.

PDF20. odp. D. Lasek - 20.02.2020 r..pdf (388,33KB)

21.

Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie przeprowadzenia napraw ławek i altanki na terenie skateparku, położonego przy ul. Bohaterów Getta.

PDF21. interp. M. Jaworska-Żurawska 07.02.2020 r..pdf (27,79KB)

07.02.2020 r.

19.02.2020 r.

PDF21. odp. M. Jaworska-Żurawska - 19.02.2020 r..pdf (49,50KB)

22.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków na pilny remont skrzyżowania ulic Kupały i Gen. Stefana Grota - Roweckiego.

PDF22. interp. A. Berestecki - 10.02.2020 r..pdf (65,81KB)

10.02.2020 r.

20.02.2020 r.

PDF22. odp. A. Berestecki - 20.02.2020 r..pdf (41,20KB)

23.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie rozważenia możliwości budowy nowego drewnianego mostku nad głębokim rowem fortecznym, łączącego "Ścieżkę na Zniesieniu" z terenem przyległym do nartostrady.

PDF23. interp. A. Berestecki - 10.02.2020 r..pdf (77,42KB)

10.02.2020 r.

24.02.2020 r.

18.06.2020 r.

PDF23. odp. A. Berestecki - 24.02.2020 r..pdf (38,82KB)

PDF23. odp. A. Berestecki - 18.06.2020 r..pdf (34,17KB)

24.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie utworzenia przystanków autobusowych na żądanie w pobliżu górnej kasy biletowej wyciągu narciarskiego.

PDF24. interp. A. Berestecki - 10.02.2020 r..pdf (59,82KB)

10.02.2020 r.

20.02.2020 r.

23.03.2020 r.

10.06.2020 r.

08.07.2020 r.

07.08.2020 r.

29.09.2020 r.
22.02.2021 r.

PDF24. odp. A. Berestecki - 20.02.2020 r..pdf (33,79KB)

PDF24.2 odp. A.Berestecki - 23.03.2020.pdf (481,90KB)

PDF24. odp. A. Berestecki - 10.06.2020 r..pdf (29,70KB)

PDF24. odp. A. Berestecki - 08.07.2020 r..pdf (38,19KB)

PDF24. odp. A. Berestecki - 07.08.2020 r..pdf (31,43KB)

PDF24. odp. A. Berestecki - 29.09.2020 r..pdf (296,48KB)
PDF24. odp. A. Berestecki - 22.02.2021 r..pdf (257,81KB)
 

25.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie dostępności łaźni dla osób bezdomnych.

PDF25. interp. A. Berestecki - 14.02.2020 r..pdf (73,82KB)

13.02.2020 r.

25.02.2020 r.

PDF25. odp. A. Berestecki - 25.02.2020 r..pdf (73,47KB)

26.

Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie kontroli stanu kanalizacji oraz udrożnienia studzienek, położonych przy ul. Piłsudskiego 23 i 25.

PDF26. interp. M. Gazdowicz - 17.02.2020 r..pdf (40,21KB)

17.02.2020 r.

04.03.2020 r.

06.03.2020 r.

PDF26. odp. M. Gazdowicz - 04.03.2020 r..pdf (37,28KB)

PDF26. odp. M. Gazdowicz - 06.03.2020 r..pdf (2,06MB)

27.

Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie remontu mostu kolejowego w Przemyślu.

PDF27. interp. M. Gazdowicz - 17.02.2020 r..pdf (32,94KB)

17.02.2020 r.

27.02.2020 r.

PDF27. odp. M. Gazdowicz - 27.02.2020 r..pdf (49,20KB)

28.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia parkingu w okolicach ZUS w Przemyślu.

PDF28. interp. M. Kamiński - 18.02.2020 r..pdf (35,02KB)

18.02.2020 r.

03.03.2020 r.

PDF28. odp. M. Kamiński - 03.03.2020 r..pdf (44,09KB)

29.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie realizacji programu Mieszkanie Plus na terenie Miasta Przemyśla.

PDF29. interp. M. Kamiński - 18.02.2020 r..pdf (36,32KB)

18.02.2020 r.

27.02.2020 r.

PDF29. odp. M. Kamiński - 27.02.2020 r..pdf (79,79KB)

30.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie zagrodzenia działek, położonych przy ul. Kramarza.

PDF30. interp. M. Kamiński - 18.02.2020 r..pdf (33,16KB)

18.02.2020 r.

03.03.2020 r.

PDF30. odp. M. Kamiński - 03.03.2020 r..pdf (47,99KB)

31.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykonania remontu nawierzchni ul. Skośnej.

PDF31. interp. M. Kamiński - 18.02.2020 r..pdf (30,46KB)

18.02.2020 r.

02.03.2020 r.

PDF31. odp. M. Kamiński - 02.03.2020 r..pdf (33,98KB)

32.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie ustawienia kabiny sanitarnej na parkingu Cmentarza Zasańskiego.

PDF32. interp. B. Barczak - 20.02.2020 r..pdf (39,33KB)

20.02.2020 r.

28.02.2020 r.

PDF32. odp. B. Barczak - 28.02.2020 r..pdf (34,00KB)

33.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie informacji o liczbie mieszkań w zasobach TBS.

PDF33. interp. M. Kamiński - 24.02.2020 r..pdf (29,56KB)

24.02.2020 r.

05.03.2020 r.

PDF33. odp. M. Kamiński - 05.03.2020 r..pdf (75,89KB)

34.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie informacji dotyczących rekompensat z tytułu odzyskania należności.

PDF34. interp. M. Kamiński - 24.02.2020 r..pdf (41,00KB)

24.02.2020 r.

03.03.2020 r.

PDF34. odp. M. Kamiński - 03.03.2020 r..pdf (81,89KB)

35.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania w każdej szkole dystrybutora PWiK.

PDF35. interp. B .Barczak - 25.02.2020 r..pdf (38,96KB)

25.02.2020 r.

06.03.2020 r.

PDF35. odp. B. Barczak - 06.03.2020 r..pdf (45,01KB)

36.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wymiany stolarki okiennej w bloku TBS, położonego przy ul. Wysockiego 24.

PDF36. interp. B. Barczak - 25.02.2020 r..pdf (40,76KB)

25.02.2020 r.

05.02.2020 r.

PDF36. odp. B. Barczak - 05.03.2020 r..pdf (40,99KB)

37.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zatrudnienia przez Miasto osoby, dokonującej drobnych napraw dla seniorów.

PDF37. interp. B. Barczak - 25.02.2020 r..pdf (39,11KB)

25.02.2020 r.

06.03.2020 r.

PDF37. odp. B. Barczak - 06.03.2020 r..pdf (48,09KB)

38.

Panowie
Maciej Kamiński oraz
Daniel Dryniak

W sprawie toru treningowego przy ul. Sieleckiej.

PDF38. interp. M. Kamiński, D. Dryniak - 25.02.2020 r..pdf (42,82KB)

25.02.2020 r.

09.03.2020 r.

PDF38. odp. D. Dryniak M. Kamiński - 09.03.2020 r..pdf (55,87KB)

39.

Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji na temat dzierżawy targowiska przy ul. Wyb. Wilsona.

PDF39. interp. R. Bal - 25.02.2020 r..pdf (43,25KB)

25.02.2020 r.

09.03.2020 r.

PDF39. odp. R. Bal - 09.03.2020 r..pdf (361,81KB)

40.

Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji na temat sytuacji PWiK.

PDF40. interp. R. Bal - 25.02.2020 r..pdf (39,67KB)

25.02.2020 r.

09.03.2020 r.

PDF40. odp. R. Bal - 09.03.2020 r..pdf (80,42KB)

41.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia dodatkowych informacji ws. realizacji programu Mieszkanie Plus na terenie miasta Przemyśla.

PDF41. interp. M. Kamiński - 28.02.2020 r..pdf (35,66KB)

28.02.2020 r.

12.03.2020 r.

PDF41. odp. M. Kamiński - 12.03.2020 r..pdf (77,70KB)

42.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie stanu technicznego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Przemyślu.

PDF42. interp. M. Kamiński - 03.03.2020 r..pdf (40,13KB)

02.03.2020 r.

12.03.2020 r.

PDF42. odp. M. Kamiński - 12.03.2020 r..pdf (29,43KB)

43.

Pani Ewa Sawicka

W sprawie uporządkowania terenu wokół byłego Przedszkola nr 12 przy ul. Dolińskiego.

PDF43. interp. E. Sawicka - 03.03.2020 r..pdf (29,79KB)

03.03.2020 r.

16.03.2020 r.

PDF43. odp. E. Sawicka - 16.03.2020 r..pdf (30,24KB)

44.

Pani Ewa Sawicka

W sprawie uporządkowania terenu przy ul. Paderewskiego.

PDF44. interp. E. Sawicka - 03.03.2020 r..pdf (29,58KB)

03.03.2020 r.

16.03.2020 r.

PDF44. odp. E. Sawicka - 16.03.2020 r..pdf (44,61KB)

45.

Pan Robert Bal

W sprawie przetargów na zbycie gruntów w przemyskiej strefie TSSE.

PDF45. inter. R. Bal. - 03.03.2020.pdf (30,88KB)

03.03.2020 r.

16.03.2020 r.

PDF45. odp. R. Bal - 16.03.2020 r..pdf (92,98KB)

46.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie rekompensat z tytułu odzyskania należności przez Miasto.

PDF46. interp. M. Kamiński - 04.03.2020 r..pdf (37,32KB)

04.03.2020 r.

17.03.2020 r.

PDF46. odp. M. Kamiński - 17.03.2020 r..pdf (91,62KB)

47.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie skrzyżowania przy ul. Monte Cassino.

