Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości ogłoszonych na dzień 20 listopada 2019 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 20 listopada 2019 r. zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl:

  1. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 501 o powierzchni 0,0313 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej przy ul. Rzeźniczej w Przemyślu – godzina 11:00,
  2. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1/8 niewydzieloną część w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 153/2 o powierzchni 0,0986 ha i działka nr 1374 o powierzchni 0,0800 ha obie w obrębie 0004 Korytniki, położonej w Korytnikach gm. Krasiczyn – godzina 11:30,
  3. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1063 o powierzchni 0,0665 ha w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Tarniowej w Przemyślu – godzina 12:00.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta