Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie wyników głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2020 rok

W przeprowadzonym od 20 września do 6 października br. głosowaniu mieszkańców na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2020 rok poszczególne projekty uzyskały następujące liczby głosów:

 

Kategoria I – budowa i modernizacja infrastruktury ogólnomiejskiej

 

l.p.

Nazwa zadania

 

Wnioskodawca

Kwota zadania

Opis zadania

 

Liczba uzyskanych głosów

  1.  

Park rowerowy Bike Town Trails

 

BO 01

Waldemar Hryniszyn

495 690

Projekt zagospodarowania terenów miejskich przylegających do stoku narciarskiego poprzez zbudowanie 5500 mb ścieżek rowerowych.

Projekt zakłada wybudowanie 6 ścieżek o zróżnicowanej trudności: trasa zielona, niebieska, czerwona, fioletowa, czarna i żółta. Zaproponowany projekt, pozwoli na uruchomienie letniego potencjału stoku – dzięki ścieżkom rowerzyści będą korzystać z kolei linowej.

 

 

 

1584 głosów

  1.  

Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki

 

BO 05

Mariusz Gamulczak

500 000

Teren POSiRu jest miejscem bardzo atrakcyjnym pod względem położenia jak i dostępności dla wszystkich mieszkańców miasta. Połączenie projektów kompleksu boisk sportowych z projektem kat. II infrastruktury osiedlowej pozwoli na to, że swój czas wolny będą mogli tam spędzać rodzice z dziećmi, młodzież jak i seniorzy. Wybudowanie boisk na tym terenie będzie dodatkową atrakcją dla stowarzyszeń sportowych oraz szkół, które często nie mają dostępu do tego typu obiektów.

 

 

 

1008 głosów

  3.

 

 

Renowacja lub wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ulicy Dworskiego 98

 

BO 10

Henryk Łaskarzewski

455 000

 

Obiekty typu Orlik przy ul. Dworskiego 98 są najstarszymi i najbardziej eksploatowanymi obiektami tego typu w Przemyślu a równocześnie zostały zrobione według najstarszej technologii.  Boiska są eksploatowane od rana do wieczora.

Obiekt służy w trakcie roku szkolnego szkołom podstawowym i średnim, gdzie są licznie realizowane zadania dydaktyczne na tych obiektach. W związku z powyższym należy dokonać renowacji obiektu.

 

 

993 głosów

 

 4.

 

 

 

 

Projekt „Bezpieczniejszy Przemyśl”

 

BO 02

 

Marek Janowski

 

255 000

 

Celem projektu jest utworzenie sieci zewnętrznych automatycznych defibrylatorów (AED) na terenie miasta Przemyśla w miejscach o natężonym przepływie ludności tj. przystankach, dworcach, placach, kościołach, sklepach, kinach, obiektach sportowych itp. Założeniem projektu jest montaż 30 defibrylatorów AED wraz ze skrzynkami wyposażonymi w klimatyzację oraz automatyczny system alarmowo-powiadamiający jednostkę ratunkową o użyciu defibrylatora. Stworzenie takiej sieci w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców oraz innych osób przebywających na terenie miasta.

 

 

 

453 głosy

 5.

 

 

 

Przemyskie Kino Plenerowe

 

BO 13

 

Tomasz Leszczyński

166 000

Przemyskie kino letnie to inicjatywa, która pozwoli organizować projekcję filmów zarówno na Rynku starego miasta jak również po uzyskaniu zgody może zostać umiejscowiona w dowolnym miejscu w mieście. Jak pokazały doświadczenia związane z letnim kinem taka inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.  

 

 

424 głosy

 

6.

 

Kompleksowy remont chodników ulicy Tarnawskiego – wykonanie nowej nawierzchni

 

BO 12

 

Kazimierz Musak

480 000

 

Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni, ulica Tarnawskiego jest ważną częścią systemu komunikacyjnego Osiedla Nr 12 „Łukasińskiego”. Zniszczona nawierzchnia nie wymieniana od 40 lat, nie tylko utrudnia chodzenie ale w niektórych miejscach jest niebezpieczna poprzez występowanie ubytków, dziur, załamań. W ostatnim czasie uległa dużemu zniszczeniu. Zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania młodych ludzi w rejonie ulic: Tarnawskiego, Moniuszki i Frankowskiego. Brak chodnika może odstraszać chętnych od zakupu mieszkań.