PDF47. interp. M. Kamiński - 06.03.2020 r..pdf (46,43KB)

05.03.2020 r.

19.03.2020 r.

PDF47.odp. M. Kamiński - 19.03.2020 r..pdf (59,06KB)

48.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia parkingu w pobliżu ZUS.

PDF48. interp. M. Kamiński --06.03.2020 r..pdf (51,54KB)

06.03.2020 r.

08.04.2020 r.

PDF48 odp. M.Kamiński - 8.04.2020.pdf (50,26KB)

49.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań wokół działki przy ul. Kramarza.

PDF49. interp. M. Kamiński -10.03.2020 r..pdf (40,15KB)

10.03.2020 r.

19.03.2020

PDF49. odp. M. Kamiński - 19.03.2020 r..pdf (40,38KB)

50.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie oświetlenia w pobliżu budynku po byłym przedszkolu przy ul. Dolińskiego.

PDF50. interp. M. Kamiński - 10.03.2020 r..pdf (37,41KB)

10.03.2020 r.

23.03.2020 r.

PDF50. odp. M.Kamiński - 23.03.2020 r.pdf (49,74KB)

51.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania dozowników z płynem dezynfekującycm na terenie szkół.

PDF51. interp. B. Barczak - 10.03.2020 r..pdf (42,72KB)

10.03.2020 r.

17.03.2020 r.

PDF51. odp. B. Barczak - 17.03.2020 r..pdf (46,26KB)

52.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wprowadzenia systemu, umożliwiającego zdalny udział w sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach Komisji Rady.

PDF52. interp. B. Barczak - 10.03.2020 r..pdf (38,65KB)

10.03.2020 r.

16.03.2020 r.

PDF52. odp. B. Barczak - 16.03.2020 r..pdf (47,41KB)

53.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie problemów z odczytywaniem strony BIP na urządzeniach, wyposażonych w system operacyjny ANDROID.

PDF53. interp. B. Barczak - 10.03.2020 r..pdf (38,06KB)

10.03.2020 r.

24.03.2020 r.

PDF53. odp. B.Barczak - 24.03.2020 r..pdf (42,98KB)

54

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przeprowadzenia badań toksykologicznych nawierzchni sztucznych boisk tzw. "Orlików".

PDF54. interp. B. Barczak - 10.03.2020 r..pdf (42,87KB)

10.03.2020 r.

16.03.2020 r.

PDF54. odp. B. Barczak - 16.03.2020 r..pdf (55,25KB)

55.

Pani Bogumiła Nowak

W sprawie utworzenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w obrębie DH Szpak.

PDF55. interp. B. Nowak - 16.03.2020 r..pdf (28,28KB)

16.03.2020 r.

23.03.2020 r.

PDF55. odp. B.Nowak 23.03.2020.pdf (404,61KB)

56.

Pani Bogumiła Nowak

W sprawie utworzenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w zatoce postojowej ul. Jagiellońskiej.

PDF56. interp. B. Nowak - 16.03.2020 r..pdf (32,40KB)

16.03.2020 r.

23.03.2020 r.

PDF56. odp. B.Nowak - 23.03.2020.pdf (515,74KB)

57.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie dezynfekcji bazaru i Zielonego Rynku.

PDF57. interp. M. Kamiński - 19.03.2020 r..pdf (33,64KB)

o uzupełnienie odpowiedzi
PDF57.2 int. M.Kamiński - 6.04.2020.pdf (63,76KB)

19.03.2020 r.

06.04.2020 r.

30.03.2020 r.

08.05.2020 r.

PDF57. odp. M. Kamiński - 30.03.2020 r..pdf (47,75KB)

PDF57. odp. M. Kamiński - 08.05.2020 r..pdf (28,19KB)

58.

Pan Robert Bal

W sprawie odroczenia podatku od nieruchomości dla lokalnych przedsiębiorców.

PDF58. interp. R. Bal - 18.03.2020 r..pdf (37,52KB)

18.03.2020 r.

03.04.2020 r.

PDF58. odp. R. Bal - 03.04.2020 r..pdf (111,45KB)

59.

Pan Robert Bal

W sprawie zamontowania wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Goszczyńskiego.

PDF59. interp. R. Bal. - 18.03.2020 r..pdf (38,21KB)

18.03.2020 r.

28.04.2020 r.

PDF59. odp. R. Bal - 28.04.2020 r..pdf (28,95KB)

60.

Pan Dariusz Lasek

W sprawie remontu drogi dojazdowej do Państwowej Szkoły Muzycznej w Przemyślu.

PDF60. interp. D. Lasek - 18.03.2020 r..pdf (47,76KB)

18.03.2020 r.

20.04.2020 r.

26.05.2020 r.

PDF60. odp. D. Lasek - 20.04.2020 r..pdf (37,77KB)

PDF60. odp. D. Lasek - 26.05.2020 r..pdf (33,97KB)

61.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie dodatkowych informacji na temat działek, położonych przy ul. Kramarza.

PDF61. interp. M. Kamiński - 24.03.2020 r..pdf (40,10KB)

24.03.2020 r.

07.04.2020 r.

PDF61. odp. M.Kamiński -07.04.2020 r.pdf (72,02KB)

62.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji na temat naprawy stanu technicznego Sali Gimnastycznej przy SP nr 4.

PDF62. interp. M. Kamiński - 24.03.2020 r..pdf (36,79KB)

o uzupełnienie informacji

PDF62.2. int. M.Kamiński 6.04.2020.pdf (74,19KB)

24.03.2020 r.

06.04.2020 r.

03.04.2020 r.

22.04.2020 r.

PDF62. odp. M. Kamiński - 03.04.2020 r..pdf (35,26KB)

PDF62.2. odp. M. Kamiński - 22.04.2020 r..pdf (47,57KB)

63.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji na temat liczby obciążeń przedsiębiorców rekompensatami od roku 2013.

PDF63. interp. M. Kamiński - 24.03.2020 r..pdf (33,40KB)

24.03.2020 r.

06.04.2020 r.

PDF63. odp. M.Kamiński - 06.04.2020.pdf (42,43KB)

64.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie usunięcia punktów handlowych.

PDF64. interp. M. Kamiński - 27.03.2020 r..pdf (44,67KB)

27.03.2020 r.

08.04.2020 r.

PDF64. odp. M.Kamiński - 8.04.2020.pdf (113,84KB)

65.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie złożenia wniosków o dofinansowanie zakupów sprzętu do zdalnego nauczania.

PDF65. interp. M. Kamiński - 30.03.2020 r..pdf (41,91KB)

30.03.2020 r.

08.04.2020 r.

PDF65. odp. M.Kamiński -08.04.2020.pdf (65,58KB)

66.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie funkcjonowania i zarządzania Spółkami Miejskimi

PDF66. interp. A.Berestecki - 03.04.2020 r.pdf (149,27KB)
 

03.04.2020 r.

14.04.2020 r.

07.05.2020 r.

PDF66. odp. A. Berestecki - 14.04.2020 r..pdf (42,30KB)

PDF66. odp. A. Berestecki - 07.05.2020 r..pdf (97,84KB)

67.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przeciwdziałania epidemii koronawirusa.

PDF67. interp. A.Berestecki - 03.04.2020 r.pdf (102,60KB)

03.04.2020 r.

22.04.2020 r.

06.05.2020 r.

PDF67. odp. A. Berestecki - 22.04.2020 r..pdf (41,70KB)

PDF67. odp. A. Berestecki - 06.05.2020 r..pdf (94,98KB)

68.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie niepokojących sygnałów dot. budynku po przedszkolu na ul. Dolińskiego oraz braku oświetlenia w ciągu pieszym

PDF68. int. M.Kamiński - 06.04.2020.pdf (56,78KB)

06.04.2020 r.

20.04.2020 r.

PDF68. odp. M. Kamiński - 20.04.2020 r..pdf (48,56KB)

69.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przeprowadzenia dużej akcji dezynfekcji z wykorzystaniem przystosowanych armatek śnieżnych.

PDF69. interp. B. Barczak - 10.04.2020 r..pdf (45,90KB)

10.04.2020 r.

20.04.2020 r.

PDF69.odp. B. Barczak - 20.04.2020 r..pdf (49,61KB)

70.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wyboru nowego Prezesa Zarządu PGM Sp. z o. o.

PDF70. interp. A. Berestecki - 14.04.2020 r..pdf (117,88KB)

14.04.2020 r.

28.04.2020 r.

PDF70. odp. A. Berestecki - 28.04.2020 r..pdf (296,78KB)

71.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie funkcjonowania spółek miejskich.

PDF71. interp. A. Berestecki - 14.04.2020 r..pdf (55,76KB)

14.04.2020 r.

28.04.2020 r.

PDF71. odp. A. Berestecki - 28.04.2020 r..pdf (165,01KB)

72.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie bezpłatnego zaopatrywania mieszkańców w maseczki ochronne przez miasto.

PDF72. interp. M. Kamiński - 14.04.2020 r..pdf (36,27KB)

14.04.2020 r.

27.04.2020 r.

PDF72. odp. M. Kamiński - 27.04.2020 r..pdf (46,75KB)

73.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie rekompensat zapłaconych przez przedsiębiorców.

PDF73.interp. M. Kamiński - 15.04.2020 r..pdf (33,28KB)

14.04.2020 r.

29.04.2020 r.

PDF73. odp. M. Kamiński - 29.04.2020 r..pdf (30,33KB)

74.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany terminów usunięcia punktów handlowych z Zielonego Rynku.

PDF74. interp. M. Kamiński - 15.04.2020 r..pdf (38,42KB)

15.04.2020 r.

