Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (rok 2020) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506), która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli tut. Urzędu Miejskiego, realizując obowiązek ustawowy udostępnia – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Miejska – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych);
2. na stronie internetowej miasta: www.przemysl.pl;
3. oraz do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli – pok. nr 7, I piętro.

Uwaga!!! Interpelacje wraz z odpowiedziami z roku 2018/2019 znajdują się w zakładce "Rada Miejska", pozycja "Rejestr interpelacji i zapytań Radnych", a także pod linkiem:

https://bip.przemysl.pl/52185/3666/rejestr-interpelacji-i-zapytan-radnych-rady-miejskiej-w-przemyslu-viii-kadencji-lata-20182019-kierowanych-do-prezydenta-miasta-przemysla-oraz-udzielonych-odpowiedzi.html

Lp.

Imię
i nazwisko
radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do
Prezydenta Miasta Przemyśla
(skan – pdf.)

Data złożenia interpelacji / zapytania
(według daty wpływu do Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego)

Termin załatwienia
sprawy

Treść udzielonej przez
Prezydenta Miasta Przemyśla
(lub osobę przez niego wyznaczoną) odpowiedzi na interpelację / zapytanie
(skan – pdf.)

1.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przywrócenia miejsc parkingowych przy zbiegu Wybrzeża Prezydenta Woodrowa Wilsona i ul. Sportowej.

PDF1. interp. A. Berestecki - 07.01.2020 r..pdf

07.01.2020 r.

17.01.2020 r.

09.03.2020 r.

PDF1.odp. A. Berestecki - 17.01.2020 r..pdf

PDF1. odp. A. Berestecki - 09.03.2020 r..pdf

2. Pan Robert Bal

W sprawie wniosków dotyczących modernizacji ul. Bielskiego i Wysockiego.

PDF2.interp. R. Bal - 16.01.2020 r..pdf

15.01.2020 r. 23.01.2020 r. PDF2. odp. R. Bal - 23.01.2020 r..pdf
3. Pan Robert Bal

W sprawie wniosku dotyczącego termomodernizacji Hali Sportowej.

PDF3.interp. R. Bal - 16.01.2020 r..pdf

15.01.2020 r. 23.01.2020 r. PDF3. odp. R. Bal - 23.01.2020 r..pdf
4. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zabezpieczenia budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Dolińskiego przez dewastacją, a także montaż oświetlenia w tym miejscu.

PDF4. interp. M. Kamiński - 21.01.2020 r..pdf

21.01.2020 r. 04.02.2020 r. PDF4. odp. M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf
5. Pan Maciej Kamiński

W sprawie budowy bloku mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego.

PDF5. interp. M. Kamiński - 23.01.2020 r..pdf

23.01.2020 r. 04.02.2020 r. PDF5. odp. M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf
6. Pan Maciej Kamiński

W sprawie planów finansowych i inwestycyjnych Spółek Miejskich.

PDF6. interp. M. Kamiński - 23.01.2020 r..pdf

23.01.2020 r. 04.02.2020 r. PDF6. odp. M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf
7. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania kamer na mostach, monitorujących nadbrzeże Sanu.

PDF7. interp. B. Barczak - 27.01.2020 r..pdf

27.01.2020 r. 04.02.2020 r. PDF7. odp. B. Barczak - 04.02.2020 r..pdf
8. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie rewitalizacji przystanków autobusowych na osiedlu Rycerskim.

PDF8. interp. B. Barczak - 27.01.2020 r..pdf

27.01.2020 r. 05.02.2020 r. PDF8. odp. B. Barczak - 05.02.2020 r..pdf
9. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uczestnictwa miasta Przemyśla w Programie Fabryka ARP S. A.

PDF9. intepr. B. Barczak - 27.01.2020 r..pdf

27.01.2020 r. 05.02.2020 r. PDF9. odp. B. Barczak - 05.02.2020 r..pdf
10. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wykonania chodnika, umożliwiającego dostęp do Obelisku, upamiętniającego ofiary Getta Przemyskiego.