 

 

 

 

 

 

354 głosy

  7.

 

 

 

Łąki kwietne
w mieście Przemyśl

 

BO 04

Monika Zapałowska

295 915

Projekt ma na celu stworzenie łąk kwietnych, wieloletnich o powierzchni ok. 13000 m². W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawą życia wielu rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkający z uwagi na jego usytuowanie w centralnych punktach miasta. Łąki znacznie zwiększą walory estetyczne miasta przy najczęściej obleganych przez mieszkańców skwerach i drogach.

 

 

143 głosy

 

8.

 

Park aktywności fizycznej na Lipowicy

 

 

BO 09

Ewa Matys

498 000

Park na Lipowicy powstał w latach 70 ub. wieku. Położenie parku, jego rozległość a także uksztaltowanie terenu sprawia, ze jest on punktem na mapie Przemyśla atrakcyjnym nie tylko dla mieszkańców, lecz także turystów.  W 2019 roku Osiedle „Krakowskie” otrzymało dofinansowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na usytuowanie siłowni w parku. Mając na uwadze fakt, że w Przemyślu nie istnieje miejsce, które może być wykorzystane do tak wszechstronnej aktywności mieszkańców jak park na Lipowicy projekt wpisuje się nie tylko w Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, lecz przede wszystkim  w potrzeby mieszkańców miasta. 

 

 

 

 

126 głosów

 

9.

 

 

Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze

 

 

BO 08

Magdalena Jakobsche

40 100

Projekt ma polegać na zamontowaniu na punkcie widokowym przy ulicy Chrobrego lunety widokowej, tablicy poglądowej z panoramą miasta oraz wymianie ławek. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę atrakcyjności i estetyki okolicy. Dzielnica Winna Góra jest malowniczym i wciąż rozwijającym się osiedlem położonym w północno-wschodniej części Miasta. Przebiega tam szlak spacerowy zasański, na którego trasie zlokalizowane są wartościowe pod względem architektonicznym i przyrodniczym obiekty.

 

 

102 głosy

 

 

10.

 

Zakup sceny estradowej mobilnej na potrzeby PCKiN ZAMEK, organizacji pozarządowych, zarządów osiedli oraz szkół działających na terenie miasta

 

BO 06

 

Tomasz Leszczyński

170 000

Projekt zakłada zakup sceny mobilnej wraz z zestawem barierek ochronnych oraz namiotem tzw. „reżyserki”. Celem projektu jest poszerzenie infrastruktury Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. To ważna instytucja, gdyż zabezpiecza większość wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Na dzień dzisiejszy brak takiej sceny powoduje generowanie dodatkowych kosztów podczas organizacji wielu mniejszych imprez miejskich inicjowanych przez instytucję jak i innych organizatorów.

Posiadanie miejskiej mobilnej sceny pozwoli na ograniczenie kosztów wydarzeń w mieście.

 

 

68 głosów

 

 

11.

 

Projekt zagospodarowania Szańca S2 „Wilcze”

 

BO 07

Wioletta Ochalska

49 429,60

Projekt zagospodarowania Szańca S2 „Wilcze” będzie obejmować ekspozycję terenową poświęconą edukacji historycznej miasta,  ekspozycję edukacyjno-muzealną poświęconą dziejom tego miejsca, gry terenowe, zabawy plenerowe wykorzystujące topografię terenu,  miejsce dla rekreacji i wypoczynku. Projekt jest ważny dla ogółu społeczności Przemyśla i umożliwi poznanie historii tego miejsca.

 

57 głosów

12.

Instalacja nowego monitoringu i modernizacja starego na terenie miasta

 

BO 03

 

 

Krzysztof Tkaczyk

463 000

Potrzeba realizacji tego projektu jest bardzo potrzebna w naszym mieście. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców należy rozbudować i zmodernizować monitoring miejski.  W pierwszej kolejności należy uwzględnić te miejsca gdzie monitoringu nie ma, następnie modernizacja i wymiana tych kamer i innych elementów.

 

50 głosów

13.

Przebudowa skrzyżowania ul. Zadwórzańskiej z Aleją Solidarności

 

BO 11

 

 

Paweł Łukaczyk

487 835,47

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu pojazdów w obrębie wschodniej obwodnicy miasta.

 

34 głosy

 

 

Kategoria II – budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej

 

l.p.