30.04.2020 r.

PDF74. odp. M. Kamiński - 30.04.2020 r..pdf (35,27KB)

75.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie pozyskania rządowego wsparcia przez spółki miejskie.

PDF75. interp. A. Berestecki - 16.04.2020 r..pdf (55,66KB)

16.04.2020 r.

28.04.2020 r.

PDF75. odp. A. Berestecki - 28.04.2020 r..pdf (98,95KB)

76.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie rezygnacji z pobierania opłat targowych przez miasto.

PDF76. interp. M. Kamiński - 17.04.2020 r..pdf (39,52KB)

17.04.2020 r.

07.05.2020 r.

PDF76. odp. M. Kamiński - 07.05.2020 r..pdf (50,70KB)

77.

Pan Bartłomiej Barczak

Propozycja oszczędności poprzez wyłączenia oświetlenia ulicznego w godz. 24:00 - 4:00.

PDF77. interp. B. Barczak - 17.04.2020 r..pdf (39,14KB)

17.04.2020 r.

28.04.2020 r.

PDF77. odp. B. Barczak - 28.04.2020 r..pdf (41,28KB)

78.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zanieczyszczenia rzeki San.

PDF78. interp. B. Barczak - 17.04.2020 r..pdf (375,72KB)

17.04.2020 r.

11.05.2020 r.

PDF78. odp. B. Barczak - 11.05.2020 r..pdf (44,93KB)

79.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie usunięcia pni drzew z tamy na rzece San.

PDF79. interp. B. Barczak - 17.04.2020 r..pdf (226,75KB)

17.04.2020 r.

05.05.2020 r.

PDF79. odp. B. Barczak - 05.05.2020 r..pdf (79,36KB)

80

Panowie

Robert Bal

Maciej Kamiński

Janusz Zapotocki

W sprawie otwarcia bramki na terenie Zielonego Rynku.

PDF80. interp. R. Bal, M. Kamiński, J. Zapotocki - 20.04.2020 r..pdf (31,95KB)

20.04.2020 r.

04.05.2020 r.

PDF80. odp. R. Bal, M. Kamiński, J. Zapotocki - 04.05.2020 r..pdf (333,32KB)

81.

Pan Maciej Kamiński

Prośba o anulowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Przemyśla nr 11/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

PDF81. interp. M. Kamiński - 23.04.2020 r..pdf (68,54KB)

23.04.2020 r.

15.05.2020 r.

PDF81. odp. M. Kamiński - 15.05.2020 r..pdf (83,90KB)

82.

Pan Bartłomiej Barczak

Prośba o pomoc w częściowym umorzeniu czynszu za dzierżawę terenów targowych, znajdujących się pod zarządem PGK Sp. z o. o.

PDF82. interp. B. Barczak - 24.04.2020 r..pdf (46,12KB)

24.04.2020 r

08.05.2020 r.

PDF82. odp. B. Barczak - 08.05.2020 r..pdf (106,16KB)

83.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie ograniczenia liczby zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.

PDF83. interp. A. Berestecki - 27.04.2020 r..pdf (137,70KB)

27.04.2020 r.

07.05.2020 r.

PDF83. odp. A. Berestecki - 07.05.2020 r..pdf (58,17KB)

84.

Pani Małgorzata Gazdowicz

oraz

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wniosków złożonych przez przedsiębiorców, dotyczących odroczenia płatności czynszu oraz opłat eksploatacyjnych.

PDF84. interp. M. Gazdowicz, A. Berestecki - 27.04.2020 r..pdf (88,42KB)

27.04.2020 r.

15.05.2020 r.

PDF84. odp. M. Gazdowicz, A. Berestecki - 15.05.2020 r..pdf (213,00KB)

85.

Pani Ewa Sawicka

W sprawie reazlizacji nauczania zdalnego przez przemyskie szkoły.

PDF85. interp. E. Sawicka - 28.04.2020 r..pdf (45,09KB)

28.04.2020 r.

11.05.2020 r.

PDF85. odp. E. Sawicka - 11.05.2020 r..pdf (129,83KB)

86.

Pan Robert Bal

W sprawie starań Prezydenta Miasta o umieszczenie remontu ul. Bielskiego na liście podstawowej Funduszu Dróg Samorządowych.

PDF86. interp. R. Bal - 04.05.2020 r..pdf (44,17KB)

04.05.2020 r.

19.05.2020 r.

PDF86. odp. R. Bal - 19.05.2020 r..pdf (46,40KB)

87.

Pan Robert Bal

W sprawie. wniosku do NFOŚiGW dot. rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta.

PDF87. interp. R. Bal - 04.05.2020 r..pdf (37,08KB)

04.05.2020 r.

13.05.2020 r.

PDF87. odp. R. Bal. - 13.05.2020 r..pdf (95,80KB)

88.

Klub Radnych "Regia Civitas"

W sprawie statusu wniosku o przyznanie środków na termomodernizację Hali Sportowej.

PDF88. interp. Regia Civitas - 04.05.2020 r..pdf (29,24KB)

04.05.2020 r.

12.05.2020 r.

PDF88. odp. R. Bal - 12.05.2020 r..pdf (31,69KB)

89.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie usunięcia gruzu budowlanego, położonego wzdłuż ogrodzenia stadionu "Polonia".

PDF89. interp. A. Berestecki - 11.05.2020 r..pdf (67,82KB)

11.05.2020 r.

20.05.2020 r.

PDF89. odp. A. Berestecki - 20.05.2020 r..pdf (36,46KB)

90.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie sytuacji w MZK Sp. z o. o.

PDF90. interp. M. Kamiński - 11.05.2020 r..pdf (35,25KB)

11.05.2020 r.

20.05.2020 r.

PDF90. odp. M. Kamiński - 20.05.2020 r..pdf (78,68KB)

91.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie braku oświetlenia przy byłym przedszkolu przy ul. Dolińskiego.

PDF91. interp. M. Kamiński - 11.05.2020 r..pdf (34,67KB)

11.05.2020 r.

26.05.2020 r.

PDF91. odp. M. Kamiński - 26.05.2020 r..pdf (54,16KB)

92.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie poprawy stanu nawierzchni ul. Karmelickiej.

PDF92. interp. A. Berestecki - 11.05.2020 r..pdf (86,33KB)

11.05.2020 r.

28.05.2020 r.

PDF92. odp. A. Berestecki - 28.05.2020 r..pdf (28,57KB)

93.

Pan Marcin Kowalski

W sprawie gruntownego remontu przystanku autobusowego, położonego przy ul. Grunwaldzkiej.

PDF93. interp. M. Kowalski - 11.05.2020 r..pdf (167,16KB)

11.05.2020 r.

25.05.2020 r.

PDF93. odp. M. Kowalski - 25.05.2020 r..pdf (32,05KB)

94.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie podcięcia suchych gałęzi i konarów drzew wzdłuż ul. Ojca Św. Jana Pawła II.

PDF94. interp. A. Berestecki - 11.05.2020 r..pdf (90,75KB)

11.05.2020 r.

28.05.2020 r.

PDF94. odp. A. Berestecki - 28.05.2020 r..pdf (48,30KB)

95.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie remontu chodnika wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 11.

PDF95. interp. A. Berestecki - 11.05.2020 r..pdf (82,27KB)

11.05.2020 r.

27.05.2020 r.

PDF95. odp. A. Berestecki - 27.05.2020 r..pdf (36,86KB)

96.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wykonania prac remontowo-porządkowych placyku przy ul. Grodzkiej 1.

PDF96. interp. A. Berestecki - 11.05.2020 r..pdf (72,23KB)

11.05.2020 r.

26.05.2020 r.

PDF96. odp. A. Berestecki - 26.05.2020 r..pdf (52,64KB)

97.

Pan Mirosław Majkowski

W sprawie wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych, mających na celu zmniejszenie problemu parkowania w obrębie Starego Miasta

PDF87. interp. M. Majkowski - 12.05.2020 r..pdf (215,06KB)

12.05.2020 r.

03.06.2020 r.

10.07.2020 r.

PDF97. odp. M. Majkowski - 03.06.2020 r..pdf (30,77KB)

PDF97. odp. M. Majkowski - 10.07.2020 r..pdf (150,54KB)

98.

Pan Andrzej Berestecki

Prośba o uzupełnienie informacji na temat wyboru nowego Prezesa Zarządu PGM Sp. z o. o.

PDF98. interp. A. Berestecki - 15.05.2020 r..pdf (59,32KB)

15.05.2020 r.

26.05.2020 r.

PDF98. odp. A. Berestecki - 26.05.2020 r..pdf (43,65KB)

99.

Pan Marcin Kowalski

w imieniu Klubu

Wspólnie dla Przemyśla

W sprawie trwałego upamiętnienia
kpt. Henryka Jaskuły.

PDF99. interp. M. Kowalski - 15.05.2020 r..pdf (38,27KB)

15.05.2020 r.

28.05.2020 r.

PDF99. odp. M. Kowalski - 28.05.2020 r..pdf (65,97KB)

100.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie uzupełnienia informacji na temat ograniczenia liczby godzin ponadwymiarowych u nauczycieli.

PDF100. interp. A. Berestecki - 18.05.2020 r..pdf (222,17KB)

18.05.2020 r.

29.05.2020 r.

PDF100. odp. A. Berestecki - 29.05.2020 r..pdf (122,92KB)

101.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uporządkowania ścieżek rowerowych.

PDF101. interp. B. Barczak - 18.05.2020 r..pdf (409,11KB)

18.05.2020 r.

04.06.2020 r.

PDF101. odp. B. Barczak - 04.06.2020 r..pdf (31,89KB)

102.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie montażu fotopułapki przy przystani "Róża Wiatrów".