PDF10. interp. A. Berestecki - 29.01.2020 r..pdf

29.01.2020 r. 12.02.2020 r. PDF10. odp. A. Berestecki - 12.02.2020 r..pdf
11. Pan Daniel Dryniak

W sprawie przeglądu i napraw na terenie Wielopokoleniowego Parku Wypoczynku, Sportu i Rekreacji przy ul. Bohaterów Getta.

PDF11. interp. D. Dryniak - 30.01.2020 r..pdf

30.01.2020 r. 12.02.2020 r. PDF11. odp. D. Dryniak - 12.02.2020 r..pdf
12. Pan Daniel Dryniak

W sprawie informacji dotyczących zmian
w składach Rad Nadzorczych Spółek Miejskich, przypadających w okresie 1.01.2019 r. - 15.01.2020 r.

PDF12. interp. D. Dryniak - 30.01.2020 r..pdf

30.01.2020 r. 06.01.2020 r. PDF12. odp. D. Dryniak - 06.02.2020 r..pdf
13. Pan Maciej Kamiński

W sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu na ul. Monte Cassino - wjazd na teren Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.

PDF13. interp. M. Kamiński - 03.02.2020 r..pdf

03.02.2020 r. 17.02.2020 r. PDF13. odp. M. Kamiński - 17.02.2020 r..pdf
14. Pan Maciej Kamiński

W sprawie postawienia znaku B-36 z tabliczką T-24 przy ul. Glazera 10.

PDF14. interp. M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf

03.02.2020 r.

06.02.2020 r.

23.03.2020 r.

PDF14. odp. M. Kamiński - 06.02.2020 r..pdf

PDF14.2 odp. M.Kamiński - 23.03.2020.pdf
 

15. Pan Robert Bal

W sprawie przekazania kopii protokołu Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli, a także wniosków pokontrolnych.

PDF15. interp. R. Bal - 04.02.2020 r..pdf

04.02.2020 r. 18.02.2020 r. PDF15. odp. R. Bal - 18.02.2020 r..pdf
16. Pan Robert Bal

W sprawie sytuacji targowiska przy ul. Wilsona.

PDF16. interp. R. Bal - 04.02.2020 r..pdf

04.02.2020 r. 16.02.2020 r. PDF16. odp. R. Bal. - 13.02.2020 r..pdf
17. Pan Daniel Dryniak

W sprawie ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na odcinku ul. Reymonta oraz ul. Strażackiej.

PDF17. interp. D. Dryniak - 04.02.2020 r..pdf

04.02.2020 r.

12.02.2020 r.

23.03.2020 r.

PDF17. odp. D. Dryniak - 12.02.2020 r..pdf

PDF17.2 odp. D.Dryniak - 23.03.2020.pdf
 

18. Panowie
Daniel Dryniak
oraz
Maciej Kamiński

W sprawie doraźnego zabezpieczenia akweduktu i poprowadzonej przez niego rury z wodą, położonych przy
ul. Stanisława Augusta

PDF18. interp. D. Dryniak M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf

04.02.2020 r. 14.02.2020 r. PDF18. odp. M. Kamiński, D. Dryniak - 14.02.2020 r..pdf
19. Pan Dariusz Lasek

W sprawie stanu technicznego parkietu Hali Sportowej POSiR.

PDF19. interp. D. Lasek - 04.02.2020 r..pdf

04.02.2020 r. 19.02.2020 r. PDF19. odp. D. Lasek - 19.02.2020 r..pdf
20. Pan Dariusz Lasek

W sprawie przeprowadzenia napraw powierzchni schodów łączących
ul. Popielów z ul. Pułaskiego.

PDF20. interp. D. Lasek - 04.02.2020 r..pdf

04.02.2020 r. 20.02.2020 r. PDF20. odp. D. Lasek - 20.02.2020 r..pdf
21. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie przeprowadzenia napraw ławek i altanki na terenie skateparku, położonego przy ul. Bohaterów Getta.

PDF21. interp. M. Jaworska-Żurawska 07.02.2020 r..pdf

07.02.2020 r. 19.02.2020 r. PDF21. odp. M. Jaworska-Żurawska - 19.02.2020 r..pdf
22. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków na pilny remont skrzyżowania ulic Kupały i Gen. Stefana Grota - Roweckiego.

