Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Do pobrania: DOCXWniosek_numeracja.docx (12,87KB)

Karta usługi

Nazwa karty usługi

Ustalenie numeru porządkowego.

Kogo dotyczy

Zainteresowane podmioty.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego – wzór określa załącznik.

Opłaty

Bez opłat.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023.poz.1752 t.j.).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368).

Dane urzędu

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dane adresowe

37-700 Przemyśl, Rynek 20

Numery telefonów

16 675 21 24, 16 675 21 25

Numery faks

16 675 21 35

Uwagi

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem: ;

w Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail: ;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, a także na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 276 t.j. z późn. zm.), w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w celu załatwienia niniejszej  sprawy;

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach
i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów oraz procedur wewnętrznych;

w związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że  udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86);

decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania;

Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy;

niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO:

  1. ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  1. nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych  jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
  1. do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach),
  2. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

Strona BIP

bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1

Dni i godziny

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 730 - 1530

wtorek w godzinach 730 - 1600

Do pobrania: DOCXWniosek_numeracja.docx (12,87KB)