Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1561 obręb 207, ul. Słowackiego.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonej w Przemyślu przy ul. Juliusza Słowackiego.

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Numer ewidencyjny działki: 1561
  • Obręb: 207
  • Powierzchnia działki: 0,0682 ha
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00062803/1

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Juliusza Słowackiego.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
       Nieruchomość położona jest w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Powierzchnia terenu działki jest płaska. Działka znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Posiada zabezpieczony dostęp do drogi publicznej ulicy Wapowskiego (służebność drogi koniecznej pasem szerokości 4,5 m przez działki nr 1565, nr 1567 i nr 1577 w obrębie 207).

       Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1561 w obrębie 207 wydana została decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28.08.2006 r. znak: BGP.II.2/1.73310-246/05, w której ustalone zostały warunki zabudowy na zamierzenie budowlane pn.: „budowa zespołu garaży na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działka nr 68/6 obr. 84 (…)” (po modernizacji ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 1561 w obrębie 207). Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działki wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.

        Nieruchomość usytuowana jest w strefie „B” układu urbanistycznego miasta Przemyśla,   wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1493 i w związku z tym, na nabywcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.).

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych.

6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 09.01.2019 r., 27.02.2019 r., 24.04.2019 r., 19.06.2019 r. i 14.08.2019 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym. 

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).

8. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 06 listopada 2019 r. (środa) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
          Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl - Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg - ul. Słowackiego, działka nr 1561 obręb 207”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 29 października 2019 r.

10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy przenoszącej własność zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.