PDF22. interp. A. Berestecki - 10.02.2020 r..pdf

10.02.2020 r. 20.02.2020 r. PDF22. odp. A. Berestecki - 20.02.2020 r..pdf
23. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie rozważenia możliwości budowy nowego drewnianego mostku nad głębokim rowem fortecznym, łączącego "Ścieżkę na Zniesieniu" z terenem przyległym do nartostrady.

PDF23. interp. A. Berestecki - 10.02.2020 r..pdf

10.02.2020 r. 24.02.2020 r. PDF23. odp. A. Berestecki - 24.02.2020 r..pdf
24. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie utworzenia przystanków autobusowych na żądanie w pobliżu górnej kasy biletowej wyciągu narciarskiego.

PDF24. interp. A. Berestecki - 10.02.2020 r..pdf

10.02.2020 r.

20.02.2020 r.

23.03.2020 r.

PDF24. odp. A. Berestecki - 20.02.2020 r..pdf

PDF24.2 odp. A.Berestecki - 23.03.2020 .pdf
 

25. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie dostępności łaźni dla osób bezdomnych.

PDF25. interp. A. Berestecki - 14.02.2020 r..pdf

13.02.2020 r. 25.02.2020 r. PDF25. odp. A. Berestecki - 25.02.2020 r..pdf
26. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie kontroli stanu kanalizacji oraz udrożnienia studzienek, położonych przy ul. Piłsudskiego 23 i 25.

PDF26. interp. M. Gazdowicz - 17.02.2020 r..pdf

17.02.2020 r.

04.03.2020 r.

06.03.2020 r.

PDF26. odp. M. Gazdowicz - 04.03.2020 r..pdf

PDF26. odp. M. Gazdowicz - 06.03.2020 r..pdf

27. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie remontu mostu kolejowego w Przemyślu.

PDF27. interp. M. Gazdowicz - 17.02.2020 r..pdf

17.02.2020 r. 27.02.2020 r. PDF27. odp. M. Gazdowicz - 27.02.2020 r..pdf
28. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia parkingu w okolicach ZUS w Przemyślu.

PDF28. interp. M. Kamiński - 18.02.2020 r..pdf

18.02.2020 r. 03.03.2020 r. PDF28. odp. M. Kamiński - 03.03.2020 r..pdf
29. Pan Maciej Kamiński

W sprawie realizacji programu Mieszkanie Plus na terenie Miasta Przemyśla.

PDF29. interp. M. Kamiński - 18.02.2020 r..pdf

18.02.2020 r. 27.02.2020 r. PDF29. odp. M. Kamiński - 27.02.2020 r..pdf
30. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zagrodzenia działek, położonych przy ul. Kramarza.

PDF30. interp. M. Kamiński - 18.02.2020 r..pdf

18.02.2020 r. 03.03.2020 r. PDF30. odp. M. Kamiński - 03.03.2020 r..pdf
31. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykonania remontu nawierzchni ul. Skośnej.

PDF31. interp. M. Kamiński - 18.02.2020 r..pdf

18.02.2020 r. 02.03.2020 r. PDF31. odp. M. Kamiński - 02.03.2020 r..pdf
32. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie ustawienia kabiny sanitarnej na parkingu Cmentarza Zasańskiego.

PDF32. interp. B. Barczak - 20.02.2020 r..pdf

20.02.2020 r. 28.02.2020 r. PDF32. odp. B. Barczak - 28.02.2020 r..pdf
33. Pan Maciej Kamiński

W sprawie informacji o liczbie mieszkań w zasobach TBS.

PDF33. interp. M. Kamiński - 24.02.2020 r..pdf

24.02.2020 r. 05.03.2020 r. PDF33. odp. M. Kamiński - 05.03.2020 r..pdf
34. Pan Maciej Kamiński

W sprawie informacji dotyczących rekompensat z tytułu odzyskania należności.

PDF34. interp. M. Kamiński - 24.02.2020 r..pdf

24.02.2020 r. 03.03.2020 r. PDF34. odp. M. Kamiński - 03.03.2020 r..pdf
35. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania w każdej szkole dystrybutora PWiK.

