Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy
 

Na podstawie art.13, ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018.poz.1260 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz.2077 z  późniejszymi zmianami oraz  Regulaminu organizacyjnego Ośrodka.

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy):

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl

II. Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy (1 etat) – zatrudnienie od 09.12.2019 r.
III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku głównego księgowego:

 1. stanowisko samodzielne,
 2. praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 3. jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera, na II piętrze  budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ulicy Sportowa 13, pomieszczenia klimatyzowane, nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych,
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w placówce jest niższy niż 6%

IV. Wymagania formalne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. niekaralność  karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych( Dz. U. Z 2017 r., poz.1311 z późn. zm.),
 5. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. spełnianie jednego z poniższych warunków dotyczących kwalifikacji:
 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich lub ekonomicznych wyższych studiów zawodowych lub uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie
  co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej 
  i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany na podstawie odrębnych przepisów.

V. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
 • znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
 • znajomość przepisów ZUS,
 • biegła obsługa komputera, w tym programów: Księgowość Optivum, Budżet JB Plus-JST Plus, Sigma Edukacja (moduł dla szkól,  arkusz organizacji placówki), r - VAT (program do centralizacji rozliczeń VAT), System Informacji Oświatowej, bankowość elektroniczna, e - PUAP
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji pracy na stanowisku,
 • dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, 
 • dyspozycyjność, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji

VI. Zakres obowiązków:

 1. przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;
 2. bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej w Ośrodku,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej placówki zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły;
 5. zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę;
 6. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
 7. zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 8. kontrola operacji gospodarczych , wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań,
 9. opracowywanie rocznych planów finansowych placówki,
 10. prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych;
 11. prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;
 12. nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
 13. przestrzegania  terminowych wypłat wynagrodzeń miesięcznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz innych  wynikających ze stosunku pracy,
 14. terminowe , prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej i innej;
 15. należyte gospodarowanie , przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu finansowo- księgowego;
 16. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,
 17. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 18. nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów i wydatków oraz środków specjalnych jednostki;
 19. opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych pozostających w dyspozycji jednostki;
 20. prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie  legalności, celowości i gospodarności działań gospodarczych i finansowych w szkole;
 21. przekazywanie Dyrektorowi Szkoły rzetelnych i aktualnych  informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki;
 22. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Ośrodka, i dotyczących prowadzenia rachunkowości ,w  szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych, instrukcji magazynu żywności, instrukcji kasowej i inwentarzowej;
 23. nadzorowanie inwentaryzacji i jej merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek,
 24. codzienna archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programie Księgowość Opivum firmy Vulcan , zgodnie z instrukcją „Polityka Bezpieczeństwa”;
 25. przestrzeganie ochrony tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych, bieżące kierowanie działem księgowo-finansowym, min. nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów, instrukcji, aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów , w tym  zwłaszcza za rzetelne  i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami , prowadzenie dokumentacji księgowej w oparciu o  jednolity rzeczowy wykaz akt, terminowe wypłaty należnych wynagrodzeń   wynikających ze stosunku pracy oraz innych zadań nałożonych na Dział Księgowości.

VII. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach zawodowych,
 • Oświadczenia kandydata: oświadczenie, o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne   przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko  obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne   skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych.


Wymagany dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z p.zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

„Przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1260 z późniejszymi zmianami).

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego, z dopiskiem  „Konkurs na stanowisko głównego księgowego”
w sekretariacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1  ul. Sportowa 13, 37-700 Przemyśl, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15.00, w terminie do 31 grudnia 2019 r.

IX. Pozostałe informacje:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzana dwuetapowo:

I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.

II etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 Przemyślu

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej (II etap procedury naboru) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o końcowym wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr  w Przemyślu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej placówki.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru.

Przemyśl, 04.12.2019 r.


Dorota Wiech – Iwaneczko

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 Przemyślu