Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do Spraw Płac w II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja  2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z dnia 17 maja 2018 r. poz.936 z późn. zm.)

Dyrektor II liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw płac.

Nazwa i adres jednostki :  II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, ul. Biskupa  J. Glazera 44, 37-700 Przemyśl.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, ( 3 miesięczny okres próbny) 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy lub średnie i minimum 3-letni staż pracy,
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność obsługi komputera, bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office  ( WORD, EXCEL, OUTLOOK) umiejętność posługiwania się Internetem,
 2. znajomość i umiejętność obsługi programów płacowych (VULCAN), programu Płatnik, programu sprawozdawczego GUS, Systemu Informacji Oświatowej, bankowego systemu obsługi przelewów Getin Noble Bank S.A.,
 3. znajomość : ustawy Kodeks Pracy, ustawy Karta Nauczyciele,  ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustawy Prawo oświatowe oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów  w tym zakresie.
 4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 5. doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku lub o zbliżonym zakresie
 6. rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych  oraz dla  pracowników administracji i obsługi,
 2. prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych,
 3. naliczanie wypłat wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wypadkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgromadzoną dokumentacją,
 4. sporządzanie wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia JDU z art. 30 KN, ekwiwalentów BHP, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 5. przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło,
 6. import przelewów w systemie bankowym,
 7. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 8. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów ustalenia emerytur, rent i kapitału początkowego ( Rp-7),
 9. wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej z zakresu płac,
 10. sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń w ramach portalu sprawozdawczego GUS,
 11. współpraca przy dokonywaniu analiz i sporządzaniu planów budżetowych,
 12. prowadzenie pełnej obsługi programu Płatnik (dokumentacja ubezpieczeniowa pracowników, deklaracje ZUS)
 13.  naliczanie i pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji oraz informacji podatkowych ( PIT-11, PIT-4R, PIT -8AR ),
 14.  prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły i internatu oraz uzgodnienie ze stanem analitycznym,
 15.  rozliczanie inwentaryzacji i likwidacji sprzętu zużytego,
 16.  księgowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 17.  wystawianie faktur VAT za wynajem pomieszczeń szkoły,
 18.  archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,
 19.  prowadzenie Polityki RODO,
 20.  wykonywanie innych poleceń Dyrektora szkoły.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, dokumentujące wymagany staż pracy,
 5. oświadczenia kandydata :
 • o  braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,                             
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie ( stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia)   
 • o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zmianami), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO).Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie  z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami)    

V. WARUNKI PRACY:

1. miejsce pracy: II Liceum Ogólnokształcące im. prof. K. Morawskiego  w Przemyślu, ul. B-pa  J. Glazera 44,

2. wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo,

3. stanowisko: samodzielne,

4. jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej, w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera.

VI. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6 %.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą w terminie do dnia 06.11.2019r.do  godz. 12:00
na adres: II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, ul. B-pa. J. Glazera 44,
z dopiskiem ‘’ Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw płac.’’.

Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 06.11.2019 godz. 13:00

W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.
Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzona dwuetapowo:

 1. etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych,
 2. etap – kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej organu prowadzącego – „BiP” oraz stronie internetowej  II Liceum Ogólnokształcącego - www.lo2przemysl.edu.pl terminie do dnia 13.11.2019r .

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienie naboru, w tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru osobiście.   Szkoła nie odsyła dokumentów. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 16 679 96 75

Przemyśl, dnia 2019-10-22

 

Mariusz Zamirski

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego

im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu