Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr U1 położonego w Przemyślu przy ul. Słowackiego 13

GL.6840.12.2017.AM6                                                         

Przemyśl, dnia 29 października 2019 r.

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu użytkowego nr U1 położonego w Przemyślu przy ul. Słowackiego 13,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy nr                                         U1

Powierzchnia użytkowa lokalu:                       127,20 m2

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 112/1000 części w działce nr 888 o pow. 0,0488 ha w obrębie 207 m. Przemyśla ob. KW Nr PR1P/00052129/9 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 13.

4. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr U1 położony jest na parterze w budynku przy ul. Słowackiego 13, składa się z dwóch pomieszczeń usługowych, pięciu pomieszczeń zaplecza oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Obecnie brak jest ogrzewania lokalu. Budynek przyłączony jest do instalacji CO z MPEC, sam lokal na wniosek nowego właściciela może zostać do niej podłączony. Ściany malowane farbą emulsyjną. Posadzka w części usługowej w jednym pomieszczeniu plytki ceramiczne z w drugim parkiet. Na zapleczu wylewka betonowa. Okno wystawowe i drzwi wejściowe z PCV, pozostałe okna drewniane starego typu, drzwi od zaplecza stalowe. Budynek przy ul. Słowackiego 13 wpisany jest do rejestru zabytków Miasta Przemyśla pod poz. A-259 w związku z czym na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na wszelkie prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku oraz samego lokalu. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Słowackiego 13 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 438 000,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści osiem tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) w tym:

-    cena za lokal w wysokości 430 685,40 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 40/100).

-    cena za udział w gruncie pod budynkiem w wysokości 7 314,60 zł (słownie złotych: siedem tysięcy trzsta czternaście 60/100).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 1274 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) i § 6 uchwały Nr 11/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6.02. 2014 r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr 244/2013 r. Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28.11.2013 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla od ceny za lokal ustalonej proporcjonalnie od wylicytowanej ceny za nieruchomość zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10%.

Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 15 stycznia 2020 r. o godz. 900 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem Nr 246/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 lipca 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 287/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25 lipca 2019 r.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu użytkowego nr U1 w budynku przy ul. Słowackiego 13 w kwocie 44 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony ul. Słowackiego 13”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 7 stycznia 2020 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

10. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro, pok nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 08-11-2019
  do 15-01-2020
 • wytworzono:
  08-11-2019
  przez: Robert Rybotycki
 • opublikowano:
  08-11-2019 23:15
  przez: Robert Rybotycki
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 107
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×