Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Ludwika Pasteura - dz. 30/2 obr. 210

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.6.2019                                                                                                                                                 Przemyśl, dnia 8 listopada 2019 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Ludwika Pasteura, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 30/2
 • Powierzchnia działki: 0,0982 ha
 • Obręb: 210
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00066063/9
  wraz z udziałem w wysokości 1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha w obrębie 210 m. Przemyśla, niezabudowanej, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00102564/6.
 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Ludwika Pasteura.
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość jest niezabudowana, położona w terenie z panoramą widokową. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu i wystawę północną. Przy południowej granicy porośnięta jest kilkoma drzewami, w tym lipą drobnolistną, stanowiącą pomnik przyrody. Dojazd do nieruchomości planowany jest poprzez działkę nr 28 przeznaczoną na poszerzenie pasa drogi publicznej – ul. Ludwika Pasteura i przez działkę nr 30/1, która stanowić będzie drogę dojazdową m.in. do działki nr 30/2 w obrębie 210. Z tego względu ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 28 w obrębie 210, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00063249/6, na rzecz właściciela działki nr 30/2 w obrębie 210. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto (w tym 23% VAT) nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Działka nr 30/1 porośnięta jest pojedynczymi drzewami. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna.
 3. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 sierpnia 2009 r. nr BGP.II.4/1.73310-69/09 ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa trzech budynków jednorodzinnych z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym zjazdem drogowym, wewnętrzną drogą dojazdową oraz elementami infrastruktury technicznej”, dla całej działki nr 30 w obrębie 210 m. Przemyśla. Nabywca zobowiązany będzie indywidualnie wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości.
  Według ewidencji gruntów i budynków w skład ww. działek wchodzą użytki gruntowe o symbolach „Lzr-RIVa” – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, „RIIIa”, „RIVa”– grunty orne i „S‑PsIV” – sady.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
 5. Obciążenie nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00066063/9 uwidocznione są obciążenia:
  a) ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez dz. nr 36/2 wzdłuż granicy wschodniej pasem szerokości 3,5 m na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy dz. nr 42/1 obr. 101. Obciążenie nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości,
  b) ograniczone prawo rzeczowe: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez dz. nr 165/1 o powierzchni 0,0036 ha i nr 165/2 o powierzchni 0,2064 ha do działki nr 162 o powierzchni 1,0034 ha (...). Obciążenie nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.

8. Zobowiązania:

 1.  w stosunku do działki nr 30/1 w obrębie 210 wydano Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemyślu zgodę na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 2. w stosunku do działek nr 28 i nr 30/1 w obrębie 210 wydano Inwestorowi zgodę na lokalizację indywidualnego zjazdu drogowego oraz utwardzenie drogi dojazdowej, w związku z planowaną budową budynku jednorodzinnego.
 1. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 22 maja 2019 r., 7 sierpnia 2019 r. oraz 2 października 2019 r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 2. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 3. Warunkiem udziału w kolejnym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg – ul. Pasteura, działka nr 30/2 obręb 210”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 10 grudnia 2019 r.
 4. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 5. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych  w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 7. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości i ustanowieniem służebności gruntowej ponosi nabywca.
 8. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do dokumentów powołanych w ogłoszeniu, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Pasteura 30_2 nowy.jpeg