PDF35. interp. B .Barczak - 25.02.2020 r..pdf

25.02.2020 r. 06.03.2020 r. PDF35. odp. B. Barczak - 06.03.2020 r..pdf
36. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wymiany stolarki okiennej w bloku TBS, położonego przy ul. Wysockiego 24.

PDF36. interp. B. Barczak - 25.02.2020 r..pdf

25.02.2020 r. 05.02.2020 r. PDF36. odp. B. Barczak - 05.03.2020 r..pdf
37. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zatrudnienia przez Miasto osoby, dokonującej drobnych napraw dla seniorów.

PDF37. interp. B. Barczak - 25.02.2020 r..pdf

25.02.2020 r. 06.03.2020 r. PDF37. odp. B. Barczak - 06.03.2020 r..pdf
38.

Panowie
Maciej Kamiński oraz
Daniel Dryniak

W sprawie toru treningowego przy ul. Sieleckiej.

PDF38. interp. M. Kamiński, D. Dryniak - 25.02.2020 r..pdf

25.02.2020 r. 09.03.2020 r. PDF38. odp. D. Dryniak M. Kamiński - 09.03.2020 r..pdf
39. Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji na temat dzierżawy targowiska przy ul. Wyb. Wilsona.

PDF39. interp. R. Bal - 25.02.2020 r..pdf

25.02.2020 r. 09.03.2020 r. PDF39. odp. R. Bal - 09.03.2020 r..pdf
40. Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji na temat sytuacji PWiK.

PDF40. interp. R. Bal - 25.02.2020 r..pdf

25.02.2020 r. 09.03.2020 r. PDF40. odp. R. Bal - 09.03.2020 r..pdf
41. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia dodatkowych informacji ws. realizacji programu Mieszkanie Plus na terenie miasta Przemyśla.

PDF41. interp. M. Kamiński - 28.02.2020 r..pdf

28.02.2020 r. 12.03.2020 r. PDF41. odp. M. Kamiński - 12.03.2020 r..pdf
42. Pan Maciej Kamiński

W sprawie stanu technicznego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Przemyślu.

PDF42. interp. M. Kamiński - 03.03.2020 r..pdf

02.03.2020 r. 12.03.2020 r. PDF42. odp. M. Kamiński - 12.03.2020 r..pdf
43. Pani Ewa Sawicka

W sprawie uporządkowania terenu wokół byłego Przedszkola nr 12 przy ul. Dolińskiego.

PDF43. interp. E. Sawicka - 03.03.2020 r..pdf

03.03.2020 r. 16.03.2020 r. PDF43. odp. E. Sawicka - 16.03.2020 r..pdf
44. Pani Ewa Sawicka

W sprawie uporządkowania terenu przy ul. Paderewskiego.

PDF44. interp. E. Sawicka - 03.03.2020 r..pdf

03.03.2020 r. 16.03.2020 r. PDF44. odp. E. Sawicka - 16.03.2020 r..pdf
45. Pan Robert Bal

W sprawie przetargów na zbycie gruntów w przemyskiej strefie TSSE.

PDF45. inter. R. Bal. - 03.03.2020.pdf

03.03.2020 r. 16.03.2020 r. PDF45. odp. R. Bal - 16.03.2020 r..pdf
46. Pan Maciej Kamiński

W sprawie rekompensat z tytułu odzyskania należności przez Miasto.

PDF46. interp. M. Kamiński - 04.03.2020 r..pdf

04.03.2020 r. 17.03.2020 r. PDF46. odp. M. Kamiński - 17.03.2020 r..pdf
47. Pan Maciej Kamiński

W sprawie skrzyżowania przy ul. Monte Cassino.

PDF47. interp. M. Kamiński - 06.03.2020 r..pdf

05.03.2020 r. 19.03.2020 r. PDF47.odp. M. Kamiński - 19.03.2020 r..pdf
48. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia parkingu w pobliżu ZUS.

PDF48. interp. M. Kamiński --06.03.2020 r..pdf

06.03.2020 r.    
49. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań wokół działki przy ul. Kramarza.