Nazwa zadania

 

Wnioskodawca

Kwota zadania

Opis zadania

 

Liczba uzyskanych głosów

1.

 

 

 

Górka saneczkowa nad sanem ( I etap)

ul. Focha

 

Osiedle Nr 8 „Stefana Rogozińskiego”

 

BO 14

 

Edyta Łobaza

25 000

„Górka saneczkowa” ze zjeżdżalniami i linami to doskonała propozycja zagospodarowania istniejącej górki, która znajduje się między boiskiem wielofunkcyjnym przy ulicy Focha a boiskiem do piłki nożnej. W pierwszym etapie planowana jest zjeżdżalnia wraz ze wspinaczką i linami. Zimą dzieci korzystają z tej górki i zjeżdżają na sankach. Szerokie zjeżdżalnie są dobrym rozwiązaniem, gdyż służą dzieciom przez cały rok.  W przyszłości będzie można rozbudować górkę dodając kolejne ciekawe elementy do wspinania i zjeżdżania.

 

874 głosy

 

2.

 

 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa

 

Osiedle Nr 11

„Lwowskie”

 

BO 08

 

Elżbieta Cieplicka

30 631,82

Realizacja projektu znacząco poprawi poziom bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz pojazdów przejeżdżających ulicą Przerwy. Poprawi warunki życia mieszkańców tej ulicy oraz funkcjonalność jezdni. Na ulicy znajdują się betonowe słupy elektryczne ( 18 sztuk) Projekt dotyczy montażu lamp led, przy co drugim słupie.

 

489 głosów

 

3.

 

 

Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego

 

 Osiedle Nr 3 „Warneńczyka

 

BO 11

 

Bartłomiej Barczak

31 000

Teren planowany do zabudowy położony jest w sąsiedztwie drogi  o dużym obciążeniu ruchem komunikacyjnym, jest już w części zagospodarowany miejscami postojowymi przy ulicy Przybyszewskiego. Niestety wykonane utwardzenie terenu na cele miejsc postojowych nie jest wystarczające i tereny wokół tych miejsc są zastawiane samochodami, co pogłębia zniszczenie nawierzchni, dewastuje tereny zieleni.
W projekcie zaplanowanych jest do 10 miejsc po zachodniej stronie ulicy Przybyszewskiego. Projekt zakłada również uporządkowanie terenu, uzupełnienie trawnika i uzupełnienie nasadzenia zieleni.

 

 

315 głosów

 

4.

 

 

Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego

Osiedle Nr 5 „Salezjańskie”

 

BO 13

 

Maciej Kamiński

53 500

Siłownia na powietrzu we wskazanym miejscu będzie jedyną na tym obszarze. Projekt jest niewątpliwie potrzebny i wyczekiwany przez jego mieszkańców. Pozytywnie wpłynie na społeczność miasta w zakresie aktywności fizycznej, profilaktyki zdrowia oraz pożytecznego spędzania czasu.

 

282 głosy

 

5.

 

 

Oświetlenie dla ulicy Radosnej

 

Osiedle Nr3 „Warneńczyka”

 

BO 09

 

 

Marcin Radochoński

24 000

Projekt zakłada stworzenie oświetlenia dla ulicy Radosnej. Miejsce to jest pozbawione lamp oświetleniowych na odcinku 400 m. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Postawienie trzech lam ułatwi mieszańcom funkcjonowanie szczególnie po zmroku. 

 

 

 

 

227 głosów

6.

 

 

Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego

Osiedle Nr 12

 „Waleriana Łukasińskiego”

 

BO 25

 

Grażyna Korpecka

31 173,12

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i wizerunku w tej części ulicy, ulepszenie infrastruktury miejskiej oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców. Dodatkowo przyczyni się do podniesienia wizerunku tej części dzielnicy.

191 głosów

 

7.

 

 

Park zabaw „Bakończyce”

 

Osiedle Nr 12 „Waleriana Łukasińskiego”

 

BO 17

 

Marek Niklewicz

59 479,46

Celem projektu jest propagowanie aktywności fizycznej oraz integracji społecznej wśród mieszkańców miasta Przemyśla, w szczególności wśród dzieci poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Projekt zostanie zlokalizowany na terenie osiedla Bakończyce przy ulicy Żołnierzy I Armii WP

obok orlika przy ul. Bakończyckiej. Pierwszą strefą wchodzącą w skład Projektu będzie Strefa zabaw dla dzieci i młodzieży, drugą będzie Strefa sportu i rekreacji. Utworzony park będzie adresowany także do mieszkańców innych części miasta. Przedmiotowa inwestycja będzie naturalnym rozwinięciem infrastruktury sportowej w postaci orlika przy ul. Bakończyckiej oraz boisk do gry w piłkę nożną i siatkówki przy ul. Żołnierzy  I Armii WP.

 

 

153 głosy

 

 

8.

 

Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica – etap I

 

Osiedle Nr 4
“Lipowica”

 

BO 02

 

Piotr Krzeszowski

25 000

Celem projektu jest modernizacja placu zabaw dla dzieci, stworzenie siłowni zewnętrznej oraz  miejsca odpoczynku dla mieszkańców. Oferowane urządzenia są niezbędnym wyposażeniem placów zabaw, parków oraz innych miejsc do odpoczynku. Rozbudowa placu i budowa siłowni będzie wyśmienitym punktem rozwoju życia rekreacyjno-sportowo-społecznego dla mieszkańców osiedla i całej społeczności. 

 

117 głosów

 

9.

 

Rekreacyjna altana ogniskowo- grillowa

 

Osiedle Nr2 „Kmiecie”

 

BO 21

 

Anna Sienkiewicz

60 500

Celem projektu jest stworzenie miejsca ognisko-grillowego na terenie Osiedla Kmiecie, między boiskiem do siatki plażowej a boiskiem do piłki nożnej. Realizacja projektu jest uzupełnieniem brakującej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla wszystkich mieszkańców Osiedla i nie tylko. W tym miejscu odbywają się cykliczne imprezy kulturalno-sportowe, będzie to idealny obszar do celebrowania tego rodzaju przedsięwzięć. Altana rekreacyjna będzie nie tylko chroniła przed deszczem ale również przed słońcem, gdyż plac zabaw i boiska mieszczą się na nasłonecznionym terenie.

 

 83 głosy

 

 

 

10.

Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady

 

Osiedle Nr 1 „Stare Miasto”

 

BO 15

 

 

Zygmunt Kaspieruk

18702,62

Projekt zakłada montaż podziemnego pojemnika na odpady na Placu Rybim będącego alternatywą dla obecnie ustawionych pojemników tradycyjnych. Pojemnik został zakupiony w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok, jednak z uwagi na wzrost kosztów robót budowlanych nie został zamontowany. Istniejące 3 pojemniki na odpady służą mieszańcom 10 kamienic usytuowanych przy ulicach: Plac Rybi, Ratuszowa i Wodna. Montaż pojemników ma wiele zalet np. wyeliminowany zostanie uciążliwy zapach.  Zwiększy bezpieczeństwo użytkowników, zapewni łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych.

 

 

78 głosów

11.

 

 

 

Urządzenia do Street Workout – dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

Osiedle Nr 8 „Stefana Rogozińskiego”

 

BO 16

 

 

Robert Bal

24 999

Celem projektu jest poprawa i poszerzenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy bazie sportowo – rekreacyjnej znajdującej się na osiedlu Rogozińskiego przy ul. Focha.  Głównym założeniem jest dążenie do aktywnego  i zdrowego trybu życia dzieci, młodzieży i dorosłych. Budowa Street Workout zwiększy atrakcyjność tego miejsca.  Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu.

78 głosów

 

 

12.

 

 

Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego

 

Osiedle Nr 21
“Kruhel Wielki”

 

 

BO 22

 

Aneta Gierczak

24 993,60

Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego ma być miejscem dzięki któremu każdy mieszkaniec miałby możliwość przebywania na powietrzu i mógłby korzystać z urządzeń poprawiających układ kostno-mięśniowy. Projekt ma się składać z pięciu elementów dwustanowiskowych. Celem tego zestawu jest ogólnorozwojowe kształtowanie sylwetki i

postawy ciała. Uniwersalny charakter urządzeń ma ogromne znaczenie w integracji wielopokoleniowej, mogą z niej korzystać zarówno dzieci, młodzież  jak i starsi. 

 

 

64 głosy

 

 

 

13.

Osiedlowa baza rekreacji

 

Wnioskowane zadanie pod nazwą „Osiedlowa baza rekreacji” jest dokończeniem inwestycji powstałej w ramach poprzednich edycji budżetów obywatelskich.