PDF102. interp. B. Barczak - 18.05.2020 r..pdf (388,61KB)

18.05.2020 r.

26.05.2020 r.

PDF102. odp. B. Barczak - 26.05.2020 r..pdf (30,36KB)

103.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wykoszenia trawy.

PDF103. interp. B. Barczak - 18.05.2020 r..pdf (204,64KB)

18.05.2020 r.

01.06.2020 r.

PDF103. odp. B. Barczak - 01.06.2020 r..pdf (34,93KB)

104.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania wyniesionego przejścia dla pieszych przy SP nr 4.

PDF104. interp. B. Barczak - 18.05.2020 r..pdf (38,46KB)

18.05.2020 r.

28.05.2020 r.

26.06.2020 r.

PDF104. 106. 107. odp. B. Barczak - 28.05.2020 r..pdf (41,32KB)

PDF104. odp. B. Barczak - 26.06.2020 r..pdf (39,69KB)

105.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przy blokach TBS.

PDF105. interp. B. Barczak - 18.05.2020 r..pdf (38,13KB)

18.05.2020 r.

02.06.2020 r.

PDF105. odp. B. Barczak - 02.06.2020 r..pdf (38,76KB)

106.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania znaku "nie dotyczy chodnika" przy ul. Czarnieckiego od strony Dworca PKP.

PDF106. interp. B. Barczak - 18.05.2020 r..pdf (38,69KB)

18.05.2020 r.

28.05.2020 r.

30.06.2020 r.

PDF104. 106. 107. odp. B. Barczak - 28.05.2020 r..pdf (41,32KB)

PDF106. odp. B. Barczak - 30.06.2020 r..pdf (33,10KB)

107.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania wyniesionego przejścia dla pieszych między osiedlami Warneńczyka i Wieniawskiego.

PDF107. interp. B. Barczak - 21.05.2020 r..pdf (38,46KB)

18.05.2020 r.

28.05.2020 r.

30.06.2020 r.

PDF104. 106. 107. odp. B. Barczak - 28.05.2020 r..pdf (41,32KB)

PDF107. odp. B. Barczak - 30.06.2020 r..pdf (33,85KB)

108.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie sytuacji pracowników MOPS.

PDF108. interp. M. Kamiński - 20.05.2020 r..pdf (64,33KB)

20.05.2020 r.

04.06.2020 r.

PDF108. odp. M. Kamiński - 04.06.2020 r..pdf (30,66KB)

PDFOdp. Dyrektora MOPS.pdf (175,65KB)

109.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie dzierżawy targowiska przy ul. Wilsona.

PDF109. interp. M. Kamiński - 20.05.2020 r..pdf (60,82KB)

20.05.2020 r.

03.04.2020 r.

PDF109. odp. M. Kamiński - 03.06.2020 r..pdf (85,67KB)

110.

Pan Marcin Kowalski

W sprawie odnowienia tablic promujących Przemyśl, położonych przy wjezdzie do miasta.

PDF110. interp. M. Kowalski - 22.05.2020 r..pdf (74,94KB)

22.05.2020 r.

03.06.2020 r.

PDF110. odp. M. Kowalski - 03.06.2020 r..pdf (31,45KB)

111.

Pani Bogumiła Nowak

Prośba o wprowadzenie w Zarządzie Dróg Miejskich terminali do płatności bezgotówkowych.

PDF111. interp. B. Nowak - 25.05.2020 r..pdf (33,88KB)

25.05.2020 r.

03.06.2020 r.

PDF111. odp. B. Nowak - 03.06.2020 r..pdf (36,90KB)

112.

Pan Robert Bal
w imieniu Klubu
Regia Civitas

Prośba o przedłożenie aktualnego planu inwestycyjnego PWiK, dotyczącego infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

PDF112. interp. Regia Civitas - 25.05.2020 r..pdf (38,57KB)

25.05.2020 r.

05.06.2020 r.

PDF112. odp. R. Bal - 08.06.2020 r..pdf (3,52MB)

113.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wykonania remontu elewacji bramy i murów cmentarnych przy ul. Przemysława.

PDF113. interp. A. Berestecki - 01.06.2020 r..pdf (80,96KB)

01.06.2020 r.

15.06.2020 r.

PDF113. odp. A. Berestecki - 15.06.2020 r..pdf (50,02KB)

114.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie uporządkowania działki, połozonej u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Rzecznej.

PDF114. interp. A. Berestecki - 01.06.2020 r..pdf (69,98KB)

01.06.2020 r.

08.06.2020 r.

06.07.2020 r.

PDF114. odp. A. Berestecki - 08.06.2020 r..pdf (31,38KB)

PDF114. odp. A. Berestecki - 06.07.2020 r. anonimizacja.pdf (35,26KB)

115.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zwiększenia liczby miejsc parkingowych przy ul. Czarnieckiego.

PDF115. interp. A. Berestecki - 01.06.2020 r..pdf (73,93KB)

01.06.2020 r.

15.06.2020 r.

PDF115. odp. A. Berestecki - 15.06.2020 r..pdf (70,40KB)

116.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przekazania składki na ZFŚS przez Urząd Miejski oraz jednostki podległe Miastu.

PDF116. interp. A. Berestecki - 01.06.2020 r..pdf (53,71KB)

01.06.2020 r.

15.06.2020 r.

PDF116. odp. A. Berestecki - 15.06.2020 r..pdf (164,12KB)

117.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie wyłączania części ulicznego oświetlenia.

PDF117. interp. M. Kamiński - 01.06.2020 r..pdf (40,94KB)

01.06.2020 r.

10.06.2020 r.

PDF117. odp. M. Kamiński - 10.06.2020 r..pdf (80,99KB)

118.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie zwolnienia z części opłat przemyskich kupców oraz najemców lokali użytkowych.

PDF118. interp. M. Kamiński - 01.06.2020 r..pdf (40,03KB)

01.06.2020 r.

10.06.2020 r.

16.06.2020 r.

29.06.2020 r.

PDF118. odp. M. Kamiński - 10.06.2020 r..pdf (48,87KB)

PDF118. odp. M. Kamiński - 16.06.2020 r..pdf (55,50KB)

PDF118. odp. M. Kamiński - 29.06.2020 r..pdf (49,41KB)

119.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykonania zabiegów pilęgnacyjnych drzew, znajdujących się przy ul. Bp. Glazera.

PDF119. interp. M. Kamiński - 01.06.2020 r..pdf (33,95KB)

01.06.2020 r.

16.06.2020 r.

PDF119. odp. M. Kamiński - 16.06.2020 r..pdf (41,12KB)

120.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie częściowego odgrodzenia ścieżki rowerowej od części dla pieszych.

PDF120. interp. M. Kamiński - 01.06.2020 r..pdf (34,47KB)

01.06.2020 r.

05.06.2020 r.

26.06.2020 r.

PDF120. odp. M. Kamiński - 05.06.2020 r..pdf (34,17KB)

PDF120. odp. M. Kamiński - 26.06.2020 r..pdf (37,12KB)

PDF120. odp. M. Kamiński - 25.09.2020 r..pdf (377,03KB)
 

121.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przeprowadzenia kontroli stanu bloku TBS przy ul. Wysockiego 24.

PDF121. interp. B. Barczak - 03.06.2020 r..pdf (252,74KB)

03.06.2020 r.

16.06.2020 r.

PDF121. odp. B. Barczak - 16.06.2020 r..pdf (68,84KB)

122.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uporządkowania terenu w sąsiedztwie przepompowni PWiK przy ul. Swobodnej.

PDF122. interp. B. Barczak - 03.06.2020 r..pdf (331,48KB)

03.06.2020 r.

16.06.2020 r.

PDF122. odp. B. Barczak - 16.06.2020 r..pdf (28,64KB)

123.

Pan Marcin Kowalski

W sprawie wycięcia drzewa przy ul. Grunwaldzkiej 15.

PDF123. interp. M. Kowalski - 03.06.2020 r..pdf (326,04KB)

03.06.2020 r.

17.06.2020 r.

PDF123. odp.. M. Kowalski - 17.06.2020 r..pdf (28,84KB)

124.

Pan Marcin Kowalski

W sprawie dzika, swobodnie przemieszczającego się po terenie
Osiedla nr 2 "Kmiecie".

PDF124. interp. M. Kowalski - 03.06.2020 r..pdf (28,45KB)

03.06.2020 r.

12.06.2020 r.

PDF124. odp. M. Kowalski - 12.06.2020 r..pdf (32,45KB)

125.

Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy podłoża - kostki brukowej przy ul. Wyb. J. Piłsudskiego.

PDF125. interp. M. Kowalski - 10.06.2020 r..pdf (31,73KB)

10.06.2020 r.

26.06.2020 r.

PDF125. odp. M. Kowalski - 26.06.2020 r..pdf (37,70KB)

126.

Pan Marcin Kowalski

W sprawie usunięcia żywopłotu przy deptaku przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II.

PDF126. interp. M. Kowalski - 10.06.2020 r..pdf (33,93KB)

10.06.2020 r.

26.06.2020 r.

PDF126. odp. M. Kowalski - 26.06.2020 r..pdf (45,55KB)

127.

Klub Radnych

Regia Civitas

W sprawie przekazania sprawozdań finansowych spółek komunalnych za 2019 rok.

PDF127. interp. Regia Civitas - 15.06.2020 r..pdf (34,61KB)

15.06.2020 r.

19.06.2020 r.

PDF127. odp. Regia Civitas - 19.06.2020 r..pdf (37,23KB)

128.

Pan Bartłomiej Barczak

Prośba o przekazanie umowy o dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

PDF128. interp. B. Barczak - 15.06.2020 r..pdf (45,35KB)

15.06.2020 r.

23.06.2020 r.

PDF128. odp. B. Barczak - 23.06.2020 r..pdf (3,81MB)

129.

Pan Maciej Kamiński

Prośba o informacje dotyczące ilości próśb o umorzenie opłat czynszowych lub ich odroczenia.

PDF129. interp. M. Kamiński - 15.06.2020 r..pdf (42,74KB)

15.06.2020 r.

29.06.2020 r.

PDF129. odp. M. Kamiński - 29.06.2020 r..pdf (360,32KB)

130.

Pan Maciej Kamiński

Prośba o analizę miejsc, których dokonano częściowego wyłączenia oświetlenia

PDF130. interp. M. Kamiński - 15.06.2020 r..pdf (35,45KB)

15.06.2020 r.

29.06.2020 r.

PDF130. odp. M. Kamiński - 29.06.2020 r..pdf (280,96KB)

131.

Pani Małgorzata Gazdowicz

Prośba o informację, dotyczącą wystąpienia tzw. "wolnych środków" oraz ich wykorzystania.

PDF131. interp. M. Gazdowicz - 15.06.2020 r..pdf (37,21KB)

15.06.2020 r.

19.06.2020 r.

PDF131. odp. M. Gazdowicz - 19.06.2020 r..pdf (48,48KB)

132.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie realizacji programu "Mieszkanie Plus" na terenie Miasta Przemyśla.

PDF132. interp. M. Kamiński - 23.06.2020 r..pdf (32,21KB)

23.06.2020 r.

06.07.2020 r.

PDF132. odp. M. Kamiński - 06.07.2020 r..pdf (66,42KB)

133.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykoszenia obszarów zarośniętych trawą.

PDF133. interp. M. Kamiński - 23.06.2020 r..pdf (29,67KB)

23.06.2020 r.

07.07.2020 r.

PDF133. odp. M. Kamiński - 07.070.2020 r..pdf (49,29KB)

134.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie przywrócenia przystanku na żądanie przy ul. Chrobrego

PDF134. interp. M. Kamiński - 26.06.2020 r..pdf (32,65KB)

26.06.2020 r.

08.07.2020 r.

11.08.2020 r.

05.10.2020 r.

PDF134. odp. M. Kamiński - 08.07.2020 r..pdf (30,22KB)

PDF134. odp. M. Kamiński - 11.08.2020 r..pdf (36,01KB)

PDF134. odp. M. Kamiński - 05.10.2020 r..pdf (234,52KB)
 

135.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie funkcjonowania PGM
Sp. z o. o.

PDF135. interp. A. Berestecki - 29.06.2020 r..pdf (61,43KB)

29.06.2020 r.

10.07.2020 r.

PDF135. odp. A. Berestecki - 10.07.2020 r..pdf (46,61KB)

136.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego na terenie miasta Przemyśla.

PDF136. interp. M. Kamiński - 29.06.2020 r..pdf (30,81KB)

29.06.2020 r.

07.07.2020 r.

PDF136. odp. M. Kamiński - 07.07.2020 r..pdf (44,18KB)

137.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie ankiet antymobbingowych w MOPS w Przemyślu.

PDF137. interp. M. Kamiński - 29.06.2020 r..pdf (36,21KB)

29.06.2020 r.

10.07.2020 r.

PDF137. odp. M. Kamiński - 10.07.2020 r..pdf (55,95KB)

138.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie naprawy odcinka pieszo-jezdnego, położonego przy ul. Mickiewicza.

PDF138. interp. M. Kamiński - 29.06.2020 r..pdf (34,64KB)

29.06.2020 r.

07.07.2020 r.

07.08.2020 r.

21.09.2021 r.

14.10.2021 r.

PDF138. odp. M. Kamiński - 07.07.2020 r..pdf (29,97KB)

PDF138. odp. M. Kamiński - 07.08.2020 r..pdf (42,98KB)

PDF138. odp. M. Kamiński - 21.09.2021 r..pdf (264,00KB)
PDF138. odp. M. Kamiński - 14.10.2021 r..pdf (235,75KB)
 

139.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu, koszenia i odśnieżania ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego w Przemyślu

PDF139. interp. M. Kamiński - 07.07.2020 r..pdf (37,72KB)

07.07.2020 r.

24.07.2020 r.

PDF139. odp. M.Kamiński -24.07.2020 r.pdf (97,98KB)

140.

Pan Dariusz Lasek

W sprawie uporządkowania ciągu pieszego, położonego przy ul. St. Augusta  oraz przy ul. 3 Maja.

PDF140. interp. D. Lasek - 09.07.2020 r..pdf (45,22KB)

09.07.2020 r.

24.07.2020 r.

PDF140. odp. D.Lasek - 24.07.2020.pdf (38,62KB)

141.

Pan Dariusz Lasek

W sprawie postawienia wiaty przystankowej z ławką przy ul. Bolesława Śmiałego

PDF141. interp. D. Lasek - 09.07.2020 r..pdf (40,24KB)

09.07.2020 r.

14.07.2020 r.

PDF141. odp. D. Lasek - 14.07.2020 r..pdf (35,29KB)

142.

Pan Dariusz Lasek

W sprawie dokonania przeglądu stanu technicznego chodników miejskich.

PDF142. interp. D. Lasek - 09.07.2020 r..pdf (45,18KB)

09.07.2020 r.

24.07.2020 r.

PDF142. odp. D.Lasek - 24.07.2020.pdf (37,86KB)

143.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie pielęgnacji drzew przy ul. Glazera.

PDF143. interp. M. Kamiński - 14.07.2020 r..pdf (30,58KB)

14.06.2020 r.

24.07.2020 r.

PDF143. odp. M.Kamiński -24.07.2020 r.pdf (51,87KB)

144.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie terminów realizacji Budżetu Obywatelskiego.

PDF144. interp. M. Kamiński - 14.07.2020 r..pdf (40,46KB)

14.07.2020 r.

24.07.2020 r.

PDF144. odp. M.Kamiński -24.07.2020 r.pdf (63,05KB)

145.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie funkcjonowania PGM
Sp. z o. o.

PDF145. interp. A.Berestecki - 20.07.2020 r.pdf (74,82KB)

20.07.2020 r.

28.07.2020 r.

11.08.2020 r.

PDF145. odp. A.Berestecki - 28.07.2020.pdf (32,05KB)

PDF145. odp. A. Berestecki - 11.08.2020 r..pdf (524,13KB)

146.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie kopii umowy pożyczki z 2017 r.

PDF146. interp. B.Barczak - 21.07.2020.pdf (57,08KB)

21.07.2020 r.

29.07.2020 r.

PDF146. odp. B.Barczak - 29.07.2020.pdf (1,60MB)

147.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie zdarzeń w spółce PWiK

PDF147. interp. M.Kamiński - 21.07.2020.pdf (41,43KB)

21.07.2020 r.

28.07.2020 r.

14.08.2020 r.

PDF147. odp. M.Kamiński - 28.07.2020.pdf (31,96KB)

PDF147. odp. M. Kamiński - 14.08.2020 r..pdf (53,02KB)

148.

Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie wyciecia suchych drzew przy ul. Nestora nieopodal przystanku MZK

PDF148. interp. T.Leszczyński - 28.07.2020 r.pdf (686,92KB)

28.07.2020 r.

11.08.2020 r.

PDF148. odp. T. Leszczyński - 11.08.2020 r..pdf (30,15KB)

149.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie ustawienia lustra drogowego w pobliżu ul. Herburtów.

PDF149. interp. A. Berestecki - 31.07.2020 r..pdf (38,21KB)

31.07.2020 r.

07.08.2020 r.

29.09.2020 r.

PDF149. odp. A. Berestecki - 07.08.2020 r..pdf (28,68KB)

PDF149. odp. A. Berestecki - 29.09.2020 r..pdf (268,01KB)
 

150.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzupełnienia informacji na temat Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

PDF150. interp. M. Kamiński - 04.08.2020 r..pdf (37,52KB)

04.08.2020 r.

14.08.2020 r.

PDF150. odp. M. Kamiński - 14.08.2020 r..pdf (157,60KB)

151.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie poręczenia kredytu przez PGM.

PDF151. interp. A. Berestecki - 05.08.2020 r..pdf (111,21KB)

05.08.2020 r.

20.08.2020 r.

PDF151. odp. A. Berestecki - 20.08.2020 r..pdf (71,97KB)

152.

Pan Andrzej Berestecki

Prośba o przekazanie sprawozdań spółek miejskich za rok 2019.

PDF152. interp. A. Berestecki - 05.08.2020 r..pdf (47,12KB)

05.08.2020 r.

20.08.2020 r.

PDF152. odp. A. Berestecki - 20.08.2020 r..pdf (268,65KB)

153.

Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie drzewa przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

PDF153. interp. T. Leszczyński - 05.08.2020 r..pdf (139,78KB)

05.08.2020 r.

18.08.2020 r.

PDF153. odp. T. Leszczyńskiego - 18.08.2020 r..pdf (28,67KB)

154.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przeprowadzenia kontroli budynku przy ul. Wysockiego 24.

PDF154. interp. B. Barczak - 07.08.2020 r..pdf (36,35KB)

07.08.2020 r.

21.08.2020 r.

PDF154. odp. B. Barczak - 21.08.2020 r..pdf (41,68KB)

155.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przy blokach TBS przy ul. Wysockiego.

PDF155. interp. B. Barczak - 07.08.2020 r..pdf (37,81KB)

07.08.2020 r.

