Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej przy ul. Włodzimierza Bilana 2 w Przemyślu

MK.6840.11.2019                                                                 Przemyśl, dnia 9 października 2019 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonej przy ul. Włodzimierza Bilana 2 w Przemyślu

 

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Działka nr:                        41
  Powierzchnia działki:        0,0981 ha
  Działka nr:                        42
  Powierzchnia działki:        0,0188 ha
  Obręb:                             214
  Księga Wieczysta Nr:       PR1P/00059859/4
 3. Adres: Przemyśl, ul. Włodzimierza Bilana 2
 4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
  Nieruchomość położona jest przy ul. Włodzimierza Bilana 2 w Przemyślu. W stanie faktycznym nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem częściowo użytkowym, o powierzchni użytkowej 740,81 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną i C.O. na paliwo stałe. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Ogrodzenie w części nie pokrywa się z granicami przedmiotowych działek. Z nieruchomości korzystają podmioty zewnętrzne na potrzeby reklamowe.
  Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta procedurą sporządzenia planu. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017 r.) nieruchomość położona jest w Jednostce przestrzennej II. – Śródmieście, której wszystkie dzielnice położone są w obszarze leżącym wewnątrz pierścienia fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, w Części południowo wschodnia Dzielnica II. 4. – Lwowskie, dzielnica wielofunkcyjna z dominującą funkcją usługową i usługowo – produkcyjną oraz funkcją uzupełniającą - mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A - 1493. Objęta jest ochroną konserwatorską, a na Nabywcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.) w tym uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na potencjalne prace prowadzone na nieruchomości. Przedmiotowe działki położone są w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Q1% oraz w obszarach na których  prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat Q 0,2%.
  Dla budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, zgodnie z którym wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 345,05 kWh/(m2  rok).
  Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bi” – inne tereny zabudowane.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 300 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 6. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowany został przetarg ustny nieograniczony w dniu 2 października 2019 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.
 8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 130 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – ul. W. Bilana 2”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 10 grudnia 2019 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na koszt nabywcy.
 15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

Bilana 2.jpeg

Bilana 2_2.jpeg

Bilana 2_3.jpeg