PDF49. interp. M. Kamiński -10.03.2020 r..pdf

10.03.2020 r. 19.03.2020 PDF49. odp. M. Kamiński - 19.03.2020 r..pdf
50. Pan Maciej Kamiński

W sprawie oświetlenia w pobliżu budynku po byłym przedszkolu przy ul. Dolińskiego.

PDF50. interp. M. Kamiński - 10.03.2020 r..pdf

10.03.2020 r. 23.03.2020 r. PDF50. odp. M.Kamiński - 23.03.2020 r.pdf
51. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania dozowników z płynem dezynfekującycm na terenie szkół.

PDF51. interp. B. Barczak - 10.03.2020 r..pdf

10.03.2020 r. 17.03.2020 r. PDF51. odp. B. Barczak - 17.03.2020 r..pdf
52. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wprowadzenia systemu, umożliwiającego zdalny udział w sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach Komisji Rady.

PDF52. interp. B. Barczak - 10.03.2020 r..pdf

10.03.2020 r. 16.03.2020 r. PDF52. odp. B. Barczak - 16.03.2020 r..pdf
53. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie problemów z odczytywaniem strony BIP na urządzeniach, wyposażonych w system operacyjny ANDROID.

PDF53. interp. B. Barczak - 10.03.2020 r..pdf

10.03.2020 r. 24.03.2020 r. PDF53. odp. B.Barczak - 24.03.2020 r. .pdf
54 Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przeprowadzenia badań toksykologicznych nawierzchni sztucznych boisk tzw. "Orlików".

PDF54. interp. B. Barczak - 10.03.2020 r..pdf

10.03.2020 r. 16.03.2020 r. PDF54. odp. B. Barczak - 16.03.2020 r..pdf
55. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie utworzenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w obrębie DH Szpak.

PDF55. interp. B. Nowak - 16.03.2020 r..pdf

16.03.2020 r. 23.03.2020 r. PDF55. odp. B.Nowak 23.03.2020 .pdf
56. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie utworzenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w zatoce postojowej ul. Jagiellońskiej.

PDF56. interp. B. Nowak - 16.03.2020 r..pdf

16.03.2020 r. 23.03.2020 r. PDF56. odp. B.Nowak - 23.03.2020.pdf
57. Pan Maciej Kamiński

W sprawie dezynfekcji bazaru i Zielonego Rynku.

PDF57. interp. M. Kamiński - 19.03.2020 r..pdf

19.03.2020 r. 30.03.2020 r. PDF57. odp. M. Kamiński - 30.03.2020 r..pdf
58. Pan Robert Bal

W sprawie odroczenia podatku od nieruchomości dla lokalnych przedsiębiorców.

PDF58. interp. R. Bal - 18.03.2020 r..pdf

18.03.2020 r.    
59. Pan Robert Bal

W sprawie zamontowania wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Goszczyńskiego.

PDF59. interp. R. Bal. - 18.03.2020 r..pdf

18.03.2020 r.    
60. Pan Dariusz Lasek

W sprawie remontu drogi dojazdowej do Państwowej Szkoły Muzycznej w Przemyślu.

PDF60. interp. D. Lasek - 18.03.2020 r..pdf

18.03.2020 r.    
61. Pan Maciej Kamiński

W sprawie dodatkowych informacji na temat działek, położonych przy ul. Kramarza.

PDF61. interp. M. Kamiński - 24.03.2020 r..pdf

24.03.2020 r.    
62. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji na temat naprawy stanu technicznego Sali Gimnastycznej przy SP nr 4.

PDF62. interp. M. Kamiński - 24.03.2020 r..pdf

24.03.2020 r.    
63. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji na temat liczby obciążeń przedsiębiorców rekompensatami od roku 2013.

PDF63. interp. M. Kamiński - 24.03.2020 r..pdf

24.03.2020 r.    

sporządził: Damian Molter
Biuro Rady Rady Miejskiej
i Współpracy z Zarządami Osiedli
Urząd Miejski w Przemyślu

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2020
  przez: Damian Molter
 • opublikowano:
  08-01-2020 11:04
  przez: Damian Molter
 • zmodyfikowano:
  31-03-2020 12:50
  przez: Damian Molter
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 4179
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl