Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Jana Matejki 1

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.41.2019                                                                                                       Przemyśl, dnia 10 października 2019 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Jana Matejki 1 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 1189
 • Powierzchnia działki: 0,2682 ha
 • Obręb: 207 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00002328/9
 1. Lokalizacja nieruchomości: ul. Jana Matejki 1 w Przemyślu.
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w rejonie wzgórza zamkowego, zabudowana budynkiem murowanym w typie wolnostojącej willi z początków XX wieku, posiada dostęp do drogi publicznej ul. Jana Matejki. Ma nieregularny kształt zbliżony do prostokąta, na części znajduje się plac postojowy, natomiast część o dużym nachyleniu porośnięta jest drzewami. Teren działki ogrodzony jest metalowym ogrodzeniem, którego przebieg nie pokrywa się z przebiegiem granic ewidencyjnych działki. Ww. budynek jest parterowy, w całości podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, o łącznej powierzchni użytkowej 562,96 m2 (piwnica – 190,82 m2, parter – 188,50 m2, poddasze – 183,64 m2). Dotychczas budynek pełnił funkcję administracyjną. Konstrukcja dachu drewniana, połać dachowa z blachy cynkowanej. Stolarka okienna drewniana z okratowaniem. W pomieszczeniach biurowych parkiet, w tym parkiet mozaikowy, w ciągach komunikacyjnych płytki terakotowe. Budynek wyposażony jest w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania z pieca na gaz. Budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem A-264, na podstawie decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2008 r. znak UOZ-4-4148/13/2008. W związku z tym na Nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.).
  Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1984 ze zm.), dla przedmiotowego budynku nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym uchwałą nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r., działka nr 1189 w obrębie 207 położona jest w Jednostce przestrzennej I.-Stare Miasto, Dzielnicy I.-Stare Miasto, kwartale I.4.-Podzamcze i części I.1.U/MW/MN stanowiącej obszar zurbanizowany staromiejski z zabudową usług publicznych, usług ogólnomiejskich wszystkich kategorii poza przemysłową (produkcyjną, magazynowo – składową), mieszkaniową, także centralny węzeł komunikacji drogowej i kolejowej. Ponadto działka położona jest w obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w strefach ochrony konserwatorskiej „A”, „B”, „C”.
  Zgodnie z krajowym rejestrem Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), działka nr 1189 w obrębie 207 znajduje się w terenie zagrożonym ruchami masowymi o nr 14038.
  Według ewidencji gruntów i budynków, w skład działki wchodzi w całości użytek „Bi” – inne tereny zabudowane.
 4. Obciążenia nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00002328/9 uwidoczniony jest wpis dotyczący wpisania nieruchomości do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem rejestru A264.
 5. Zobowiązania nieruchomości: Nieruchomość wolna jest od zobowiązań.
 6. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 300 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony), w tym
 • cena budynku: 843 700,00 zł
 • cena gruntu: 456 300,00 zł

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r., poz. 703 z późn. zm.), od ceny za budynek obliczonej proporcjonalnie od wylicytowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %.
Ustalona w przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 130 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem Przetarg ul. Matejki 1”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 10 grudnia 2019 r.
 3. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 6. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca. Geodezyjne okazanie granic działki nastąpi na koszt Nabywcy.
 7. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: , www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.41.2019                                                                                                                Przemyśl, dnia 17 października 2019 r.

SPROSTOWANIE
ogłoszenia  o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Jana Matejki 1, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl

Prezydent Miasta Przemyśla prostuje treść ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na  sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1189 o powierzchni 0,2682 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00002328/9, położonej przy ul. Jana Matejki 1 w Przemyślu, ogłoszonym na dzień 18 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, w następujący sposób: w pkt. 8 ogłoszenia wiersz trzeci i czwarty otrzymuje brzmienie:

 • cena budynku: 456 300,00 zł
 • cena gruntu: 843 700 zł.

            Pozostałe warunki przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 10 października 2019 r. znak MK.6840.41.2019 pozostają bez zmian.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