Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w rejonie ul. Rzeźniczej w Przemyślu

MK.6840.19.2018                                                           Przemyśl, dnia 09 października 2019 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonej w rejonie ul. Rzeźniczej w Przemyślu

 

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Działka nr:                                 501
  Powierzchnia działki:                  0,0313 ha
  Obręb:                                       208
  Księga Wieczysta Nr:                 PR1P/00112018/7
 3. Adres: Przemyśl, rejon ul. Rzeźniczej
 4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
  Nieruchomość niezabudowana położona w rejonie ul. Rzeźniczej w Przemyślu. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.
  Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (Uchwała nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r.) nieruchomość położona jest w Jednostce przestrzennej II.- Śródmieście w Części północno – wschodniej II.2., Dzielnicy II.2.- „Wilcze 1, która jest dzielnicą wielofunkcyjną o dominującej funkcji usług podstawowych i ponadlokalnych różnych kategorii oraz jako uzupełniającą funkcją mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz rekreacyjno – sportową (II.2.MN). Część dzielnicy pomiędzy rzeką San, ul. Brudzewskiego, Konopnickiej i obwodnicą północno – wschodnią jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią (ZZ). Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość objęty jest ochroną konserwatorską jako strefa „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod  nr A - 1493. Ponadto podlega ochronie krajobrazowej jako „Strefa ochrony Starego Miasta”, „Strefa ochrony mostu Brama Przemyska” oraz przyrodniczej: nabrzeże i koryto Sanu jako Natura 2000. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi  w całości użytek gruntowy o symbolu „dr” - drogi.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 6. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 7 sierpnia 2019 r. i 25 września 2019 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg – działka nr 501 obręb 208”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 12 listopada 2019 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na koszt nabywcy.
 15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

Przemyśl, dnia 29 października 2019 r.

SPROSTOWANIE
ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl

Prezydent Miasta Przemyśla prostuje treść ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, w następujący sposób:

 1. w ogłoszeniu MK.6840.19.2018 z dnia 09 października 2019 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyślu, w rejonie ul. Rzeźniczej, oznaczonej jako działka nr 501 o powierzchni 0,0313 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00112018/7, ogłoszonym na dzień 20 listopada 2019 r. na godzinę 1100, w pkt 9, zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg – działka nr 501 obręb 208 .
 2.  w ogłoszeniu MK.6840.57.2017 z dnia 09 października 2019 r. o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału wynoszącego 1/8 niewydzieloną część w nieruchomości położonej w Korytnikach, oznaczonej jako działki nr 153/2 o powierzchni 0,0986 ha i nr 1374 o powierzchni 0,0800 ha w obrębie 0004 Korytniki, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00101645/1, ogłoszonym na dzień 20 listopada 2019 r. na godzinę 1130, w pkt 9, zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg – działki nr 153/2 i nr 1374 obręb 0004 Korytniki” .
 3. w ogłoszeniu MK.6840.4.2018 z dnia 10 października 2019 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyślu przy  ul. Piotra Kmity, oznaczonej jako działka nr 1197/2 o powierzchni 0,0483 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00052487/6, ogłoszonym na dzień 27 listopada 2019 r. na godzinę 900, w pkt 9, zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg – ul. Piotra Kmity” .

            Pozostałe warunki przetargów podane w ogłoszeniach pozostają bez zmian.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta