Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XXII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2019-11-28, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów: nr XVII/2019 z sesji z dnia 19 września 2019 r., nr XVIII/2019 z sesji z dnia 10 października 2019 r., nr XIX/2019 z sesji z dnia 21 października 2019 r., nr XX/2019 z sesji z dnia 28 października 2019 r. oraz nr XXI/2019 z sesji z dnia 31 października 2019 r.
 3. Wystąpienia radnych.
 4. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta Przemyśla - proj. nr 246/2019.
  PDFproj. 246_2019.pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ul. Romualda Rosłońskiego w Przemyślu - proj. nr 250/2019.
  PDFproj. 250_2019.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości oraz obciążenia nieruchomości służebnością gruntową - proj. nr 251/2019.
  PDFproj. 251_2019.pdf
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej" na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 253/2019.
  PDFproj. 253_2019.pdf
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2019 roku - proj. nr 252/2019.
  PDFproj. 252_2019.pdf
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2019 rok - proj. nr 254/2019.
  PDFproj. 254_2019.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2020 rok - proj. nr 249/2019.
  PDFproj. 249_2019.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok - proj. nr 261/2019.
  PDFproj. 261_2019.pdf
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 262/2019.
  PDFproj. 262_2019.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 247/2019.
  PDFproj. 247_2019.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 263/2019.
  PDFproj. 263_2019.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 264/2019.
  PDFproj. 264_2019.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 266/2019.
  PDFproj. 266_2019.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 267/2019.
  PDFproj. 267_2019.pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 268/2019.
  PDFproj. 268_2019.pdf
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 269/2019.
  PDFproj. 269_2019.pdf
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 270/2019.
  PDFproj. 270_2019.pdf
 21. Podjęcie uchwały w sprawie "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przemyśla na lata 2019-2023 - proj. nr 248/2019.
  PDFproj. 248_2019.pdf
  PDF00_-_W-1095.pdf
  PDF01_-_Czesc_ogolna.pdf
  PDF02_-_Polityka_energetyczna_Polski_do_2030_roku.pdf
  PDF03_-_Charakterystyka_Miasta_Przemysl.pdf
  PDF04_-_Bilans_potrzeb_grzewczych.pdf
  PDF04_-_Załącznik_04.1.pdf
  PDF05_-_Uwarunkowania_rozwoju_Miasta.pdf
  PDF05_-_Załącznik_05.1.pdf
  PDF05_-_Załącznik_05.2.pdf
  PDF05_-_Załącznik_05.3.pdf
  PDF05_-_Załącznik_05.4.pdf
  PDF06_-_System_cieplowniczy_2019.pdf
  PDF06_-_Załącznik_06.1.pdf
  PDF06_-_Załącznik_06.2.pdf
  PDF07_-_System_elektroenergetyczny.pdf
  PDF08_-_System_gazowniczy.pdf
  PDF09_-_Przedsiewziecia_racjon._uz._ciepla_en._el._i_paliw_gaz.pdf
  PDF10_-_En._odnawialnaodpadowalok._nad._en._zakres_wsp_-_Przemysl.pdf
  PDF11_-_Podsumowanie_i_wnioski.pdf
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminów Targowisk: "Zielony Rynek" przy ul. Sportowej 2, Hala Targowa przy ul. Sportowej 1, 5, 7, 7A i Kałuży 2 - proj. nr 260/2019.
  PDFproj. 260_2019.pdf
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 75/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 256/2019.
  PDFproj. 256_2019.pdf
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 76/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - proj. nr 255/2019.
  PDFproj. 255_2019.pdf
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - proj. nr 265/2019.
  PDFproj. 265_2019.pdf
 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla - proj. 271/2019
  PDFproj. 271_2019.pdf
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu do udziału w pracach Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji - proj. nr 245/2019.
  PDFproj. 245_2019.pdf
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - proj. nr 257/2019.
  PDFproj. 257_2019.pdf
 29. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
  PDFSprawozdanie - 01.07.19 r. - 30.09.19 r..pdf
 30. Zakończenie obrad.