04.09.2020 r,

PDF155. odp. B. Barczak - 04.09.2020 r..pdf (33,08KB)

156.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie stanu chodnika przy ul. Konopnickiej 20.

PDF156. interp. M. Kamiński - 11.08.2020 r..pdf (32,16KB)

11.08.2020 r.

21.08.2020 r.

PDF156. odp. M. Kamiński - 21.08.2020 r..pdf (44,10KB)

157.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie organizacji ruchu przy ul. Poniatowskiego.

PDF157. interp. M. Kamiński - 11.08.2020 r..pdf (30,50KB)

11.08.2020 r.

18.08.2020 r.

29.09.2020 r.

PDF157. odp. M. Kamiński - 18.08.2020 r..pdf (36,04KB)

PDF157. odp. M. Kamiński - 29.09.2020 r..pdf (588,59KB)
 

158.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie doraźnego remontu ul. Kruhel Wielki.

PDF158. interp. M. Kamiński - 11.08.2020 r..pdf (30,77KB)

11.08.2020 r.

25.08.2020 r.

PDF158. odp. M. Kamiński - 25.08.2020 r..pdf (34,62KB)

159.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu ulic: Bukowa, Cicha i Zakopiańska.

PDF159. interp. M. Kamiński - 11.08.2020 r..pdf (30,06KB)

11.08.2020 r.

21.08.2020 r.

PDF159. odp. M. Kamiński - 21.08.2020 r..pdf (41,71KB)

160.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie wymiany jednej części ekranu dźwiękochłonnego przy wjeździe do ul. Siennej.

PDF160. interp. M. Kamiński - 11.08.2020 r..pdf (33,00KB)

11.08.2020 r.

28.08.2020 r.

PDF160. odp. M. Kamiński - 28.08.2020 r..pdf (61,33KB)

161.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie chodnika, biegnącego od Ronda im. Lecha Kaczyńskiego w strone Medyki.

PDF161. interp. M. Kamiński - 11.08.2020 r..pdf (29,98KB)

11.08.2020 r.

21.08.2020 r.

PDF161. odp. M. Kamiński - 21.08.2020 r..pdf (40,96KB)

162.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie utrzymania porządku w pobliżu pomnika Ojca Św. Jana Pawła II.

PDF162. interp. M. Kamiński - 11.08.2020 r..pdf (28,38KB)

11.08.2020 r.

20.08.2020 r.

PDF162. odp. M. Kamiński - 20.08.2020 r..pdf (38,79KB)

163.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu ul. Kruhelskiej.

PDF163. interp. M. Kamiński - 11.08.2020 r.,.pdf (29,44KB)

11.08.2020 r.

17.08.2020 r.

PDF163. odp. M. Kamiński - 17.08.2020 r..pdf (45,88KB)

164.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie pięlęgnacji zieleni przy ul. Kaczmarskiego.

PDF164. interp. M. Kamiński - 11.08.2020 r..pdf (33,09KB)

11.08.2020 r.

21.08.2020 r.

PDF164. odp. M. Kamiński - 21.08.2020 r..pdf (29,76KB)

165.

Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia informacji na temat opłat za zajęcie pasa drogowego.

PDF165. interp. D. Lasek - 13.08.2020 r..pdf (48,41KB)

13.08.2020 r.

28.08.2020 r.

PDF165. odp. D. Lasek - 28.08.2020 r..pdf (52,55KB)

166.

Pan Dariusz Lasek

W sprawie dodatku dla asystentów rodzinnych.

PDF166. interp. D. Lasek - 13.08.2020 r..pdf (38,49KB)

13.08.2020 r.

27.08.2020 r.

PDF166. odp. D. Lasek - 27.08.2020 r..pdf (78,49KB)

167.

Pan Tomasz Schabowski

W sprawie funkcjonowania PGM Sp. z o. o.

PDF167. interp. T. Schabowski - 17.08.2020 r..pdf (52,96KB)

17.08.2020 r.

01.09.2020 r.

PDF167. odp. T. Schabowski - 01.09.2020 r..pdf (75,36KB)

168.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzupełnienia informacji, dotyczących sytuacji w PWiK.

PDF168. interp. M. Kamiński - 17.08.2020 r..pdf (35,50KB)

17.08.2020 r.

01.09.2020 r.

PDF168. odp. M. Kamiński - 01.09.2020 r..pdf (31,21KB)

169.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

PDF169. interp. M. Kamiński - 17.08.2020 r..pdf (31,67KB)

17.08.2020 r.

27.08.2020 r.

PDF169. odp. M. Kamiński - 27.08.2020 r..pdf (42,62KB)

170.

Pan Paweł Zastrowski

W sprawie postępowań sądowych, toczonych przeciwko PGM Sp. z o. o.

PDF170. interp. P. Zastrowski - 20.08.2020 r..pdf (31,83KB)

20.08.2020 r.

03.09.2020 r.

PDF170. odp. P. Zastrowski - 03.09.2020 r..pdf (55,03KB)

171.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie planu inwestycyjnego PWiK Sp. z o. o. na 2020 r.

PDF171. interp. M. Kamiński - 20.08.2020 r..pdf (26,44KB)

20.08.2020 r.

26.08.2020 r.

PDF171. odp. M. Kamiński - 26.08.2020 r..pdf (3,32MB)

172.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie wyników ankiet antymobbingowych, przeprowadzonych w MOPS.

PDF172. interp. M. Kamiński - 24.08.2020 r..pdf (28,91KB)

24.08.2020 r.

07.09.2020 r.

PDF172. odp. M. Kamiński - 07.09.2020 r..pdf (43,28KB)

173.

Pan Maciej Kamiński

Ws. możliwego wycieku ścieków do rzeki San.

PDF173. interp. M. Kamiński - 24.08.2020 r..pdf (33,86KB)

24.08.2020 r.

10.09.2020 r.

PDF173. odp. M. Kamiński - 10.09.2020 r..pdf (101,20KB)

174.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie odświeżenia znaków poziomych na rondach.

PDF174. interp. M. Kamiński - 24.08.2020 r..pdf (25,89KB)

24.08.2020 r.

09.10.2020 r.

PDF174. odp. M. Kamiński - 09.10.2020 r..pdf (302,68KB)
 

175.

Pan Marcin Kowalski

W sprawie przeprowadzenia napraw elementów wału przeciwpowodziowego.

PDF175. M. Kowalski - 24.08.2020 r..pdf (130,05KB)

24.08.2020 r.

02.09.2020 r.

PDF175. odp. M. Kowalski - 02.09.2020 r..pdf (52,24KB)

176.

Pan Marcin Kowalski

W sprawie możliwości instalacji monitoringu przy ul. Przemysłowej.

PDF176. interp. M. Kowalski - 26.08.2020 r..pdf (176,57KB)

26.08.2020 r.

04.09.2020 r.

PDF176. odp. M. Kowalski - 04.09.2020 r..pdf (37,49KB)

177.

Pan Marcin Kowalski

W sprawie uzupełnienia tablic z nazwami ulic: Okrzei i Paderewskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Bolesława Śmiałego.

PDF177. interp. M. Kowalski - 26.08.2020 r..pdf (124,42KB)

26.08.2020 r.

10.09.2020 r.

PDF177. odp. M. Kowalski - 10.09.2020 r..pdf (35,88KB)

178.

Pan Marcin Kowalski

W sprawie przycięcia gałęzi, wzdłuż deptaka na Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II.

PDF178. interp. M. Kowalski - 26.08.2020 r..pdf (26,88KB)

26.08.2020 r.

09.09.2020 r.

PDF178, odp. M. Kowalski - 09.09.2020 r..pdf (28,15KB)

179

Pan Marcin Kowalski

W sprawie kosztów poniesionych przez PWiK, związanych z usuwaniem awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych w roku 2019.

PDF179. interp. M. Kowalski - 26.08.2020 r..pdf (26,49KB)

26.08.2020 r.

11.09.2020 r.

PDF179. odp. M. Kowalski - 11.09.2020 r..pdf (86,64KB)

180.

Panowie

Marcin Kowalski

Paweł Zastrowski

W sprawie zaplanowania środków w budżecie miasta na 2021, przeznaczonych na rozbiórkę budynku po Przedszkolu nr 12.

PDF180. interp. M. Kowalski P. Zastrowski - 02.09.2020 r..pdf (34,00KB)

02.09.2020 r. 16.09.2020 r. PDF180. odp. P. Zastrowski + M. Kowalski - 16.09.2020 r..pdf (556,56KB)
 
181. Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy chodnika i krawężników przy ul. Rzecznej 10.

PDF181. interp. M. Kowalski - 08.09.2020 r..pdf (26,22KB)

08.09.2020 r. 22.09.2020 r. PDF181. odp. M. Kowalski - 22.09.2020 r..pdf (229,95KB)
 
182. Pan Marcin Kowalski

W sprawie informacji na temat czynnych studni na terenie miejskich cmentarzy.

PDF182. interp. M. Kowalski - 08.09.2020 r..pdf (23,71KB)

08.09.2020 r. 18.09.2020 r. PDF182. odp. M. Kowalski - 18.09.2020 r..pdf (5,94MB)
 
183. Pan Marcin Kowalski

W sprawie stanu zadłużenia miasta.

PDF183. interp. M. Kowalski - 08.09.2020 r..pdf (27,59KB)

08.09.2020 r. 23.09.2020 r. PDF183. odp. M. Kowalski - 23.09.2020 r..pdf (451,66KB)
 
184. Pan Maciej Kamiński

W sprawie sytuacji w PWiK Sp. z o. o.

PDF184. interp. M. Kamiński - 09.09.2020 r..pdf (35,07KB)

09.09.2020 r. 17.09.2020 r. PDF184. odp. M. Kamiński - 17.09.2020 r..pdf (427,48KB)
 
185. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wymiany części ekranu dźwiękochłonnego przy wjeździe do ul. Siennej.

PDF185. interp. M. Kamiński - 09.09.2020 r..pdf (34,30KB)

09.09.2020 r. 16.09.2020 r. PDF185. odp. M. Kamiński - 16.09.2020 r..pdf (577,34KB)
 
186. Klub Radnych Regia Civitas

W sprawie wystawiania aktów zgonów osobom zmarłym poza szpitalem.

PDF186. interp. Regia Civitas - 09.09.2020 r..pdf (56,34KB)

09.09.2020 r. 16.09.2020 r.

PDF186. odp. Regia Civitas - 16.09.2020 r..pdf (1,43MB)
 

187. Pan Marcin Kowalski

W sprawie rozważenia utworzenia Społecznej Rady Kobiet.

PDF187. interp. M. Kowalski - 15.09.2020 r..pdf (371,74KB)

15.09.2020 r. 24.09.2020 r. PDF187. odp. M. Kowalski - 24.09.2020 r..pdf (314,77KB)
 
188. Pan Marcin Kowalski

W sprawie zamontowania lustra drogowo-komunikacyjnego przy ul. Mickiewicza 17.

PDF188. interp. M. Kowalski - 15.09.2020 r..pdf (2,19MB)

15.09.2020 r.

29.09.2020 r.

28.12.2020 r.

PDF188. odp. M. Kowalski - 29.09.2020 r..pdf (233,12KB)

PDF188. odp. M. Kowalski - 28.12.2020 r..pdf (307,52KB)

189. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej złożenia wniosku w ramach Tarczy Samorządowej.

PDF189. interp. M. Kamiński - 15.09.2020 r..pdf (317,52KB)
 

15.09.2020 r. 24.09.2020 r. PDF189. odp. M. Kamiński - 24.09.2020 r..pdf (955,00KB)
 
190. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

PDF190. interp. M. Kamiński - 15.09.2020 r..pdf (387,03KB)
 

15.09.2020 r. 28.09.2020 r. PDF190. odp. M. Kamiński - 28.09.2020 r..pdf (1,01MB)
 
191. Pan Maciej Kamiński

W sprawie ankiet antymobbingowych
w MOPS.

PDF191. interp. M. Kamiński - 15.09.2020 r..pdf (377,08KB)
 

15.09.2020 r.

22.09.2020 r.

PDF191. odp. M. Kamiński - 22.09.2020 r..pdf (252,25KB)
 
192. Pan Maciej Kamiński

W sprawie planu inwestycyjnego PWiK na 2020 r.

PDF192. interp. M. Kamiński - 15.09.2020 r..pdf (520,62KB)
 

15.09.2020 r. 29.09.2020 r. PDF192. odp. M. Kamiński - 29.09.2020 r..pdf (6,24MB)
 
193. Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wartości wydatków majątkowych, zaciągnietych kredytów, pożyczek i kwoty ich spłat.

PDF193. interp. R. Bal - 16.09.2020 r..pdf (218,21KB)
 

16.09.2020 r. 21.09.2020 r. PDF193. odp. R. Bal - 21.09.2020 r..pdf (290,04KB)
 
194. Pan Maciej Kamiński

W sprawie procesu sądowego w MOPS.

PDF194. interp. M. Kamiński - 22.09.2020 r..pdf (202,06KB)
 

22.09.2020 r. 01.10.2020 r. PDF194. odp. M. Kamiński - 01.10.2020 r..pdf (244,11KB)
 
195. Pan Maciej Kamiński

W sprawie ustosunkowania się do pytania, związanego z PWiK.

PDF195. interp. M. Kamiński - 22.09.2020 r..pdf (214,53KB)
 

22.09.2020 r. 02.10.2020 r. PDF195. odp. M. Kamiński - 02.10.2020 r..pdf (650,58KB)
 
196. Pan Robert Bal

W sprawie przedłożenia kopii umowy zawartej z Polskim Funduszem Rozwoju SA.

PDF196. interp. R. Bal - 22.09.2020 r..pdf (532,76KB)
 

22.09.2020 r. 30.09.2020 r. PDF196. odp. R. Bal - 30.09.2020 r..pdf (2,24MB)
 
197. Pan Robert Bal

W sprawie dofinansowania z NFOŚiGW na modernizację Hali Sportowej.

PDF197. interp. R. Bal - 22.09.2020 r..pdf (265,84KB)
 

22.09.2020 r. 29.09.2020 r. PDF197. odp. R. Bal - 29.09.2020 r..pdf (220,96KB)
 
198. Pan Robert Bal

W sprawie podjęcia interwencji, związanej z utrzymaniem porządku na Zniesieniu.

PDF198. interp. R. Bal - 22.09.2020 r..pdf (11,65MB)
 

22.09.2020 r.

30.09.2020 r. PDF198. odp. R. Bal - 30.09.2020 r..pdf (336,05KB)
 
199. Pan Maciej Kamiński

W sprawie realizacji Programu Mieszkanie Plus.

PDF199. interp. M. Kamiński - 25.09.2020 r..pdf (207,82KB)
 

25.09.2020 r. 07.10.2020 r. PDF199. odp. M. Kamiński - 07.10.2020 r..pdf (534,98KB)
200. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu nawierzchni drogi na odcinku ulicy Glazera.

PDF200. interp. M. Kamiński - 2.09.2020 r..pdf (195,45KB)
 

25.09.2020 r. 12.10.2020 r.
10.12.2020 r.
PDF200. odp. M. Kamiński - 12.10.2020 r..pdf (279,95KB)
PDF200. odp. M Kamiński - 10.12.2020 r..pdf (430,00KB)
 
201. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie informacji, dotyczących stawek czynszowych dla najemców lokali, znajdujących się w zasobach MZK.

PDF201. interp. P. Zastrowski - 25.09.2020 r..pdf (233,15KB)
 

25.09.2020 r. 08.10.2020 r. PDF201. odp. P. Zastrowski - 08.10.2020 r..pdf (233,38KB)
 
202. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie ustawienia prostej sygnalizacji świetlnej, służacej do ruchu wahadłowego pojazdów na ul. bł. Ks. Popiełuszki.

PDF202. interp. J. Zapotocki - 28.09.2020 r..pdf (1,33MB)
 

28.09.2020 r.

09.10.2020 r.

29.12.2020 r.

25.03.2021 r.

PDF202. odp. J. Zapotocki - 09.10.2020 r..pdf (272,71KB)

PDF202. odp. J. Zapotocki - 29.12.2020 r..pdf (34,06KB)

PDF202. odp. J. Zapotocki - 25.03.2021 r..pdf (42,78KB)

203. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie ustawienia znaków D-5 i B-31 na skrzyżowaniu ulic: Basztowej i Słowackiego.

PDF203. interp. J. Zapotocki - 28.09.2020 r..pdf (1,31MB)
 

28.09.2020 r.

09.10.2020 r.

28.12.2020 r.

PDF203. odp. J. Zapotocki - 09.10.2020 r..pdf (272,71KB)

PDF203. odp. J. Zapotocki - 28.12.2020 r..pdf (268,05KB)

204. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu podjazdów na wózki przy schodach na wysokości ul. Glazera 32-34.

PDF204. interp. M. Kamiśki - 02.10.2020 r..pdf (193,85KB)
 

02.10.2020 r. 15.10.2020 r. PDF204. odp. M. Kamiński - 15.10.2020 r..pdf (246,63KB)
 
205. Pan Marcin Kowalski

W sprawie remontu chodnika na wysokości Przedszkola Nr 11.

PDF205. interp. M. Kowalski - 05.10.2020 r..pdf (1,70MB)
 

05.10.2020 r. 19.10.2020 r.
10.12.2020 r.
PDF205. odp. M. Kowalski - 19.10.2020 r..pdf (500,49KB)
PDF205. odp. M. Kowalski - 10.12.2020 r..pdf (633,38KB)
 
206. Pan Dariusz Lasek

W sprawie dalszej działalności pracowni plastycznej MDK.

PDF206. interp. D. Lasek - 06.10.2020 r..pdf (624,67KB)
 

06.10.2020 r. 16.10.2020 r. PDF206. odp. D. Lasek - 16.10.2020 r..pdf (874,40KB)
 
207. Pan Dariusz Lasek

W sprawie modernizacji części schodów, łączących ul. Popielów z ul. Pułaskiego.
PDF207. interp. D. Lasek - 06.10.2020 r..pdf (511,34KB)
 

06.10.2020 r. 21.10.2020 r. PDF207. odp. D. Lasek - 21.10.2020 r..pdf (284,49KB)
 
208. Pan Dariusz Lasek

W sprawie remontu / naprawy odcinka ciągu pieszego przy ul. Iwaszkiewicza 3 w kierunku ul. 3 Maja.

PDF208. interp. D. Lasek - 06.10.2020 r..pdf (1,18MB)
 

06.10.2020 r. 14.10.2020 r. PDF208. odp. D. Lasek - 14.10.2020 r..pdf (332,09KB)
 
209. Pani Monika Jaworska

W sprawie usunięcia porzuconego pojazdu.

PDF209. interp. M. Jaworska - 06.10.2020 r..pdf (208,21KB)
 

06.10.2020 r. 16.10.2020 r. PDF209. odp. M. Jaworska - 16.10.2020 r..pdf (219,19KB)
 
210. Pani Monika Jaworska

W sprawie podjęcia działań, mających na celu rozwiązanie problemu, związanego z ul. Mierosławskiego.

PDF210. interp. M. Jaworska - 05.10.2020 r..pdf (235,59KB)
 

06.10.2020 r.