 

Osiedle Nr 7 „Winna Góra”

 

BO 20

 

 

 

 

Magdalena Jakobsche

25000

Wnioskowane zadanie pod nazwą „Osiedlowa baza rekreacji” jest dokończeniem inwestycji powstałej w ramach poprzednich edycji budżetów obywatelskich. Została wybudowana siłownia plenerowa na osiedlu Winna Góra. W 2018 roku utwardzono nawierzchnię wokół sprzętów. Z uwagi na brak środków zadanie nie zostało wykonane w zakresie jakim oczekiwali mieszańcy.

Projekt obejmuje zamontowanie stołów do gry w piłkarzyki i tenisa, dodatkowe urządzenia fitness oraz ławki. Realizacja zadania będzie miała pozytywny wpływ na lokalną społeczność.

 

 64 głosy

 

 

14.

 

 

Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy bocznej  Frankowskiego w Przemyślu

 

Osiedle Nr 12 „Waleriana Łukasińskiego

 

BO 07

 

Maria Jakubowska

55 694,40

Projekt zakłada wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Nr 13 i 15 ul. Leonarda Tarnawskiego oraz parkingu. Nawierzchnia jezdni jest w bardzo złym stanie technicznym, jest drogą gruntową nieutwardzoną, posiadającą różnego rodzaju wyboje i ubytki. W okresie jesienno – zimowym dojazd do posesji jest bardzo utrudniony.

 

46 głosów

 

 

15

 

 

 

 

Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji 

Przeniesienie placu zabaw z ulicy Tuwima na ul. Mickiewicza 30 (POSIR)

 

Osiedle Nr 16 „Mickiewicza”

 

BO 06

 

Monika Skut

24 990

 

Plac zabaw znajduje się na terenie szkoły przy ulicy Tuwima. Jest jedynym miejscem zabaw dzieci z osiedla, lecz jego dostępność jest ograniczona. Zmiana lokalizacji zwiększy ilość osób korzystających z Placu zabaw, z uwagi na większą dostępność. Projekt zakłada również utworzenie miejsca przyjaznego seniorom, gdzie będą mogli miło spędzić czas na powietrzu.

 

43 głosy

 

16.

 

 

 

Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Domowej i Mieszka I  Kontynuacja

 

Osiedle Nr 13
“Przemysława”

 

BO 03

Henryk Hawryś

36 500

Celem realizacji projektu jest kontynuacja projektów BO 2018 (ulica Skalna)  i 2019 ( ulica Domowa  i Mieszka I) dla osiedla  Nr 13 „Przemysława”, który poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wymienionych ulic oraz wszystkich osób z nich korzystających, a w szczególności dzieci i młodzieży.

 

41 głosów

 

 

17.

 

 

Budowa Eko –Kuchni/ Kuchni błotnej przy placu zabaw przy ulicy Focha

 

Osiedle Nr 8
“Rogozińskiego”

 

 

BO 04

 

Łukasz Jaskulski

11 386

Eko-Kuchnia to całoroczne, plenerowe urządzenie, w którym najmłodsi mogą na świeżym powietrzu mogą się pobawić w ulubioną zabawę jaką jest gotowanie. Naśladowanie dorosłych i wcielanie się w te role to ważny etap w rozwoju społecznym dziecka. Dzieci uczą się opowiadania historii, a wymyślanie nowych potraw sprzyja naturalnemu rozwijaniu kreatywności.

Konstrukcja urządzenia jest stalowa dzięki czemu dłużej będzie służyła dzieciom. 

 

 

 

 

39 głosów

 

 

 

 

18.

 

Monitoring schodów na osiedlu Kazanów

 

Osiedle Nr 6 „Kazanów”

 

BO 24

 

Sylwester Strzępek

72 500

Projekt dotyczy instalacji monitoringu ( kamera z całym okablowaniem i potrzebnym sprzętem do działania) na schodach miejskich znajdujących się  między ul. Popielów a ul. Pułaskiego. Droga jest popularna wśród mieszkańców Kazanowa, gdyż stanowi tzw. „skrót” i znacznie przyspiesza dotarcie do ulicy 3 – go Maja i dalszej części miasta. Niestety wieczorami i w nocy miejsce to staje się niebezpieczne z uwagi na młodzież, która tam spożywa alkohol. W razie sytuacji niebezpiecznej ciężko liczyć na pomoc. Monitoring w tym miejscu skutecznie zwiększy bezpieczeństwo tej drogi.

 

 37 głosów

 

 

 

19.

 

Remont chodnika przy ul. M. Zyblikiewicza

 

 Osiedle Nr 15
“Marii Konopnickiej”

 

BO 23

 

 

Danuta Baran

25 000

Projekt jest niezbędny dla mieszkańców, gdyż chodnik jest
w fatalnym stanie. Poprawa infrastruktury drogowej wpłynie znacząco i korzystnie na bezpieczeństwo ruchu dla jej użytkowników.

28 głosów

 

 

20.

 

 

Ogrodzenie boiska Sportowego

 

 

Osiedle Nr 10

„Mikołaja Kopernika”

BO 05

 

 

Monika Jaworska-Żurawska

33 284,07

Zadanie będzie umiejscowione na osiedlu w jego centrum między blokami. Projekt ma na celu promocję zdrowego trybu życia dla dzieci  i młodzieży. Budowa ogrodzenia przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz pozwoli w pełni wykorzystać znajdujący się tam teren. Osiedlowe boiska sportowe mają swój urok i służą mieszańcom przez wiele lat.  Realizacja projektu jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności.

 

 26 głosów

 

 

 

21.

Poprawa jakości rowów i poboczy ulicy Kruhel Wielki

 

Osiedle Nr 21 „Kruhel Wielki”

 

BO 10

 

 

Jolanta Cichowlaz

24 990

Celem projektu jest poprawa jakości poboczy i rowów wzdłuż ulicy Kruhel Wielki. Obecnie istniejące rowy są w bardzo złym stanie i nie spełniają swojej funkcji odprowadzania spływającej wody. Osiedle położone jest na wzniesieniu. Podczas deszczy woda opadowa, która spływa z górnych partii drogi nie ma którędy uchodzić i dlatego płynie drogą
i poboczami niszcząc nawierzchnię drogi.

 

25 głosów

 

 

22.

 

 

 

Remont nawierzchni ul. Wyspiańskiego

 

Osiedle Nr 7 „Winna Góra”

 

BO 19

 

 

 

 

 

 

Krystyna Świetlicka

25 000

Nawierzchnia uli Wyspiańskiego wykonana jest z masy bitumicznej, ulica nie posiada chodnika. Liczne ubytki, zapadnięcia a miejscami całkowicie wypłukana nawierzchnia, utrudniają bezpieczne poruszanie się trasą.  Projekt zakłada remont nawierzchni polegający na wyrównaniu podłoża, wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Realizacja  projektu wpłynie na wzrost bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz na poprawę estetyki ulicy.

 

 23 głosy

 

 

23.

 

 

Remont ulicy Swobodnej od wjazdu do Przedszkola „Stefanek” do budynku Malawskiego 1

 

Osiedle Nr 18 „Rycerskie”

 

BO 12

 

Jerzy Giec

39 500

Jezdnia na ulicy Swobodnej jest w bardzo złym stanie technicznym. W niektórych miejscach ubytki są tak duże, że można wpadając w nie doprowadzić do uszkodzenia ciała. Droga ma bardzo wąski chodnik co powoduje, że ludzie muszą chodzić jezdnią. Remont jezdni znacznie poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Spowoduje znaczne zmniejszenie uciążliwego hałasu ze stanu jezdni. 

 

23  głosy

 

 

24.

 

Plac zabaw przy ulicy Sobótki

Osiedle Nr 14
“Słowackiego”

 

BO 01

 

 

 

Jolanta Walczak

 

25 000

 

Projekt dotyczy budowy placu zabaw przy ulicy Sobótki. Jest to jedyne miejsce gdzie można zlokalizować taką inwestycję, z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy osiedla. Plac zabaw pozwoli spełnić ich marzenia i wyrównać szanse w rozwoju. Miejsce przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami.

 

 

19 głosów

 

 

25.

 

 

Remont ulicy Grochowskiej

 

Osiedle Nr 17 „Zielonka”

 

BO 18

 

Stefan Bodnar

24 980

Projekt zakłada wzmocnienie skarpy ul. Grochowskiej Zapewni to bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wymiana struktury pobocza ulicy Grochowskiej zabezpieczy jedynie od dalszej dewastacji.

 

 12 głosów

 

 

Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym:

 

l.p.

Nazwa zadania

 

Wnioskodawca

Kwota zadania

Opis zadania

 

Liczba uzyskanych głosów

 

1.

 

 

 

Piknik rodzinny dla mieszkańców miasta

 

BO 03

Halina Kasyan

5 000

Piknik rodzinny „Augustiada” to impreza o długotrwałych tradycjach, która jest orgaznizowana przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Św. Józefa. Po długiej przerwie znów powróciła i jest planowana na 2020 rok. Augustiada jest skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych.  Ma charakter kulturalny, sportowy i edukacyjny. Potrzeba realizacji tego projektu jest bardzo duża ze względu na swoje tradycje, atrakcje, które się odbywają oraz liczbę uczestników, którzy mogą wziąć w niej udział. Piknik rodzinny „Augustiada” ma na celu integrację społeczną wszystkich mieszkańców miasta.

 

 

 

 589 głosów

 

2.

 

Mistrzostwa Polski w rzucie telefonem komórkowym

 

BO 04

Bartłomiej Barczak

5 000

Pierwsza taka impreza odbyła w czerwcu br. na stadionie Polonii w ramach obchodów dnia dziecka. Wydarzenie  spotkało się z pozytywnym odzewem mieszkańców
i dużym zainteresowaniem zawodami. Bazując na sukcesie imprezy w przyszłym roku chcemy zorganizować następną edycję Mistrzostw Polski  w rzucie telefonem komórkowym, z profesjonalnie przeprowadzoną Kampanią informacyjną w mediach społecznościowych.

 

 

 

324 głosy

3.

 

 

 

Bieg Przemyskich Serc

 

BO 02

Krystian Bobala

4 340

Bieg uliczny na dystansie 5 km. Celem wydarzenia jest popularyzacja zdrowego i sportowego trybu życia. Imprezy biegowe cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
Na tego typu wydarzenia przyjeżdżają chętnie ludzie z innych miast co tworzy dobrą okazję do promocji naszego miasta. Proponowana trasa biegu zostanie wytyczona na ulicach miasta w obrębie centrum, po wcześniejszym ustaleniu z odpowiednimi służbami.

 

 

 225 głosów

 

4.

 

 

Leżaki miejskie na Rynku i terenie miasta

 

BO 12

 

Jakub Sobczuk

5 000

Projekt ma na celu urozmaicenie oferty miasta poprzez zwiększenie ilości miejsc siedzących dla mieszkańców i turystów. Ich umiejscowienie na Rynku Miasta będzie zapraszać do spędzania czasu na głównym placu miasta. Dodatkowym atutem będzie ich mobilność, przez co będą mogły być używane przez mieszkańców podczas różnego rodzaju wydarzeń. 

 

 

 224 głosy

 

5.

 

Niesamowity Dzień Dziecka

 

BO 10

 

Krzysztof Butra

5 000

Niesamowity Dzień Dziecka to wydarzenie kulturalne organizowane z okazji święta najmłodszych w  naszym mieście. W 2019 roku zorganizowano I edycję tej imprezy, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców jak i przebywających turystów w naszym mieście. Frekwencja potwierdza potrzebę organizacji tej imprezy w następnych latach. Zaproponowane przedsięwzięcie jest doskonałą ofertą dla rodzin z dziećmi z uwagi na możliwość integracji oraz zagospodarowania wolnego czasu.

 

 

 221 głosów

 

6.

 

Przemyski Festiwal Teatralny „InspiRACJE”

 

BO 11

 

Rafał Paśko

5 000

Celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie festiwalu teatralnego dla młodzieży pod nazwą Przemyski Festiwal Teatralny „InspiRACJE”.
Z przeprowadzonych rozmów z młodzieżą zauważono, że teatr inspiruje i skupia wokół przestrzeni teatralnej coraz więcej młodych ludzi. Projekt opiera się na zaangażowaniu młodzieży w stworzenie i przeprowadzeniu przedsięwzięcia. Zostaną stworzone zespoły, które będą się zajmować planowaniem i realizacją. Festiwal ma zachęcić uczestników do podejmowania działań w przestrzeni teatralnej.  Wydarzenie jest bezpłatne, otwarte dla każdego.  

 

 

 149 głosów

 

7.

 

 

Slalom gigant o „Puchar Twierdzy Przemyśl” w narciarstwie zjazdowym

 

 

BO 01

Arkadiusz Semp

5 000

Celem projektu jest propagowanie narciarstwa zjazdowego jako możliwości spędzania wolnego czasu, podnoszenie poziomu wyszkolenia i umiejętności jazdy na nartach oraz propagowania zdrowego trybu życia. Zawody zostaną przeprowadzone w 10 kategoriach wiekowych dziewczęta i chłopcy. Planują udział 100 uczestników. Organizacja zawodów przyczyni się do popularyzacji sportów zimowych, w tym przypadku narciarstwa zjazdowego.  Realizacja projektu wpłynie na podniesienie indywidualnej umiejętności jazdy na nartach, współzawodnictwo sportowe oraz osiąganie znaczących sukcesów w zawodach wojewódzkich.

 

 

 122 głosy

 

8.

 

 

„Historia z linią kolejową 102„

 

BO 07

Wacław Majka

5 000

Projekt zakłada  cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców miasta Przemyśla dot. kolejnictwa na Podkarpaciu oraz terenach przygranicznych zakończony organizacją wspólnego pikniku. Projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności kulturalnej mieszkańców oraz turystów odwiedzjących nasze miasto.

 

 

 95 głosów

9.

„Spotkajmy się na podwórku”

 

BO 09

Elżbieta Domańska

5 000

Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów teatralnych, plastycznych, fotograficznych, których efektem finałowym będzie przedstawienie teatralne i wystawa prac plastycznych i fotograficznych.  Warsztaty są skierowane do młodzieży niepełnosprawnej oraz mieszkańców okolic podwórka przy ul. Mickiewicza 16. Na zakończenie projektu odbędzie się pokaz finałowy: przedstawienie teatralne i wystawa prac:

-na podwórku, dla mieszkańców okolicznych kamienic

-podczas pikniku organizacji pozarządowych w ramach Wincentiady 2020 

 

 

 82 głosy

10.

Międzypokoleniowe Warsztaty Teatralne

 

BO 05

Dorota Sieradzka

4 000

Celem projektu jest wspieranie edukacji kulturalnej oraz aktywnego działania mieszkańców zarówno młodych jak i seniorów. Przedmiotem projektu jest przygotowanie spektaklu teatralnego od podstaw czyli od scenariusza ,

scenografii, reżyserii, wykonania dekoracji, warsztatów aktorskich pod okiem i opieką artystyczną zawodowego aktora z teatru W. Siemaszkowej, doboru obsady, następnie próby i zaprezentowanie mieszkańcom końcowych efektów. Zamierzenie jest skierowane do młodzieży w wieku 17 – 25 lat i seniorów po 55 roku życia.  Zadaniem projektu jest rozbudzić zainteresowanie młodzieży teatrem i sztuką a seniorom wzmocnienie poczucia własnej wartości i świadomości. Zamierzenia te pozwolą na pokonanie bariery wiekowej i wzbogacenie wiedzy na temat teatru. Osoby starsze będą służyć swoim doświadczeniem i umiejętnościami a młodzież pełna pomysłów pozwoli na wprowadzenie innowacji przy obopólnej akceptacji.

 

 

 

70 głosów

11.

Miejsce spotkań twórczych 50+

 

BO 06

Marta Katyńska

5 000

 

 

 

 

 

Projekt będzie miał charakter ogólnomiejski a jego realizacja będzie się odbywała w przestrzeni ogólnodostępnej. W ramach inicjatywy powstanie przestrzeń, w której seniorzy będą mogli realizować swoje twórcze pasje. Wzrasta średnia długość życia człowieka, liczba osób w podeszłym wieku rośnie z roku na rok. Stereotypy na temat osób starszych krzywdząco wpływają na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Celem projektu jest wyjście naprzeciw aktualnej sytuacji demograficznej i dążenie by życie w Przemyślu było komfortowe dla stale rosnącej grupy seniorów.

 

 

52 głosy

12.

Zakup podstawowego sprzętu wspinaczkowego

 

BO 08

Mariusz Włoch

3 097,68

Działalność jednostki opiera się na pracy z młodzieżą, wychowaniu jej w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Zadaniem Jednostki jest też zachęcanie młodych ludzi do służby narodowi w każdej potrzebie. Pan Mariusz Włoch zwrócił z prośbą o możliwość zakupienia podstawowego sprzętu wspinaczkowego, który będzie na stanie Urzędu Miejskiego, z możliwością jego udostępniania. Zakup sprzętu pozwoli młodzieży rozwijać się w kierunku wspinaczki górskiej i technik linowych oraz alpinizmu taktycznego.

 

 

 

 27 głosów