Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Lwowskiej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.9.2017                                                                      Przemyśl, dnia 13 grudnia 2019 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Lwowskiej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 116/2
 • Powierzchnia działki: 0,0350 ha
 • Obręb: 214 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00050868/7
 • wraz z udziałem w wysokości 1/2 niewydzielonej części w działce nr 116/1 o powierzchni 0,0163 ha w obrębie 214 m. Przemyśla, niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00050868/7.
 1. Lokalizacja nieruchomości: ul. Lwowska w Przemyślu.
 2. Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości: Działka nr 116/2 w obrębie 214 jest niezabudowana, posiada równą powierzchnię i regularny, prostokątny kształt. Porośnięta jest trawą, a przy wschodniej granicy znajduje się fragment ogrodzenia sąsiedniej nieruchomości. Działka nr 116/1 w obrębie 214 jest niezabudowana, posiada równą powierzchnię i wydłużony, prostokątny kształt. Stanowić będzie ciąg komunikacyjny do obsługi działki nr 116/2 oraz działki nr 115 w obrębie 214, z ulicą Lwowską. Teren w północnej części został utwardzony i zlokalizowana została na nim sieć kanalizacyjna. W połowie długości, przy budynku mieszkalnym, znajduje się brama. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa jedno- i wielorodzinna, garażowa, budynek hotelu i restauracji. W bliskiej odległości znajduje się kościół katolicki i przystanki komunikacji miejskiej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 6 marca 2018 r. znak BRMP.IV.5.430.123.2017 ustalone zostały warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie oznaczonym jako działka nr 116 w obrębie 214 przy ul. Lwowskiej w Przemyślu.
  Według ewidencji gruntów i budynków, w skład działek nr 116/1 i 116/2 w obrębie 214 wchodzi w całości użytek „B” – tereny mieszkaniowe.
  Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C”, stąd na nabywcy ciążyć będą obowiązki zawarte w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.).
 4. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. (środa) o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Lwowska, działka nr 116/2 obręb 214”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 14 stycznia 2020 r.
 2. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 3. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 5. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej ponosi nabywca.
 6. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: , www.przemysl.pl.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Lwowska.jpeg

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 19-12-2019
  do 22-01-2020 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  19-12-2019
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  19-12-2019 08:26
  przez: Agnieszka Hałabura
 • zmodyfikowano:
  30-12-2019 09:45
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 435
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl