Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa

 

Do pobrania: DOCwniosek-dzierzawa.doc (52,00KB)

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
LUB BĘDĄCYCH W POSIADANIU SKARBU PAŃSTWA

Kogo dotyczy

Osób zainteresowanych wydzierżawieniem nieruchomości stanowiącej własność lub będącej
w posiadaniu Skarbu Państwa.

Czas realizacji

Minimum 1 miesiąc. Procedura dzierżawy nieruchomości jest prowadzona w oparciu

o przepisy z zakresu prawa cywilnego - nie mają do niej zastosowania terminy określone

w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości powinien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy:

• osoby fizyczne:   imię  i  nazwisko,  adres  zamieszkania,  adres  do  korespondencji,

• osoby prawne: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, adres

do korespondencji,

 1. oznaczenie nieruchomości, tj. numer działki i obrębu, powierzchnię gruntu wnioskowaną

do wydzierżawienia, lokalizację, cel oraz okres dzierżawy,

 1. własnoręczny podpis wnioskodawcy, bądź w przypadku działania przez pełnomocnika – podpis pełnomocnika z jednoczesnym załączeniem stosownego pełnomocnictwa.

Powyższe dane można uzgodnić w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pok. nr 8-9.

Wzór wniosku o dzierżawę nieruchomości określa załącznik do niniejszej karty usługi.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 t.j. ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r., poz. 1360 ze zm.).
 3. Zarządzenie Nr 34/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bądź będących w samoistnym jego posiadaniu oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za użytkowanie tych gruntów bez umowy.

Dane urzędu

Urząd Miejski w Przemyślu

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dane adresowe

37-700 Przemyśl, Rynek 20, pok. 8 - 9

Numery telefonów

16 675 21 23, 16 675 12 84

Numery faks

16 675 21 35

Uwagi

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem: ;

w Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail: ;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, a także na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w celu załatwienia niniejszej  sprawy;

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów oraz procedur wewnętrznych;

w związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że  udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86);

decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania;

Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy;

niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO:

 1. ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych  jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
 1. do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach),
 2. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

Strona BIP

bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1

Dni i godziny

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 730 - 1530

wtorek w godzinach 730 - 1600

 

Wniosek do pobrania

Do pobrania: DOCwniosek-dzierzawa.doc (52,00KB)