 

19.10.2020 r. PDF210. odp. M. Jaworska - 19.10.2020 r..pdf (242,81KB)
 
211. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie powołania Komisji Konserwatorskiej, celem zlecenia wykonania oględzin stanu muru oporowego przy ul. Matejki.

PDF211. interp. M. Majkowski - 08.10.2020 r..pdf (296,16KB)
 

08.10.2020 r.

21.10.2020 r.

18.06.2021 r.

PDF211. odp. M. Majkowski - 21.10.2020 r..pdf (232,66KB)

PDF211. odp. M. Majkowski - 18.06.2021 r. - anonimizacja.pdf (359,62KB)
 

212. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących MZK w Przemyślu.

PDF212. interp. M. Kamiński - 12.10.2020 r..pdf (242,01KB)
 

12.10.2020 r. 23.10.2020 r.
18.11.2020 r.
PDF212. odp. M. Kamiński - 23.10.2020 r..pdf (197,32KB)
PDF212. odp. M. Kamiński - 18.11.2020 r..pdf (948,06KB)
 
213. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie umożliwienia dokonywania płatności przelewem w miejskich ośrodkach edukacji.

PDF213. interp. T. Leszczyński - 13.10.2020 r..pdf (294,18KB)
 

13.10.2020 r. 26.10.2020 r.
09.06.2021 r.
PDF213. odp. T. Leszczyński - 26.10.2020 r..pdf (276,76KB)
PDF213. odp. T. Leszczyński - 09.06.2021 r..pdf (272,94KB)

 
214. Pan Maciej Kamiński

W sprawie ustosunkowania się do pytania, związanego z PWiK.

PDF214. interp. M. Kamiński - 13.10.2020 r..pdf (242,65KB)
 

13.10.2020 r.

27.10.2020 r.
03.11.2020 r.

PDF214. odp. M. Kamiński - 27.10.2020 r..pdf (208,24KB)
PDF214. odp. M. Kamiński - 03.11.2020 r..pdf (199,90KB)
 
215.

Pan Maciej Kamiński
Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przeprowadzenia działań w zakresie związanym z przeprowadzeniem ankiet antymobbingowych oraz kontroli PIP w MOPS.

PDF215. interp. M. Kamiński + A. Berestecki - 13.10.2020 r..pdf (450,48KB)
 

13.10.2020 r. 21.10.2020 r. PDF215. odp. M. Kamiński + A. Berestecki - 21.10.2020 r..pdf (822,48KB)
 
216.

Pan Maciej Kamiński
Pan Janusz Zapotocki
Pan Bartłomiej Barczak
Pan Andrzej Berestecki
 

W sprawie zaistniałej sytuacji, dotyczącej ogłoszenia wyników Budżetu Obywatelskiego.

PDF216. interp. M. Kamiński + J. Zapotocki + B. Barczak + A. Berestecki.pdf (304,18KB)
 

16.10.2020 r. 28.10.2020 r. PDF216. odp. M. Kamiński + J. Zapotocki + B. Barczak + A. Berestecki.pdf (743,11KB)
 
217. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących spółki PGM Przemyśl.

PDF217. interp. A. Berestecki - 26.10.2020 r..pdf (604,71KB)
 

26.10.2020 r. 06.11.2020 r. PDF217. odp. A. Berestecki - 06.11.2020 r..pdf (250,54KB)
218. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących stanu technicznego mienia komunalnego.

PDF218. interp. A. Berestecki - 26.10.2020 r..pdf (788,58KB)
 

26.10.2020 r. 06.11.2020 r. PDF218. odp. A. Berestecki - 06.11.2020 r..pdf (166,13KB)
219.  Pani Monika Jaworska

W sprawie podjęcia działań, dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców na "BAZARZE POLONIA".

PDF219. interp. M. Jaworska - 29.10.2020 r..pdf (469,99KB)
 

29.10.2020 r. 13.11.2020 r. PDF219. odp. M. Jaworska - 13.11.2020 r..pdf (298,03KB)
 
220. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie zachowania nauczyciela, będącego pracownikiem placówki oświatowej podległej miastu.

JPEG220. interp. P. Zastrowski - 02.11.2020 r..jpeg (134,48KB)
 

02.11.2020 r. 13.11.2020 r. PDF220. odp. P. Zastrowski - 13.11.2020 r..pdf (376,37KB)
 
221. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie pomocy dla sprzedawców i hodowców chryzantem.

PDF221. interp. A. Berestecki - 05.11.2020 r..pdf (51,50KB)

09.11.2020 r. 19.11.2020 r. PDF221. odp. A. Berestecki - 19.11.2020 r..pdf (339,59KB)
 
222. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wzrostu cen czynszów
w 2021 r. na bazarach i targowiskach.

PDF222. interp. M. Kamiński - 10.11.2020 r..pdf (173,60KB)
 

10.11.2020 r. 23.11.2020 r. PDF222. odp. M. Kamiński - 23.11.2020 r..pdf (40,40KB)
223. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących MZK w Przemyślu.

PDF223. interp. M. Kamiński - 12.11.2020 r..pdf (283,85KB)
 

12.11.2020 r. 18.11.2020 r. PDF223. odp. M. Kamiński - 18.11.2020 r..pdf (948,06KB)
 
224. Pan Maciej Kamiński
Pan Andrzej Berestecki

W sprawie ankiet antymobbingowych w MOPS.

PDF224. interp. M. Kamiński +A. Berestecki - 13.11.2020 r..pdf (395,58KB)
 

13.11.2020 r. 20.11.2020 r. PDF224. odp. M. Kamiński i A. Berestecki - 20.11.2020 r..pdf (6,92MB)
PDFOświadczenie Prezydenta Miasta Przemyśla.pdf (446,15KB)
JPEGKserokopia Ugody.jpeg (234,06KB)
 
225. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków
w budżecie miasta na odnowienie tablicy oraz metalowych chorągiewek, znajdujących się na Komunalnym Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego.

PDF225. interp. A. Berestecki - 30.11.2020 r..pdf (3,74MB)
 

30.11.2020 r. 02.12.2020 r. PDF225. odp. A. Berestecki - 02.12.2020 r..pdf (267,03KB)
 
226. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wsparcia działań związanych
z wykonaniem upamiętnienia w formie tablicy na kamieniu.

PDF226. interp. A. Berestecki - 30.11.2020 r..pdf (3,06MB)
 

30.11.2020 r. 07.12.2020 r. PDF226. odp. A. Berestecki - 07.12.2020 r..pdf (355,43KB)
 
227. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków
w budżecie miasta na zaktualizowanie tablicy z planem sytuacyjnym zespołu Cmentarza Komunalnego "Na Zasaniu" oraz odnowę mogił żołnierzy.

PDF227. interp. A. Berestecki - 30.11.2020 r..pdf (1,52MB)
 

30.11.2020 r. 07.12.2020 r. PDF227. odp. A. Berestecki - 07.12.2020 r. - anonimizacja.pdf (1,24MB)
 
228. Pan Marcin Kowalski

W sprawie remontu schodów, mieszczących się przy ul. Grunwaldzkiej 139 na wysokości zejścia na osiedle.

PDF228. interp. M. Kowalski - 30.11.2020 r..pdf (960,64KB)
 

30.11.2020 r. 02.12.2020 r. PDF228. odp. M. Kowalski - 02.12.2020 r..pdf (183,94KB)
 
229. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie utworzenia przystanku autobusowego "na żądanie".


PDF229. interp. J. Zapotocki - 04.12.2020 r..pdf (247,76KB)

04.12.2020 r.

10.12.2020 r.
08.01.2021 r.

04.02.2021 r.

PDF229. odp. J. Zapotocki - 10.12.2020 r..pdf (267,31KB)
PDF229. odp. J. Zapotocki - 08.01.2021 r..pdf (837,84KB)

PDF229. odp. J. Zapotocki - 04.02.2021 r..pdf (30,82KB)

230. Pani Ewa Sawicka

W sprawie remontu ulicy Ostrołęckiej.

PDF230. interp. E. Sawicka - 09.12.2020 r..pdf (228,30KB)

09.12.2020 r. 23.12.2020 r. PDF230. odp. E. Sawicka - 23.12.2020 r..pdf (32,08KB)
231. Pani Ewa Sawicka

W sprawie remontu chodnika przy ul. Kazanowskiej.

PDF231. interp. E. Sawicka - 09.12.2020 r..pdf (249,01KB)
 

09.12.2020 r. 23.12.2020 r. PDF231. odp. E. Sawicka - 23.12.2020 r..pdf (33,57KB)
232. Pan Robert Bal

W sprawie przekazania kopii wniosku złożonego przez Miasto w ramach programu "Rozwój Lokalny"

PDF232. interp. R. Bal - 16.12.2020 r..pdf (32,48KB)

16.12.2020 r. 31.12.2020 r. PDF232. odp. R. Bal - 31.12.2020 r..pdf (726,21KB)
 
233. Pan Robert Bal

W sprawie stanu realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

PDF233. interp. R. Bal - 16.12.2020 r..pdf (72,67KB)

16.12.2020 r. 23.12.2020 r. PDF233. odp. R. Bal - 23.12.2020 r..pdf (195,27KB)
234. Pan Maciej Kamiński

W sprawie usług pogrzebowych, świadczonych przez jedną ze spółek miejskich.

 

18.12.2020 r. 29.12.2020 r. PDF234. odp. M. Kamiński - 29.12.2020 r..pdf (40,08KB)

sporządzili: Damian Molter, Alicja Kołcz
Biuro Rady Rady Miejskiej
i Współpracy z Zarządami Osiedli
Urząd Miejski w Przemyślu

Kategorie strony: Rada Miejska